Help Print this page 
Title and reference
Materiály a předměty určené pro styk s potravinami

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Materiály a předměty určené pro styk s potravinami

Toto nařízení zavádí obecný rámec pro materiály a předměty určené pro styk s potravinami. Všechny materiály a předměty používané v obalech potravin musí splňovat požadavky tohoto nařízení. Pro zohlednění výsledků vědeckého pokroku nový rámec povoluje zavádění „aktivních“ a „inteligentních“ obalů, které prodlužují životnost potravin nebo poskytují informace o čerstvosti (inteligentní obal může například změnit barvu, pokud je potravina zkažená).

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. října 2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS (Viz pozměňovací akty)

PŘEHLED

Účelem tohoto nařízení je zajistit zvýšenou úroveň ochrany lidského zdraví a zájmu spotřebitelů, pokud jde o uvádění materiálů a předmětů určených pro přímý nebo nepřímý styk s potravinami na trh Společenství.

Oblast působnosti

Toto nařízení se vztahuje na všechny materiály a předměty určené pro styk s potravinami: všechny typy obalů, lahve (plastové i skleněné), příbory, a dokonce lepidla a inkousty užívané při tisku etiket.

Toto nařízení také zavádí zvláštní ustanovení týkající se „aktivních* a „inteligentních* obalů, které prodlužují životnost potravin nebo reagují na jejich rozklad (například změnou barvy obalu).

Toto nařízení se nevztahuje na:

 • materiály a předměty, které jsou dodávány jako starožitnosti;
 • látky pro povrchové vrstvy a povlaky, například látky pokrývající povrch sýra, zpracované masné výrobky nebo ovoce;
 • pevná veřejná nebo soukromá zařízení pro dodávku vody.

Požadavky na materiály a předměty

Materiály a předměty ve styku s potravinami se vyrábí v souladu se správnou výrobní praxí. V žádném případě nesmí uvolňovat své složky do potravin v množstvích, která by mohla:

 • ohrozit zdraví lidí;
 • způsobit nepřijatelnou změnu ve složení potravin; nebo
 • způsobit zhoršení organoleptických vlastností potravin.

Pokud „aktivní" materiály a předměty způsobují změny ve složení nebo organoleptických vlastnostech potravin, musí být tyto změny v souladu se směrnicí 89/107/EHS o potravinářských přídatných látkách a/nebo s případnými vnitrostátními předpisy.

Označování, reklama a obchodní úprava materiálu nebo předmětu nesmí být zavádějící pro spotřebitele.

Zvláštní opatření pro skupiny materiálů a předmětů

Příloha I této směrnice uvádí 17 skupin materiálů a předmětů, pro které mohou být přijímána zvláštní opatření:

Tato zvláštní opatření mohou zahrnovat:

 • seznam látek, jejichž užití je při výrobě materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami povoleno;
 • normy čistoty;
 • zvláštní podmínky pro používání látek;
 • limity pro migraci určitých složek do potravin nebo na ně;
 • předpisy, jejichž cílem je ochrana lidského zdraví nebo zajištění dodržení požadavků na materiály a předměty určené pro styk s potravinami;
 • základní pravidla kontroly souladu s výše uvedenými ustanoveními;
 • pravidla upravující odběr vzorků;
 • předpisy k zajištění sledovatelnosti;
 • další ustanovení o označování aktivních a inteligentních materiálů a předmětů;
 • ustanovení ke zřízení registru Společenství povolených látek, postupů, materiálů nebo předmětů;
 • zvláštní procesní pravidla pro povolování některých druhů látek, postupů, materiálů nebo předmětů.

Pokud nebudou přijata zvláštní opatření, mohou si členské státy zachovat nebo přijmout vnitrostátní předpisy.

Povolování látek

Žádosti o povolení nové látky na výrobu materiálů nebo předmětů určených pro styk s potravinami se podávají příslušnému orgánu členského státu, v kterém bude látka uváděna na trh. Žádosti se poté předávají Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin, který je pověřen zhodnocením toxicity látek, aby spotřebitelé nebyli vystaveni žádnému riziku.

Sledovatelnost

Toto nařízení také upřesňuje požadavky na sledovatelnost materiálů určených pro styk s potravinami od jejich výroby až po uvedení na trh.

Označení nebo dokumentace doprovázející materiály a předměty, které se uvádějí na trh v rámci Společenství, musí zaručovat jejich sledovatelnost. To usnadňuje kontroly, stažení vadných výrobků, informovanost spotřebitele a vymezení odpovědnosti.

Označování

Povaha materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami je uvedena na jejich etiketě. Materiály a předměty, které nejsou jasně určeny k tomu, aby obsahovaly potraviny nebo se do nich potraviny balily, musí být připojena slova „pro styk s potravinami“ nebo symbol stanovený v příloze II (symbol znázorňuje skleničku a vidličku).

Kontext

Předchozí právní předpisy o materiálech ve styku s potravinami chránily zdraví spotřebitelů tím, že vyžadovaly, aby žádný materiál nebo předmět určený ve styku s potravinami nespouštěl chemické reakce, které by změnily složení nebo organoleptické vlastnosti těchto potravin (chuť, vzhled, strukturu, nebo dokonce vůni).

Toto nařízení tyto předpisy zrušuje, aby umožnilo zavádění „aktivních“ a „inteligentních“ obalů. Zrušuje také směrnici 80/590/EHS, kterou se stanoví symbol, kterým mohou být opatřeny materiály a předměty určené pro styk s potravinami, a zahrnuje tento symbol do přílohy II (viz výše vysvětlení ohledně označování).

Klíčové pojmy aktu

 • Aktivní materiály a předměty určené pro styk s potravinami: materiály a předměty, které mají prodloužit životnost nebo zachovat či zlepšit stav balených potravin. Jsou navrženy tak, aby záměrně obsahovaly složky, které uvolňují nebo absorbují látky do nebo z balených potravin nebo prostředí, které potraviny obklopuje.
 • Inteligentní materiály a předměty určené pro styk s potravinami: materiály a předměty, které sledují stav balených potravin nebo prostředí, které potraviny obklopuje.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 1935/2004

3. 12. 2004

-

Úř. věst. L 338 ze dne 13. 11. 2004

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 596/2009

7. 8. 2009

-

Úř. věst. L 188 ze dne 18. 7. 2009

See also

 • Chemická bezpečnost potravin (DE) (EN) (FR), Generální ředitelství pro zdraví a spotřebitele

Poslední aktualizace: 14.10.2009

Top