Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Doručování soudních a mimosoudních písemností

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Doručování soudních a mimosoudních písemností

Soudní řízení předpokládají zasílání písemností mezi zúčastněnými stranami. Cílem tohoto nařízení je zavést standardizovaný postup zasílání, aby se zajistilo rychlé a účinné doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních mezi stranami, které se nacházejí v různých členských státech. Nařízení se použije ode dne 13. listopadu 2008 a zrušuje nařízení č. 1348/2000.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 ze dne 13. listopadu 2007 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech („doručování písemností“) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1348/2000

PŘEHLED

Toto nařízení se použije na občanské a obchodní věci, kdy musí být soudní nebo mimosoudní písemnost zaslána z jednoho členského státu do druhého za účelem doručení v druhém členském státě. Nevztahuje se zejména na daňové, celní či správní věci ani na odpovědnost státu za jednání nebo opomenutí při výkonu státní moci; nařízení se také nepoužije, pokud není známa adresa osoby, jíž má být písemnost doručena.

Zlepšit doručování soudních a mimosoudních písemností

Cílem tohoto nařízení je zlepšit použití nařízení (ES) č. 1348/2000 (srovnej zprávu KOM(2004) 603). Hlavní změny se týkají zavedení:

  • pravidla stanovujícího, že přijímající subjekt je povinen učinit všechny kroky nezbytné k tomu, aby byla písemnost doručena co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce od jejího obdržení;
  • nového jednotného formuláře pro informování adresáta o právu odmítnout přijetí doručované písemnosti v okamžiku jejího doručení, nebo že může zaslat písemnost přijímajícímu subjektu zpět do jednoho týdne od doručení;
  • pravidla stanovujícího, že nákladům vzniklým při činnosti soudního úředníka nebo osoby příslušné podle právních předpisů přijímacího členského státu odpovídá jediný pevný poplatek, který dotyčný členský stát stanoví předem a který dodržuje zásadu proporcionality a nediskriminace;
  • jednotných podmínek pro doručování prostřednictvím poštovních služeb (doporučeným dopisem s potvrzením o přijetí nebo rovnocenným dokladem).

Subjekty v členských státech zajišťující zasílání

Každý členský stát určí subjekty příslušné k zasílání a přijímání písemností. Členské státy musí poskytnout Komisi názvy a adresy těchto subjektů, jejich místní příslušnost, způsoby přijímání písemností a akceptované jazyky. Každý členský stát také určí jeden ústřední orgán pověřený poskytováním informací odesílajícím subjektům, hledáním řešení veškerých obtíží, které mohou vzniknout při zasílání písemností určených k doručení, a předáváním žádostí o doručení příslušnému přijímajícímu subjektu, a to ve výjimečných případech a na žádost odesílajícího subjektu. Federativní státy, státy, ve kterých se používá více právních systémů, nebo státy s autonomními územními celky mohou určit více než jeden ústřední orgán. Toto určení platí po dobu pěti let a může být každých pět let obnovováno.

Zrychlit doručování soudních a mimosoudních písemností

Veškeré náklady na překlad před zasláním písemnosti nese žadatel, který odešle písemnosti odesílajícímu subjektu. Odesílající subjekt, kterému žadatel odešle písemnost k zaslání, upozorní žadatele na to, že adresát může odmítnout písemnost přijmout, pokud není vyhotovena v úředním jazyce přijímajícího členského státu.

Soudní písemnosti musí být zasílány přímo a nejrychlejším možným způsobem mezi subjekty jakýmkoliv vhodným způsobem za předpokladu, že obdržená písemnost po obsahové stránce věrně odpovídá odeslané písemnosti a všechny informace v ní uvedené jsou snadno čitelné. K zasílané písemnosti se přikládá žádost vyhotovená podle jednotného formuláře uvedeného v příloze tohoto nařízení v úředním jazyce přijímajícího členského státu. Zasílané písemnosti a dokumenty nepodléhají úřednímu ověření ani jiné rovnocenné formální náležitosti. Přijímající subjekt musí odeslat potvrzení o přijetí do sedmi dnů. Také se musí nejrychlejším možným způsobem spojit s odesílajícím subjektem, pokud je třeba získat chybějící informace.

