Help Print this page 
Title and reference
Obecná pravidla: bezpečnost výrobků

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Obecná pravidla: bezpečnost výrobků

Právní předpisy Evropské unie zajišťují vysokou a jednotnou ochranu zdraví a bezpečnost spotřebitelů. Na výrobky uváděné na vnitřní trh se vztahují obecné požadavky na bezpečnost. Evropská unie (EU) zavedla také systém pro rychlou výměnu informací (RAPEX) vztahující se na výrobky, které jsou pro spotřebitele velmi nebezpečné.

AKT

Směrnice 2001/95/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 3. prosince 2001 o obecné bezpečnosti výrobků.

PŘEHLED

Tato směrnice se používá v případě, že chybí zvláštní předpisy Evropského společenství upravující bezpečnost určitých kategorií výrobků nebo pokud jsou zvláštní (odvětvové) předpisy neúplné. Jejím použitím není dotčena směrnice 85/374/EHS týkající se odpovědnosti za vadné výrobky.

Obecný požadavek na bezpečnost

Směrnice stanoví obecné požadavky na bezpečnost pro všechny výrobky uváděné na trh a určené spotřebitelům nebo výrobky, které mohou být spotřebiteli využity, včetně výrobků využívaných spotřebiteli v rámci určité služby. Tyto požadavky se nevztahují na použité zboží hodnocené jako starožitnost nebo na použité zboží, které musí být opraveno.

Bezpečný výrobek je takový výrobek, který nepředstavuje žádné riziko nebo představuje pouze minimální rizika (slučitelná s používáním výrobku) přijatelná z hlediska vysoké míry ochrany zdraví a bezpečnosti osob.

Výrobek je považován za bezpečný, pokud splňuje bezpečnostní ustanovení právních předpisů Evropské unie nebo, pokud neexistují, splňuje specifické vnitrostátní předpisy členského státu, ve kterém je uváděn na trh. Výrobek je také považován za bezpečný, pokud je v souladu s evropskou normou stanovenou podle postupu uvedeného v této směrnici. Pokud takovéto předpisy nebo normy neexistují, je bezpečnost výrobku posuzována podle:

 • povinných vnitrostátních norem (provádějících jiné příslušné normy Evropské unie), doporučení Komise (stanovujících obecné zásady hodnocení bezpečnosti výrobků);
 • norem členského státu výrobce či členského státu, ve kterém je výrobek uváděn na trh;
 • kodexů osvědčených postupů v oblasti bezpečnosti a zdraví;
 • současného stavu znalostí a techniky;
 • bezpečnosti, kterou mohou spotřebitelé očekávat.

Povinnosti výrobců a distributorů

Výrobci musí dodávat na trh výrobky splňující obecné požadavky na bezpečnost. Kromě jiného musí:

 • dodat spotřebiteli informace potřebné ke zhodnocení rizik vztahujících se k výrobku, pokud tato rizika nejsou přímo pozorovatelná;
 • přijmout příslušná opatření k zabránění těmto rizikům (např.: stažení výrobků z trhu, varování spotřebitelů, převzetí již dodaných výrobků od spotřebitelů, atd.).

Distributoři jsou také povinni:

 • dodávat výrobky splňující obecné požadavky na bezpečnost;
 • sledovat bezpečnost výrobků dodaných na trh;
 • dodat nezbytné doklady zajišťující dohledatelnost výrobků.

Jakmile výrobci nebo distributoři zjistí, že je výrobek nebezpečný, musí upozornit příslušné orgány a v případě nutnosti s nimi spolupracovat. Povinnost informovat je upřesněna v příloze I směrnice.

Povinnosti členských států

Členské státy zajistí, aby výrobci i distributoři plnili své povinnosti. Vytvoří struktury, které mají za úkol:

 • kontrolovat, aby výrobky splňovaly požadavky na bezpečnost;
 • v případě nebezpečných výrobků zahájit příslušné akce (např.: zákaz dodávání na trh) a informovat o tom Komisi.

Členské státy stanoví pravidla pro sankcionování přestupků a zajistí, aby spotřebitelé mohli využívat systém monitorování stížností.

Úloha Komise

Komise zohlední obecné požadavky na bezpečnost při definování mandátů subjektů Evropské unie pro normování a zveřejní v Ústředním věstníku Evropské unie odkazy na normy EU, které stanoví, aby výrobek odpovídal obecným požadavkům na bezpečnost. Spravuje systém včasného varování RAPEX a ve spolupráci s členskými státy může přijmout nouzová opatření.

