Help Print this page 
Title and reference
Nové potraviny a nové složky potravin

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Nové potraviny a nové složky potravin

V rámci Evropské unie (EU) je harmonizováno schvalování nových potravin a nových složek potravin. Před jejich uvedením na trh musí testy prováděné Evropským úřadem pro bezpečnost potravin prokázat, že tyto produkty nepředstavují žádné riziko pro zdraví nebo životní prostředí.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách a nových složkách potravin (Viz pozměňovací akt(y)).

PŘEHLED

Novými potravinami nebo novými složkami, jichž se toto nařízení týká, jsou ty, které nejsou dosud běžně používané pro lidskou spotřebu.

Nové potraviny či nové složky potravin

Nařízení se týká:

 • potravin a složek potravin s novou nebo záměrně modifikovanou primární molekulární strukturou;
 • potravin a složek potravin, které se skládají z mikroorganismů, hub nebo řas;
 • potravin a složek potravin skládajících se z rostlin nebo z nich izolovaných a složek potravin izolovaných z živočichů;
 • potravin a složek potravin, jejichž nutriční hodnota, metabolismus nebo množství nežádoucích látek byly výrobním procesem výrazně změněny.

Nařízení se nevztahuje na potravinářské přísady, na látky určené k aromatizaci, na extrakční rozpouštědla, ani na potravinářské enzymy (jež jsou předmětem nařízení (ES) č. 1332/2008).

Toto nařízení se nevztahuje na geneticky modifikované organismy (GMO); jichž se týká nařízení (ES) č. 1823/2003.

Potraviny a složky potravin nesmí:

 • představovat nebezpečí pro spotřebitele;
 • klamat spotřebitele;
 • být pro spotřebitele nutričně nevýhodné.

Postup vyhodnocení

Potraviny a složky potravin uvedené v nařízení musejí být před uvedením na trh posouzeny Společenstvím.

V rámci posuzovacího postupu musí příslušný orgán členského státu, který obdrží žádost, provést počáteční posouzení a zjistit, zda je či není požadováno další posouzení. Pokud ani Komise ani členské státy nevznesou námitku a pokud není požadováno žádné další posouzení, členský stát informuje žadatele, že výrobek může uvést na trh. V ostatních případech je vyžadováno rozhodnutí o povolení. Toto rozhodnutí se přijímá v souladu s opatřeními navrženými Komisí za pomoci Výboru pro bezpečnost potravin a zdraví zvířat.

Toto rozhodnutí vymezuje rozsah povolení a podle potřeby stanoví podmínky použití, označení potravin nebo složek potravin, jejich specifikaci a zvláštní požadavky na označování.

Každé rozhodnutí nebo ustanovení týkající se nových potravin nebo složek potravin, které by mohly mít vliv na veřejné zdraví, musí být oznámeno Vědeckému výboru pro potraviny.

Označování

Nařízení stanoví zvláštní požadavky týkající se označování nových potravin či nových složek potravin, které doplní všeobecné evropské požadavky na označování potravin.

Musejí tam být uvedeny následující údaje:

 • jakékoli charakteristiky jako je složení, nutriční hodnota nebo zamýšlené použití nových potravin;
 • přítomnost látek, které mohou mít vliv na zdraví některých osob;
 • přítomnost látek, které vyvolávají obavy etické povahy.

Omezovací postup

Členské státy jsou oprávněny na svém území pozastavit nebo dočasně omezit prodej a používání nových potravin nebo složek potravin, pokud se domnívají, že jejich použití představuje zdravotní riziko nebo riziko pro životní prostředí. Informují o tom Komisi, která podnikne kroky v souladu s postupem týkajícím se povolení k uvedení výrobků na trh.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 258/97

14. 5. 1997

15. 5. 1997

Úř. věst. L 43 ze dne 14. 2. 1997

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 1829/2003

11. 7. 2003

-

Úř. věst. L 268ze dne 18. 10. 2003

Nařízení (ES) č. 1882/2003

20. 11. 2003

-

Úř. věst. L 284ze dne 31. 10. 2003

Nařízení (ES) č. 596/2009

7. 8. 2009

-

Úř. věst. L 188ze dne 18. 7. 2009

Postupné změny a opravy nařízení (ES) č. 258/97 byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění slouží pouze pro informativní účely.

See also

 • Nové potraviny a složky potravin, stránky generálního ředitelství pro zdraví a spotřebitele (EN)

Poslední aktualizace: 20.01.2011

Top