Help Print this page 
Title and reference
Skládky odpadů

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Skládky odpadů

Evropská unie stanovuje přísné technické požadavky na skládky pro předcházení nebo maximální omezení negativních účinků na životní prostředí, zejména na povrchové vody, podzemní vody, půdu, ovzduší a lidské zdraví.

AKT

Směrnice Rady 1999/31/ES ze dne 26. dubna 1999 o skládkách odpadů (Viz pozměňovací akty)

PŘEHLED

Tato směrnice si klade za cíl předcházet negativním účinkům skladování odpadu na životní prostředí nebo tyto účinky maximálně omezit.

Uvádí různé kategorie odpadů (komunální odpady, nebezpečné odpady, odpady neklasifikované jako nebezpečné, inertní odpady) a vztahuje se na všechny skládky definované jako místa pro odstraňování odpadů pomocí jejich povrchového nebo podpovrchového ukládání. Každá skládka je zařazena do jedné ze tří kategorií:

 • skládky nebezpečných odpadů;
 • skládky odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné;
 • skládky inertních odpadů.

Z působnosti této směrnice jsou naopak vyňaty:

 • aplikace kalů (včetně čistírenských kalů a kalů vytěžených z vodních toků);
 • používání inertních odpadů při terénních úpravách nebo rekonstrukcích;
 • ukládání neznečištěné zeminy nebo inertních odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné pocházejících z průzkumných a těžebních prací, z úpravy a skladování minerálních zdrojů a rovněž z provozu lomů a povrchových dolů;
 • ukládání vytěžených kalů neklasifikovaných jako nebezpečné podél malých vodních toků, z nichž byly vytěženy, a kalů neklasifikovaných jako nebezpečné v povrchových vodách včetně jejich řečiště a podloží.

Byl definován jednotný postup přijímání odpadů na skládku, aby nehrozilo žádné nebezpečí:

 • odpady musí být přijímány na skládku pouze po předchozí úpravě;
 • na skládky nebezpečných odpadů mohou být odesílány pouze nebezpečné odpady odpovídající kritériím této směrnice;
 • skládky odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné musí být používány pro komunální odpad a odpady neklasifikované jako nebezpečné;
 • skládky inertních odpadů jsou vyhrazeny pouze pro inertní odpady.

Na skládky nejsou přijímány tyto odpady:

 • kapalné odpady;
 • hořlavé odpady;
 • výbušné nebo oxidující odpady;
 • nemocniční odpad a infekční klinické odpady;
 • použité pneumatiky až na výjimky;
 • jakýkoli jiný druh odpadu neodpovídající kritériím pro přijetí na skládku definovaným v příloze II.

Směrnice stanovuje postup pro povolování provozování skládky. Žádost o povolení musí obsahovat tyto údaje:

 • identifikační údaje o žadateli a případně i o provozovateli;
 • popis druhů ukládaných odpadů a jejich celkového množství;
 • kapacita skládky;
 • popis místa;
 • navrhované postupy pro předcházení znečištění nebo jeho omezování;
 • plán provozování skládky, monitorování a její kontroly;
 • plán postupu uzavírání a následné péče o uzavřenou skládku;
 • finanční jistina žadatele;
 • v případě nutnosti posouzení dopadů podle směrnice Rady 85/337/EHS o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí.

Členské státy zajistí, aby stávající skládky mohly nadále fungovat pouze tehdy, budou-li v nejbližší možné době zavedena opatření podle této směrnice.

Každé tři roky musí členské státy předkládat Komisi zprávy o provádění této směrnice.

Na základě těchto zpráv Komise zveřejní zprávu Společenství o provádění této směrnice (viz níže „Související akty“).

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Směrnice 1999/31/ES

16. 7. 1999

16. 7. 2001

Úř. věst. L 182 ze dne 16. 7. 1999

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 1882/2003

20. 11. 2003

-

Úř. věst. L 284 ze dne 31. 10. 2003

Nařízení (ES) č. 1137/2008

11. 12. 2008

-

Úř. věst. L 311 ze dne 21. 11. 2008

Následné změny a opravy směrnice 1999/31/ES byly začleněny do základního znění. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Informace o ostrovech a odloučených sídlištích vyjmutých členskými státy podle čl. 3 odst. 4 směrnice o skládkách odpadů (Úř. věst. C 316 ze dne 13.12.2005).

Rozhodnutí Rady 2003/33/ES ze dne 19. prosince 2002, kterým se stanoví kritéria a postupy pro přijímání odpadů na skládky podle článku 16 a přílohy II směrnice 1999/31/ES (Úř. věst. L 11 ze dne 16.1.2003).

Rozhodnutí Komise 2000/738/ES ze dne 17. listopadu 2000 o dotazníku pro zprávy členských států o provádění směrnice 1999/31/ES o skládkách odpadů (Úř. věst. L 298 ze dne 25.11.2000).