Systém RAPEX: rychlé zásahy u výrobků, které jsou velmi nebezpečné

Členské státy identifikují výrobky, které jsou velmi nebezpečné pro zdraví a bezpečnost. Přijmou opatření a včas zasáhnou, aby ochránily spotřebitele. V takovém případě informují členské státy bezodkladně Komisi prostřednictvím systému RAPEX (EN). Systém umožňuje rychlou výměnu informací mezi členskými státy a Komisí. Může omezit nebo zabránit šíření nebezpečných výrobků. Postupy fungování systému RAPEX jsou popsány v příloze II směrnice.

Na potravinářské, farmaceutické a zdravotnické výrobky se vztahují jiné intervenční systémy.

V případě použití systému RAPEX musí členské státy oznámit Komisi alespoň následující informace:

 • informace umožňující identifikovat výrobek;
 • popis nebezpečí, které výrobek představuje, a také jakýkoli dokument umožňující ho posoudit;
 • již podniknuté kroky;
 • informace o distribuci výrobku.

Na úrovni Evropské unie může Komise také provádět rychlé zásahy, pokud se dozví o závažném riziku určitého výrobku. Po konzultaci s členskými státy může přijmout rozhodnutí platná jeden rok, která mohou být obnovena na stejně dlouhé období. Rozhodnutí mohou zejména:

 • ukládat specifické požadavky na bezpečnost;
 • zakázat použití určitých látek; nebo
 • požadovat po výrobcích, aby na své výrobky dávali upozornění.

Projednávání ve výborech

Při přijímání naléhavých opatření a rozhodnutí týkajících se standardizace je Komisi nápomocen regulativní výbor pro bezpečnost výrobků určených spotřebitelům.

Pokud jde o jiné aspekty týkající se směrnice, je Komisi nápomocen také poradní výbor pro bezpečnost výrobků určených spotřebitelům.

Průhlednost

Informace o nebezpečnosti výrobků by měly být poskytovány veřejnosti. Výrobní tajemství je omezeno pouze na řádně odůvodněné případy.

Kontext

Tato směrnice je pokračováním zprávy Komise Evropskému parlamentu a Radě, ze dne 29. března 2000, o zkušenostech získaných při použití směrnice 92/59/EHS o obecné bezpečnosti výrobků. Zrušuje směrnici 92/59/EHS o obecné bezpečnosti výrobků, a to od 15. ledna 2004.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Provedení v členských státech

Úřední věstník

Směrnice 2001/95/ES [přijetí: spolurozhodování COD/2000/0073]

15. 1. 2002

15. 1. 2004

Úř. věst. L 11ze dne 15. 1. 2002

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 765/2008

1. 1. 2010

-

Úř. věst. L 218ze dne 13. 8. 2008

Nařízení (ES) č. 596/2009

7. 8. 2009

-

Úř. věst. L 188ze dne 18. 7. 2009

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES o obecné bezpečnosti výrobků.

Komise zveřejňuje názvy a odkazy na normy harmonizované směrnicí 2001/95/ES.

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě ze dne 14. ledna 2009 o provádění směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2001/95/ES ze dne 3. prosince 2001 o obecné bezpečnosti výrobků ( KOM(2008) 905 v konečném znění - nezveřejněno v Úředním věstníku).

Od doby, kdy je uplatňována směrnice 2001/95/ES, se zvýšila účinnost rámce Společenství pro bezpečnost výrobků. Evropský informační a výstražný systém umožnil stáhnout značný počet nebezpečných výrobků z trhu. Přesto lze některé složky ještě zlepšit, aby byla zajištěna plná ochrana spotřebitelů. Tato zpráva uvádí priority v oblastech:

 • bezpečnosti spotřebního zboží, zejména z hlediska vysledovatelnosti a posílení povinnosti identifikace výrobků ze strany výrobce nebo distributora;
 • dozoru nad trhem, a to prostřednictvím lepší spolupráce členských států vycházející z výměny informací a osvědčených postupů (včetně celní spolupráce). A otevřením systému RAPEX orgánům mezinárodním, regionálním a státním orgánům třetích zemí;
 • standardizace, zjednodušením postupů u některých kategorií výrobků a zavedením předpokladu souladu norem s obecnými požadavky na bezpečnost;
 • naléhavá opatření přijatá v rámci systému pro rychlou výměnu informací by měla být konečná a vést ke stažení nebezpečných výrobků.

Do oblasti působnosti směrnice 2001/95/ES spadá také bezpečnost služeb poskytovaných spotřebitelům. Směrnice je prováděna ve všech členských státech.

