Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Hnojiva

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Hnojiva

Evropská unie (EU) stanoví pravidla týkající se uvádění hnojiv na trh, tedy podmínky, které je nutné dodržet, aby bylo možné používat název hnojivo ES, ale i pravidla pro jejich označení a obal.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 ze dne 13. října 2003 o hnojivech (Viz pozměňovací akt(y))

PŘEHLED

Toto nařízení bylo přijato s cílem spojit pravidla pro hnojiva v jediný text a zajistit jednotné uplatňování složitých technických ustanovení. Použije se pouze pro minerální hnojiva složená z jedné nebo více výživových látek pro rostliny (nebo živin).

Obecná ustanovení

Všechny typy hnojiv, které jsou uvedené v příloze I a které splňují ustanovení uvedená v tomto nařízení, mohou být označeny jako hnojivo ES. Seznam různých typů hnojiv povolených na evropském trhu se může průběžně doplňovat. K zařazení hnojiva do seznamu musí jeho výrobce podat žádost příslušnému orgánu své země a připravit technický doklad týkající se charakteristik hnojiva. Žádosti jsou poté odeslány Komisi, která rozhodne o přijetí nebo odmítnutí žádosti výrobce.

Všechna hnojiva nesoucí označení hnojivo ES mají zaručený volný pohyb na evropském trhu. Státy nemohou bránit jejich uvedení na trh, ani je na trhu nějak omezovat s výjimkou případu, kdy se domnívají, že hnojivo představuje riziko pro zdraví nebo životní prostředí. V tomto případě se výrobek dočasně stáhne z trhu až do doby, kdy studie provedená na evropské úrovni prokáže, zda je riziko opodstatněné.

Minimální požadavky

Určitý typ hnojiva smí nést označení hnojivo ES jen tehdy, jestliže:

  • při normálním používání nemá negativní důsledky pro zdraví lidí, zvířat a rostlin, ani nemůže nepříznivě ovlivnit životní prostředí;
  • je účinný;
  • jsou k dispozici vhodné metody odběru vzorků a analýzy.

Příloha I nařízení, pozměněná v roce 2013, dále stanoví minimální obsah živin požadovaný pro každý typ hnojiva (obsah dusíku, obsah fosforu atd.).

Pravidla týkající se obalů a označení hnojiv

Nařízení rovněž zavádí některé povinné údaje na obalu a v označení hnojiv. Jedná se především o údaj hnojivo ES, upřesnění k popisu živin a stopových živin, informace týkající se výrobce a popřípadě i údaje o směsi hnojiv. Navrhují se také některé nepovinné údaje jako zvláštní pokyny pro používání, skladování hnojiv a nakládání s hnojivy.

Nařízení harmonizuje pravidla pro označování a balení v EU. Tato pravidla se mimo jiné týkají uvádění obsahů různých živin. Obsahy látek lze uvádět různými způsoby. Například obsah fosfátu se může uvést v elementární formě nebo ve formě oxidu.

Zvláštní ustanovení

V nařízení jsou uvedena podrobná technická ustanovení pro oblast použití, údaje, identifikaci a obal čtyř typů hnojiv:

  • minerální hnojiva s hlavními živinami: to jsou hlavní živiny dodávané ve velmi velkém množství pro růst rostlin, tedy dusík, fosfor a draslík;
  • minerální hnojiva s druhotnými živinami: což je vápník, hořčík, sodík a síra;
  • minerální hnojiva se stopovými živinami: obsahují prvky požadované ve velmi malém množství jako bor, kobalt, měď, železo, mangan, molybden a zinek atd.;
  • hnojiva s dusičnanem amonným s velkým obsahem dusíku: vzhledem k nebezpečným vlastnostem tohoto typu hnojiva stanoví nařízení doplňující opatření jako zkoušku jejich odolnosti vůči výbuchu popsanou v příloze III nařízení.

Kontroly

Členské státy mohou úředně kontrolovat, zda hnojivo s označením hnojivo ES splňuje požadavky ustanovení tohoto nařízení. Kontroly se provádějí v laboratořích, které se určí v každém členském státě na základě společného postupu uvedeného v přílohách nařízení.

Výrobci jsou z důvodu možných inspekcí povinni uchovávat doklady o původu hnojiv ES po celou dobu jejich nabídky na trhu.

Členské státy stanoví systém sankcí, které budou uloženy při porušení ustanovení tohoto nařízení.

Komisi je při provádění tohoto nařízení včetně úprav příloh nápomocen výbor složený ze zástupců členských států.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení č. 2003/2003

11. 12. 2003 (11. 6. 2005 pro články 8 a 26)

-

Úř. věst. L 304 ze dne 21. 11. 2003

ODCHYLKY OD AKTU

Rozhodnutí 2006/348/ES (Úř. věst. L 129 ze dne 17.5.2006).

Tato odchylka se použije na maximální přípustný obsah kadmia v hnojivech oznámený Finskou republikou.

Rozhodnutí 2006/349/CE (Úř. věst. L 129 ze dne 17.5.2006).

Tato odchylka se použije na maximální přípustný obsah kadmia v hnojivech oznámený Rakouskou republikou.

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 219/2009

20. 4. 2009

-

Úř. věst. L 87 ze dne 31. 3. 2009

Nařízení (EU) č. 463/2013

13. 6. 2013

-

Úř. věst. L 134 ze dne 18. 5. 2013

Postupné změny a opravy nařízení (ES) č. 2003/2003 byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

Poslední aktualizace: 01.04.2014

Top