Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Odstraňování polychlorovaných bifenylů (PCB) a polychlorovaných terfenylů (PCT)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Odstraňování polychlorovaných bifenylů (PCB) a polychlorovaných terfenylů (PCT)

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice Rady 96/59/ES – odstraňování polychlorovaných bifenylů a polychlorovaných terfenylů (PCB/PCT)

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

Harmonizuje právo o odstraňování polychlorovaných bifenylů a polychlorovaných terfenylů (PCB/PCT)* a dekontaminaci nebo odstraňování zařízení, které je obsahuje.

KLÍČOVÉ BODY

Země EU musí zajistit, aby:

 • použité PCB a PCT a zařízení obsahující je byly co nejdříve odstraněny,
 • byly vypracovány inventury zařízení s obsahem PCB a PCT větším nežli pět litrů a aby byly souhrny těchto inventur zaslány Evropské komisi do tří let po přijetí směrnice,
 • podniky odstraňující PCB a PCT měly povolení a vedly záznamy o množství, původu a druhu u použitých PCB a PCT, které jim byly předány,
 • byla zavedena bezpečnostní opatření s cílem předcházet rizikům požáru PCB a PCT nebo zařízení obsahujícího je,
 • PCB nebo PCT nebyly spalovány na lodích,
 • transformátory nebyly plněny PCB nebo PCT,
 • transformátory obsahující více než 0,05 % hmotnostních PCB nebo PCT byly dekontaminovány v souladu s podmínkami specifikovanými v tomto právním předpisu,
 • zařízení obsahující více než 5 litrů PCB a PCT bylo dekontaminováno a/nebo odstraněno nejpozději do konce roku 2010, kromě transformátorů obsahujících PCB nebo PCT v množství od 0,05 % do 0,005 % hmotnostních. Ty lze odstranit na konci jejich životnosti.

Inventury obsahují:

 • jména a adresy držitelů zařízení,
 • umístění a popis zařízení,
 • množství PCB nebo PCT obsažených v zařízení,
 • data a postupy úpravy nebo výměn, které jsou prováděny nebo předpokládány,
 • data ohlášení.

Komise:

 • stanoví referenční metody pro změření obsahu PCB a PCT u kontaminovaných materiálů,
 • stanoví technické normy pro jiné metody odstraňování PCB a PCT,
 • zveřejní seznam výrobních názvů elektrického zařízení, například kondenzátorů, rezistorů a indukčních cívek obsahujících PCB a PCT,
 • v případě potřeby určí méně nebezpečné náhrady za PCB a PCT.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Tato směrnice se používá od 16. září 1996. Země EU ji musely provést do vnitrostátního práva do 16. března 1998.

KLÍČOVÝ POJEM

* Polychlorované bifenyly (PCB) a polychlorované terfenyly (PCT): skupina vyráběných sloučenin, které se v minulosti používaly ve velké míře, především v elektrických zařízeních. Na konci 70. let 20. století byly v mnoha zemích z obav o životní prostředí zakázány.

AKT

Směrnice Rady 96/59/ES ze dne 16. září 1996 o odstraňování polychlorovaných bifenylů a polychlorovaných terfenylů (PCB/PCT) (Úř. věst. L 243, 24.9.1996, s. 31–35)

Postupné změny směrnice 96/59/ES byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Rozhodnutí Komise 2001/68/ES ze dne 16. ledna 2001, kterým se stanoví dvě referenční měřicí metody pro určení obsahu PCB podle čl. 10 písm. a) směrnice Rady 96/59/ES o odstraňování polychlorovaných bifenylů a polychlorovaných terfenylů (PCB/PCT) (Úř. věst. L 23, 25.1.2001, s. 31)

Poslední aktualizace 24.05.2016

Top