RAPEX

Rozhodnutí 2010/15/EU Komise ze dne 16. prosince 2009, kterým se stanoví pokyny pro řízení systému Společenství pro rychlou výměnu informací RAPEX zřízeného podle článku 12 a pro postup oznamování stanovený podle článku 11 směrnice 2001/95/ES (směrnice o obecné bezpečnosti výrobků).

Komise přijme nové pokyny pro zjednodušení řízení systému RAPEX a pro postup oznamování nebezpečných výrobků. Tyto pokyny jsou určeny vnitrostátním orgánům provádějícím dozor nad trhem.

OSOBNÍ HUDEBNÍ PŘEHRÁVAČE

Rozhodnutí 2009/490/ES Komise ze dne 23. června 2009 o požadavcích na bezpečnost, které mají splňovat evropské normy pro osobní hudební přehrávače podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES.

Komise stanovila bezpečnostní požadavek, který má za úkol zabránit, aby hladina hluku osobních hudebních přehrávačů mohla způsobit poškození sluchu spotřebitelům, kteří je používají za rozumných podmínek. Tento požadavek musí být brán v úvahu při navrhování a výrobě osobních hudebních přehrávačů. Slouží orgánům normalizace ke stanovení příslušných norem. Na výrobku musí být uvedeno výstražné upozornění, které chrání spotřebitele před existujícími riziky.

ZAPALOVAČE

Rozhodnutí 2009/298/ES Komise ze dne 26. března 2009, kterým se prodlužuje platnost rozhodnutí 2006/502/ES, kterým se po členských státech žádá, aby přijaly opatření zajišťující, aby se na trh uváděly pouze zapalovače, které jsou odolné dětem, a zakázaly uvádět na trh zapalovače neobvyklého typu (novelty) (známeno pod číslem K(2009) 2078)

Rozhodnutí 2006/502/ES (pozměněné rozhodnutím 2007/231/ES a 2008/322/ES) Komise ze dne 11. května 2006, kterým se po členských státech žádá, aby přijaly opatření zajišťující, aby se na trh uváděly pouze zapalovače, které jsou odolné dětem a zakázaly uvádět na trh zapalovače neobvyklého typu (novelty) (Text s významem pro EHP).

Nesprávné používání zapalovačů - jako hraček - malými dětmi je příčinou 1 500 až 1 900 případů zranění a 34 až 40 úmrtí za rok v celé EU. Aby se těmto neštěstím předešlo, existují bezpečnostní mechanismy odolné dětem, jejich používání je už deset let povinné ve Spojených státech, Kanadě, Austrálii a na Novém Zélandě. Zavedení požadavku na bezpečnost pro děti ve Spojených státech přineslo snížení počtu nehod o 60 %.

Aby se předešlo novým nehodám, přijala Komise dne 11. května 2006 rozhodnutí 2006/502/ES, kterým se po členských státech žádá přijetí opatření zajišťujících, aby se na trh uváděly pouze zapalovače, které jsou odolné dětem, a aby se zakázalo uvádět na trh zapalovače neobvyklého typu (novelty).

Rozhodnutí 2008/357/ES Komise ze dne 23. dubna 2008 týkající se konkrétních požadavků na bezpečnost pro děti, které musí podle evropských norem splňovat zapalovače v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES.

Požadavky v oblasti bezpečnosti na zapalovače odolné dětem musí odpovídat ustanovením článku 4 směrnice 2001/95/ES, jejich cílem je požadovat po normalizačních orgánech revidovat normu EN 13869 a umožnit zveřejnění revidované normy v Úředním věstníku.

Toto rozhodnutí stanoví požadavky v oblasti bezpečnosti, na základě kterých evropský normalizační orgán CEN (Evropský výbor pro normalizaci) musí revidovat normu EN 13869 týkající se bezpečnosti zapalovačů a zkušebních metod.

CIGARETY

Rozhodnutí 2008/264/ES Komise ze dne 25. března 2008 o požadavcích na požární bezpečnost, kterou mají splňovat evropské normy pro cigarety podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES.

Zapálené cigarety ponechané bez dozoru jsou závažným rizikem pro bezpečnost spotřebitelů. Odhaduje se, že způsobí přibližně 1000 úmrtí ročně v celém Evropském společenství. Existují však techniky, které umožňují zpomalit spalování až do úplného zhasnutí díky rozložení papírových pásků přidaných do cigaretového papíru. Díky této technice uhasne oheň v nehlídané cigaretě ve většině případů z důvodu nedostatku vzduchu.