Doručování písemností v souladu s právními předpisy přijímajících členských států do jednoho měsíce

Přijímající subjekt učiní veškeré nezbytné kroky, aby byla písemnost doručena co nejrychleji, v každém případě do jednoho měsíce od jejího přijetí. Pokud to není možné, přijímající subjekt o tom neprodleně uvědomí odesílající subjekt, nadále činí veškeré nezbytné kroky k doručení písemnosti. Doručení písemnosti probíhá v souladu s právními předpisy přijímajícího členského státu nebo zvláštním způsobem vyžádaným odesílajícím subjektem, pokud tento způsob není neslučitelný s právními předpisy tohoto členského státu. Po doručení písemnosti se o provedení formálních náležitostí vydá potvrzení v úředním jazyce odesílajícího členského státu a odešle se odesílajícímu subjektu.

Datum doručení písemnosti je datum, ve kterém je písemnost doručena podle právních předpisů přijímajícího členského státu, pokud však není podle právních předpisů členského státu nutno doručit písemnost v určité lhůtě. Doručení soudních písemností pocházejících z jiného členského státu nepodléhá platbě ani úhradě poplatků nebo nákladů na služby poskytnuté přijímajícím členským státem; to však neplatí pro náklady vzniklé činností soudního úředníka nebo použitím zvláštního způsobu doručení. V takovém případě hradí náklady žadatel. Nákladům vzniklým při činnosti soudního úředníka odpovídá jediný pevný poplatek, který dotyčný členský stát stanoví předem a jeho výši sdělí Komisi.

Písemnosti mohou být také doručovány přímo doporučeným dopisem s potvrzením o přijetí nebo prostřednictvím soudních úředníků, úředníků nebo jiných příslušných osob přijímajícího členského státu, pokud takovéto přímé doručení povolují právní předpisy daného členského státu. Ve výjimečných případech mohou být písemnosti zasílány subjektům jiného členského státu prostřednictvím diplomatických nebo konzulárních zástupců.

Informování adresáta o právu odmítnout přijetí písemnosti

Přijímající subjekt vyrozumí adresáta o jeho právu odmítnout přijetí doručované písemnosti, pokud není vyhotovena v jazyce, kterému adresát rozumí, nebo v úředním jazyce přijímajícího členského státu. Adresát musí odmítnout přijetí doručované písemnosti v okamžiku jejího doručení nebo vrátit písemnost přijímajícímu subjektu do jednoho týdne od doručení.

Pokud se jedná o soudní předvolání nebo obdobnou písemnost a žalovaná strana se nedostaví, přeruší soud řízení, dokud nebude zjištěno, že písemnost byla doručena způsobem předepsaným vnitrostátními právními předpisy přijímajícího členského státu nebo že byla skutečně doručena žalované straně a že byla doručena s dostatečným předstihem k tomu, aby se žalovaná strana mohla obhajovat. Soudce však může vydat rozhodnutí, pokud písemnost byla zaslána jedním ze způsobů stanovených tímto nařízením, ode dne zaslání písemnosti uplynulo období nejméně šesti měsíců a nebylo obdrženo potvrzení žádného druhu, přestože bylo vynaloženo veškeré úsilí k jeho získání prostřednictvím příslušných orgánů přijímajícího členského státu. Pokud se žalovaná strana bez vlastního zavinění nedozvěděla o písemnosti v dostatečném předstihu, může požádat o prominutí zmeškání lhůty v přiměřené lhůtě od doby, kdy se o rozhodnutí dozví.

Komise musí vypracovat a pravidelně aktualizovat příručku obsahující informace poskytnuté členskými státy. Od roku 2011 každých pět let předloží Komise zprávu o používání tohoto nařízení, přičemž věnuje zvláštní pozornost efektivitě subjektů.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 1393/2007 (přijetí: spolurozhodování COD/2005/0126)

30. 12. 2007použije se ode dne 13. 11. 2008,s výjimkou článku 23, který se použije ode dne 13. 8. 2008

-

Úř. věst. L 324 ze dne 10. 12. 2007

See also

Poslední aktualizace: 21.05.2008

Top