Help Print this page 
Title and reference
Bezpečnost výrobků: obecná pravidla

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Bezpečnost výrobků: obecná pravidla

Cílem EU je zajistit vysokou úroveň spotřebitelské bezpečnosti, když veřejnost kupuje zboží, které je v Evropě na prodej.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES ze dne 3. prosince 2001 o obecné bezpečnosti výrobků

PŘEHLED

Cílem EU je zajistit vysokou úroveň spotřebitelské bezpečnosti, když veřejnost kupuje zboží, které je v Evropě na prodej.

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

Požaduje, aby firmy zajistily bezpečnost prodávaného zboží a aby podnikly nápravná opatření, když se zjistí, že to tak není.

Zavádí systém EU pro rychlou výměnu informací pro nebezpečné nepotravinářské výrobky*. Tento systém umožňuje vnitrostátním orgánům rychle sdílet informace o opatřeních podniknutých s cílem stáhnout takové výrobky z prodeje.

KLÍČOVÉ BODY

Výrobky umístěné na trh EU musí být bezpečné.

Musí na sobě nést informace, díky kterým bude možné výrobky sledovat, jako je například totožnost výrobce a označení výrobku. Pokud je to nutné pro bezpečné používání, výrobky musí obsahovat upozornění a informace o případných rizicích.

Výrobek je považován za bezpečný, pokud odpovídá konkrétním vnitrostátním požadavkům či normám EU. Pokud takové požadavky či normy neexistují, musí být posouzení bezpečnosti založeno na:

pokynech Komise,

osvědčených postupech v příslušném odvětví,

stavu vědy a techniky,

rozumných očekáváních spotřebitelů týkajících se bezpečnosti.

Vnitrostátní výkonné orgány mají pravomoc sledovat bezpečnost výrobků a podnikat odpovídající kroky proti nebezpečnému zboží.

Systém pro rychlou výměnu informací řízený Komisí umožňuje vnitrostátním orgánům rychle upozorňovat jejich protějšky na výrobky, které vážně ohrožují zdraví a bezpečnost. Pro potraviny, léčiva a zdravotnické prostředky platí samostatná opatření.

Při použití systému rychlého varování musí vnitrostátní orgány poskytnout informace, které identifikují příslušnou položku a její dostupnost jinde v Evropě, podrobnosti o rizicích, která představuje, a kroky podniknuté s cílem chránit veřejnost.

Komise může přijmout rychlá celounijní opatření až na jeden rok (s možností jejich obnovení), pokud určitý výrobek představuje závažné riziko.

Tento právní předpis se nevztahuje na starožitnosti ani na výrobky, které musí být opraveny nebo upraveny.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽÍVALA?

Platí od 15. ledna 2002.

KLÍČOVÉ POJMY

* Výrobek: věc, která je určená k prodeji spotřebitelům nebo kterou budou pravděpodobně využívat, a to ať je nová, použitá nebo upravená.

Podrobnosti najdete ve směrnici o obecné bezpečnosti výrobků.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 2001/95/ES

15.1.2002

15.1.2004

Úř. věst. L 11 ze dne 15. 1. 2002, s. 4-17

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (ES) č. 765/2008

1.1.2010

-

Úř. věst. L 218 ze dne 13. 8. 2008, s. 30-47

Nařízení (ES) č. 596/2009

7.8.2009

-

OJ L 188 ze dne 18.7.2009, s. 14-92

SOUVISEJÍCÍ AKTY

2010/15/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 16. prosince 2009, kterým se stanoví pokyny pro řízení systému Společenství pro rychlou výměnu informací RAPEX zřízeného podle článku 12 a pro postup oznamování stanovený podle článku 11 směrnice 2001/95/ES (směrnice o obecné bezpečnosti výrobků) (Úř. věst. L 22, 26.1.2010, s. 1-64)

Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES obecné bezpečnosti výrobků (Úř. věst. C 38 ze dne 17.2.2009, s. 11-14)

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2001/95/ES ze dne 3. prosince 2001 o obecné bezpečnosti výrobků (KOM(2008) 905 v konečném znění ze dne 14. ledna 2009)

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o bezpečnosti spotřebních výrobků a o zrušení směrnice Rady 87/357/EHS a směrnice 2001/95/ES (COM(2013) 78 final ze dne 13. 2. 2013)

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o dozoru nad trhem s výrobky a o změně směrnic Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 1999/5/ES, 2000/9/ES, 2000/14/ES, 2001/95/ES, 2004/108/ES, 2006/42/ES, 2006/95/ES, 2007/23/ES, 2008/57/ES, 2009/48/ES, 2009/105/ES, 2009/142/ES a 2011/65/EU a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, (ES) č. 764/2008 a (ES) č. 765/2008 (COM(2013) 75 final ze dne 13. 2. 2013)

Poslední aktualizace 14.09.2015

Top