Zprávy

Zpráva Komise ze dne 20. listopadu 2009 o provádění právních předpisů Společenství o odpadech: směrnice 2006/12/ES o odpadech, směrnice 91/689/EHS o nebezpečných odpadech, směrnice 75/439/EHS o odpadních olejích, směrnice 86/278/EHS o kalech z čistíren odpadních vod, směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech, směrnice 1999/31/ES o skládkách odpadů a směrnice 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních za období let 2004–2006 (KOM(2009) 633 v konečném znění – nebyla zveřejněna v Úředním věstníku). Praktické provádění směrnice o skládkách zůstává velmi neuspokojivé a je třeba vyvinout značné úsilí pro zlepšení situace. Ani deset let po přijetí směrnice všechny členské státy neprovedly všechna její ustanovení do svého vnitrostátního právního řádu a neuplatňují je. Stále existuje velký počet nelegálních skládek odpadů provozovaných bez povolení, která vyžadují předpisy EU o odpadech. Převážná většina členských států nesplnila lhůtu 16. července 2009, ve které všechny nevyhovující skládky, které existovaly před účinností této směrnice, musely splňovat její požadavky (pokud odchylka výslovně nestanovila jinak). Pouze devět členských států informovalo, že splnily cíle pro rok 2006 pro snížení množství komunálních biologicky rozložitelných odpadů na skládkách, a zachycování skládkových plynů se jeví jako nedostatečné.

V roce 2009 nebylo dosud uzavřeno třináct řízení proti členským státům pro nesoulad s právem Společenství a jedenáct řízení pro nesprávné uplatňování. V reakci na toto systémové selhání členských států při správném uplatňování právních předpisů EU v oblasti nakládání s odpady zaujala Komise strategický přístup.

Zpráva Komise ze dne 19. července 2006 o provádění předpisů Společenství o odpadech: směrnice 75/442/EHS o odpadech, směrnice 91/689/EHS o nebezpečných odpadech, směrnice 75/439/EHS o odpadních olejích, směrnice 86/278/EHS o kalech z čistíren odpadních vod, směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech a směrnice 1999/31/ES o skládkách odpadů pro období let 2001–2003 (KOM(2006) 406 v konečném znění – nebyla zveřejněna v Úředním věstníku). Podle této zprávy některé členské státy využily možnost vyloučit některé odpady nebo skládky odpadů z některých ustanovení směrnice (například týkající se odloučených míst a podzemních úložišť). V některých zemích musí být velké množství skládek odpadů, které nejsou klasifikovány jako nebezpečné, nebo skládek inertních odpadů upraveno nebo uzavřeno do roku 2009, aby byly splněny požadavky směrnice. Většina členských států přijala kritéria pro přijímání odpadů na skládky a předložila vnitrostátní strategii omezení biologicky rozložitelných odpadů ukládaných na skládky. Komise zahájila několik řízení pro porušení práva z důvodů provozu nepovolených skládek nebo pro nesplnění povinnosti zajistit, aby všichni provozovatelé skládek předložili do července 2002 svoje plány úprav.

Report from the Commission to the Council and the European Parliament on the national strategies for the reduction of biodegradable waste going to landfills pursuant to article 5(1) of directive 1999/31/EC on the landfill of waste [COM(2005) 105 – Not published in the Official Journal] (Zpráva Komise ze dne 30. března 2005 o vnitrostátních strategiích omezení biologicky rozložitelných odpadů ukládaných na skládky v souladu s čl. 5 odst. 1 směrnice 1999/31/ES o skládkách odpadů (KOM(2005) 105 – nebyla zveřejněna v Úředním věstníku)). V lednu 2004 Komise obdržela vnitrostátní strategie dvanácti členských států (Irsko a Španělsko své vnitrostátní strategie nepředložily, zatímco strategie Finska byla předložena pozdě na to, aby mohla být zohledněna v této zprávě). Belgie a Spojené království předložily svou strategii na regionálním základě. Mimoto deset nových členských států mělo předložit své strategie po přistoupení.

Zpráva zdůrazňuje, že ve všech strategiích se podporuje kompostování, recyklace papíru a zpětná obnova energie. Většina strategií trvá na nutnosti využívat tříděný biologický odpad k získání kvalitního kompostu. Propracovanost strategií a opatření k prosazení jejich cílů se velmi liší. Některé členské státy zvolily právně závazná opatření, zatímco jiné se uchýlily k opatřením dobrovolným a podněcujícím. Analýza strategií neumožňuje s jistotou tvrdit, jestli bude cílů snížení množství biologicky rozložitelných odpadů na skládkách dosaženo v těch členských státech, kde se tak ještě nestalo. Přesto se zdá, že se za tím účelem budou muset podniknout další kroky.

Poslední aktualizace: 24.02.2010

Top