Help Print this page 
Title and reference
Sledovatelnost a označování GMO

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Sledovatelnost a označování GMO

Evropská unie (EU) zajišťuje sledovatelnost a označování geneticky modifikovaných organismů (GMO) a produktů z nich získaných v celém průběhu potravinového řetězce. Sledovatelnost GMO umožňuje kontrolu a ověřování údajů uvedených na štítcích, dohled nad účinky na životní prostředí a stažení produktů z trhu v případech, kdy nové vědecké poznatky prokážou, že GMO používané v produktu představují riziko pro zdraví nebo životní prostředí.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003 ze dne 22. září 2003 o sledovatelnosti a označování geneticky modifikovaných organismů a o změně směrnice 2001/18/ES (viz pozměňovací akt(y))

PŘEHLED

Evropská unie zřizuje rámec, který zajistí sledovatelnost GMO v celém průběhu potravinového řetězce i u zpracovaných výrobků, u kterých při výrobním procesu došlo k poškození nebo změně geneticky modifikované DNA (např. oleje). Tyto předpisy se nevztahují pouze na GMO určené k výživě, ale i na GMO určené k pěstování (osivo).

Cíle

Evropská unie se zaměřuje na dva hlavní cíle:

  • informovat spotřebitele prostřednictvím povinného označování a dát jim tak možnost svobodné volby;
  • vytvořit „záchrannou síť“ díky sledovatelnosti GMO ve všech fázích výroby a uvádění na trh. Tato „záchranná síť" umožňuje kontrolovat označování, dohlížet na potenciální dopad na lidské zdraví nebo životní prostředí a stáhnout výrobek v případě nečekaného rizika pro lidské zdraví nebo životní prostředí.

GMO

Toto nařízení se vztahuje na:

  • všechny produkty složené z GMO nebo je obsahující (to zahrnuje celou škálu oblastí, od výrobků určených pro vstup do potravinového nebo krmivového řetězce, přes výrobky určené k průmyslovému zpracování za jiným účelem, než je konzumace (např. výroba biopaliv), po výrobky určené k dekorativním účelům (např. výroba řezaných květin));
  • potraviny a krmiva vyrobené z GMO.

Označování a sledovatelnost

Všechny produkty, na něž se vztahuje toto nařízení, musí být povinně označovány tak, aby měl spotřebitel lepší informace a mohl se svobodně rozhodnout, jestli koupí, nebo nekoupí produkty, které se skládají z GMO nebo je obsahují.

Zvláštní požadavky tohoto nařízení ve věci označování se neprovádějí izolovaně, protože tyto předpisy se připojují k následujícím předpisům, které se také týkají označování:

Sledovatelnost umožňuje sledovat GMO a výrobky z nich v celém průběhu výrobního řetězce. Jde o systém založený na předávání a uchovávání informací od každého provozovatele.

Produkty, které obsahují GMO nebo se z nich skládají

Provozovatelé musí písemně předávat tyto informace:

  • že produkt se skládá z GMO nebo je obsahuje;
  • jednoznačný kód přiřazený uvedenému GMO.

V případě produktů sestávajících ze směsí GMO může provozovatel předložit prohlášení o použití, k němuž se připojí seznam jednoznačných kódů pro všechny GMO, jichž bylo použito k přípravě směsi.

Tyto informace se musí uchovávat po dobu 5 let.

Provozovatelé, kteří uvádějí na trh balený produkt sestávající z GMO nebo je obsahující, musí zajistit, aby ve všech fázích výrobního a distribučního řetězce byla na štítku uvedena slova „Tento produkt obsahuje geneticky modifikované organismy“ nebo „Tento produkt obsahuje geneticky modifikovaný/ou/é (jméno organismu/organismů)“. Pokud jde o produkty, včetně velkých množství, které nejsou baleny a u nichž použití štítků není možné, musí provozovatel dbát na to, aby tyto informace byly předávány s produktem. Mohou se uvádět například formou doprovodných dokumentů.

Produkty vyrobené z GMO

Při uvádění na trh provozovatel musí zajistit, aby byly provozovateli přijímajícímu produkt písemně předány tyto informace:

  • údaj o každé složce potravin vyrobené z GMO;
  • údaj o všech krmných surovinách nebo přísadách vyrobených z GMO;
  • v případě produktů, pro které neexistuje seznam složek, údaj, že produkt je vyroben z GMO.

Tyto informace se musí uchovávat po dobu 5 let.

Prahové hodnoty pro náhodnou přítomnost GMO

Všechny produkty určené k lidské nebo zvířecí spotřebě včetně produktů určených k přímému zpracování musí být povinně označeny, pokud se skládají z GMO nebo je obsahují. Tato povinnost se nevztahuje na stopy povolených GMO v poměru nepřesahujícím prahovou hodnotu ve výši 0,9 %, pokud jsou tyto stopy nezáměrné nebo technicky nevyhnutelné.

Členské státy zajistí, aby byly prováděny inspekce a kontroly produktů, včetně kontroly vzorků a kvalitativního a kvantitativního testování potravin a krmiv. Podle těchto opatření mohou členské státy stáhnout z trhu produkt, který nesplňuje podmínky tohoto nařízení.

Kontext

Toto nařízení harmonizuje stávající opatření pro sledovatelnost v právních předpisech, zvláště ve směrnici 2001/18/ES o záměrném uvolňování geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 1830/2003

7. 11. 2003

16. 1. 2004

Úř. věst. L 268 ze dne 18. 10. 2003

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 1137/2008

11. 12. 2008

-

Úř. věst. L 311 ze dne 21. 11. 2008

Postupné změny a opravy nařízení (ES) č. 1830/2003 byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

Poslední aktualizace: 19.04.2011

Top