Toto rozhodnutí stanoví požadavky na bezpečnost, na základě kterých evropský normalizační orgán CEN (Evropský výbor pro normalizaci) vyhoví žádosti a přizpůsobí normu snížením schopnosti vznícení cigaret. Požadavek na bezpečnost cigaret vychází ze směrnice 2001/95/ES.

Účinnost normy bude ověřována kontrolováním vzorků cigaret dodávaných na trh s cílem, aby maximálně 25 % cigaret shořelo v celé své délce.

KOJENCI A MALÉ DĚTI

Rozhodnutí 2010/9/UE Komise ze dne 6. ledna 2010 o požadavcích na bezpečnost u koupacích kruhů, pomůcek ke koupání a koupacích van a stojanů pro kojence a malé děti, které mají splňovat evropské normy podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES (známeno pod číslem K(2009) 10290).

Výrobky určené ke koupání miminek a malých dětí musí splňovat obecné požadavky na bezpečnost výrobků. Proto musí evropské normalizační orgány stanovit normy pro bezpečnost:

 • koupacích sedaček: používaných pouze pro děti, které umí sedět, ale neumí stát;
 • pomůcek ke koupání: sloužících k udržení dětí v šikmé poloze či vleže, od doby narození až do doby, kdy se udrží samy;
 • koupacích van používaných od narození do dvanáctého měsíce: to znamená výrobků umístěných uvnitř nebo upevněných ze strany domácí vany, umístěných na podlaze nebo na podstavci.

Rozhodnutí 2010/11/EU Komise ze dne 7. ledna 2010 o požadavcích na bezpečnost, které mají splňovat evropské normy pro spotřebitelem montovaná zajišťovací zařízení bezpečná pro dítě určená pro okna a balkonové dveře podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES (známeno pod číslem K(2009) 10298).

Některá zajišťovací zařízení bezpečná pro dítě určená pro okna a balkonové dveře se prodávají samostatně k vlastní montáži. Specifické evropské normy bezpečnosti musí být přizpůsobeny pro tyto mechanismy určené pro děti mladší 51 měsíců.

BIOCIDNÍ PŘÍPRAVKY

Rozhodnutí 2009/251/ES Komise ze dne 17. března 2009, kterým se členským státům ukládá povinnost zajistit, aby výrobky obsahující biocid dimethyl-fumarát nebyly uváděny nebo dodávány na trh.

Dimethyl-fumarát (DMF) je biocidní přípravek určený ke konzervaci některého spotřebního zboží při skladování nebo přepravě (nábytku, obuvi, kožených oděvů, atd.). DMF může vyvolat těžké kožní reakce (kontaktní dermatitidu), jejíž škodlivé účinky prokázaly klinické studie.

Od 1. května 2009 zajišťují členské státy, aby bylo zakázáno dodávat na trh a dávat k dispozici výrobky obsahující DMF. Výrobky, které již na trhu jsou, musí být staženy a spotřebitelé musí být informováni o nebezpečí spojeném s těmito výrobky. Jeden výrobek obsahující DMF obsahuje více než 0,1 mg DMF na kilogram výrobku nebo na kilogram části výrobku.

Rozhodnutí je použitelné do 15. března 2010, v případě potřeby může být prodlouženo.

NÁVRH

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o bezpečnosti spotřebních výrobků a o zrušení směrnice Rady 87/357/EHS a směrnice 2001/95/ES [ COM(2013)78 - dosud nezveřejněn v Úředním věstníku].

Účelem návrhu je nahradit směrnici 87/357/EHS o výrobcích, jejichž skutečná povaha není rozpoznatelná, a směrnici 2001/95/ES o obecné bezpečnosti výrobků novou směrnicí o bezpečnosti spotřebních výrobků. Navrhované nařízení zachovává základní podstatu stávajících právních předpisů, že všechny spotřební výrobky musí být při dodávání na trh bezpečné. Klade však větší důraz na lepší identifikaci a dohledatelnost výrobků. Postupy pro tvorbu nových nebo aktualizaci stávajících norem jsou výrazně zjednodušeny, čímž vylepšují úlohu norem v oblasti bezpečnosti spotřebních výrobků.

Návrh je součástí balíčku o bezpečnosti výrobků a dozoru nad trhem, který obsahuje i návrh nařízení o jednotném dozoru nad trhem a víceletý akční plán pro dozor nad trhem pro období 2013-2015. Akt o jednotném trhu II, přijatý v roce 2012, potvrzuje balíček o bezpečnosti výrobků a dozoru nad trhem jakožto klíčové opatření pro zlepšení bezpečnosti výrobků prodávaných v EU.

Poslední aktualizace: 21.01.2014

Top