Help Print this page 
Title and reference
Strojní zařízení

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Strojní zařízení

Směrnice o strojních zařízeních z května 2006 si klade za cíl zajistit volný pohyb strojů a jejich příslušenství, přičemž stanoví základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost spotřebitelů. Zakládá se na zásadách nového přístupu k technické harmonizaci a normám. V souladu s tímto novým přístupem podléhá návrh a konstrukce výtahů a jejich bezpečnostních součástí základním požadavkům na ochranu zdraví a bezpečnost.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES (přepracované znění) (Viz pozměňovací akt(y)).

PŘEHLED

Cílem této směrnice je stanovit základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost ve vztahu k návrhu a konstrukci v zájmu zvýšení bezpečnosti strojních zařízení uváděných na evropský trh.

Oblast působnosti

Tato směrnice se vztahuje nejen na stroje v úzkém smyslu slova, ale i na následující produkty:

 • vyměnitelná přídavná zařízení;
 • bezpečnostní součásti;
 • příslušenství pro zdvihání;
 • řetězy, lana a popruhy;
 • snímatelná mechanická převodová zařízení.

Dále se vztahuje na neúplná strojní zařízení .

Uvádění na trh, volný pohyb a dozor nad trhem

Před uvedením strojního zařízení na trh musí výrobce zajistit, aby:

 • stroj splňoval příslušné základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost;
 • byla k dispozici technická dokumentace. Technická dokumentace musí prokázat, že strojní zařízení splňuje požadavky této směrnice. Musí zahrnovat návrh, výrobu a funkci strojního zařízení v rozsahu nezbytném pro posouzení dodržení směrnice;
 • byly k dispozici potřebné informace;
 • byly uplatněny postupy posuzování shody;
 • bylo vyhotoveno ES prohlášení o shodě;
 • na ně bylo umístěno označeníCE.

Před uvedením neúplného strojního zařízení na trh musí výrobce:

 • zajistit, aby byla připravena příslušná technická dokumentace;
 • připravit návod na montáž;
 • vypracovat prohlášení o zabudování.

Členské státy nesmějí na svém území zakazovat, omezovat nebo bránit uvádění strojních zařízení, která jsou v souladu s ustanoveními této směrnice, na trh a/nebo do provozu. Přijmou veškerá vhodná opatření k zajištění toho, aby strojní zařízení mohla být uváděna na trh, pouze pokud splňují ustanovení této směrnice a neohrožují zdraví a bezpečnost osob, domácích zvířat nebo majetku.

Předpoklad shody a harmonizované normy

Z pohledu členských států strojní zařízení opatřená označením CE a doplněná ES prohlášením o shodě vyhovují ustanovením této směrnice.

U strojního zařízení vyrobeného v souladu s harmonizovanou normou, na niž byly zveřejněny odkazy v Úředním věstníku Evropské unie, se předpokládá, že je v souladu se základními požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost podle uvedené harmonizované normy.

Komise má možnost přijmout opatření s cílem zakázat nebo omezit uvádění na trh u strojů, které by mohly ohrozit zdraví a bezpečnost osob, domácích zvířat nebo majetku.

Základní požadavky a posuzování shody

Výrobce strojního zařízení musí zajistit, aby bylo provedeno hodnocení rizik s cílem určit požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost, které platí pro dané strojní zařízení. Strojní zařízení pak musí být navrženo a konstruováno s přihlédnutím k výsledkům posouzení rizika. V souvislosti s procesem posuzování rizik a snižování výše uvedeného rizika výrobce:

 • určí meze strojního zařízení, což zahrnuje jeho předpokládané použití a jakékoliv důvodně předvídatelné nesprávné použití;
 • určí nebezpečí, která mohou vznikat v souvislosti se strojním zařízením, a s tím spojené nebezpečné situace;
 • odhadne rizika při zohlednění závažnosti možného poranění nebo škody na zdraví a pravděpodobnost jejich výskytu;
 • hodnotí rizika;
 • vyloučí nebezpečí nebo sníží rizika spojená s tímto nebezpečím, a to použitím ochranných opatření.

Za účelem osvědčení shody strojního zařízení s ustanoveními této směrnice výrobce použije jeden z postupů pro posuzování shody popsaných v příloze této směrnice.

Oznámené subjekty

Členské státy musí oznámit Komisi a ostatním členským státům subjekty, které jmenovaly pro provádění posuzování shody pro uvádění strojního zařízení na trh.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Směrnice 2006/42/ES

29. 6. 2006 (lhůta pro provedení 29. 9. 2009)

29. 6. 2008

Úř. věst. L 157ze dne 9. 6. 2006

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 596/2009

7. 8. 2009

-

Úř. věst. L 188ze dne 18. 7. 2009

Směrnice 2009/127/ES

15. 12. 2009

15. 6. 2011

Úř. věst. L 310 ze dne 25. 11. 2009

Postupné změny a opravy směrnice 2006/42/ES byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES (Úř. věst. C 348 ze dne 28. 11. 2013).

V tomto sdělení Komise zveřejnila názvy a odkazy harmonizovaných norem pro strojní zařízení.

Poslední aktualizace: 17.01.2014

Top