Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Evropské řízení o drobných nárocích

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Evropské řízení o drobných nárocích

Řízení o drobných nárocích v Evropské unii (EU) se používá u přeshraničních soudních sporů v občanských a obchodních věcech u nároků do 2 000 EUR. K dispozici je od roku 2009 ve všech zemích EU s výjimkou Dánska jako alternativa k vnitrostátním řízením.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 ze dne 11. července 2007, kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích

PŘEHLED

Evropské řízení o drobných nárocích má za cíl zjednodušit a urychlit přeshraniční soudní spory o drobné nároky v občanských a obchodních věcech a snížit náklady. Hodnota nároku (když jej obdrží soud) nesmí překračovat 2 000 EUR. Rozhodnutí jsou uznána a vykonána v jiných zemích EU, aniž je nutné prohlášení vykonatelnosti. Evropské řízení o drobných nárocích je alternativou k možnostem vycházejícím z právních předpisů zemí EU, a proto je volitelné.

Oblast působnosti

Evropské řízení o drobných nárocích lze použít, pokud alespoň jedna ze stran má bydliště nebo místo obvyklého pobytu v jiné zemi EU, než je země EU soudu, u něhož byla podána žaloba.

Nevztahuje se zejména na daňové, celní či správní věci ani na odpovědnost státu za výkon státní moci (acta iure imperii) ani například na věci týkající se:

stavu nebo způsobilosti fyzických osob,

problematiky rodinného práva,

úpadků,

sociálního zabezpečení,

rozhodčího řízení,

pracovního práva,

nájmů nemovitostí s výjimkou žalob týkajících se peněžitých nároků,

porušení práv na ochranu soukromí a osobnostních práv, (např. pomluva).

Řízení

Evropské řízení o drobných nárocích, k němuž není zapotřebí právník, funguje následovně:

Podání nároku

Nárok se podává přímo u příslušného soudu pomocí formuláře (formulář A - v přílohách nařízení), v němž se uvádějí podrobnosti nároku, požadovaná částka atd. Pokud je nárok nepřípustný (viz níže), soud informuje žalobce; pokud nárok není vzat zpět, soud jej projedná podle procesního práva země, v níž řízení probíhá.

Oprava a/nebo vyplnění žalobního formuláře

Pokud žalobce neuvedl dostatek informací, je zaslán druhý formulář (formulář B) s žádostí o doplnění chybějících informací do určitého termínu. Nárok je zamítnut, pokud se žalobce zpozdí nebo pokud je nárok zjevně neopodstatněný nebo nepřípustný.

Informování žalovaného

Po přijetí vyplněného nároku soud připraví standardní formulář s odpovědí (formulář C), který se odešle žalovanému do 14 dnů společně s kopií nároku a podpůrnými doklady. Písemnosti se doručují poštou s datovaným potvrzením o přijetí; pokud to není možné, lze použít i jiné způsoby doručení.

Odpověď žalovaného

Žalovaný odpoví do 30 dnů od data doručení odpovědního formuláře. Do 14 dnů od obdržení této odpovědi zašle soud žalobci kopii tohoto vyjádření spolu s případnými příslušnými podpůrnými doklady.

Případný vzájemný nárok ze strany žalovaného (pomocí formuláře A) je doručen žalobci, který má 30 dní na odpověď. Pokud vzájemný nárok přesahuje 2 000 EUR, jak hlavní nárok, tak vzájemný nárok se projednají v souladu se zákonem platným v zemi, ve které žaloba probíhá.

Rozhodnutí a lhůty

Soud musí vydat rozhodnutí do 30 dnů od obdržení odpovědi žalovaného (nebo žalobce, pokud je zde vzájemný nárok). Soud může požádat o další informace do 30 dnů a/nebo provést dokazování nebo předvolat strany k jednání (viz níže), které se koná také do 30 dnů od předvolání. V těchto případech soud vydá rozhodnutí stále do 30 dnů, ale od obdržení všech informací nezbytných pro vydání rozhodnutí nebo od jednání.

Pokud strany neodpoví včas, soud i přesto vydá rozhodnutí. V zemi EU výkonu nesmí být rozhodnutí přezkoumáváno ve věci samé. Na žádost některé ze stran soud může vydat osvědčení o rozhodnutí (bez dalších nákladů) na formuláři D.

Jednání

Jednání se koná pouze v případě, že je nutné nebo že o ně požádá jedna ze stran. Žádost může být odmítnuta, pokud je zjevně zbytečná pro spravedlivý průběh řízení. Jednání je možné uspořádat pomocí videokonference nebo podobné technologie.

Dokazování

Soud určí způsob a rozsah dokazování, které je nezbytné pro vydání jeho rozhodnutí, a zvolí ten nejjednodušší a nejméně náročný způsob.

Výkon rozhodnutí

V souladu s právními předpisy země, ve které se rozhodnutí vykonává, strana, která výkon požaduje, vytvoří původní kopii rozhodnutí a osvědčení (formulář D) s překladem do jazyka země výkonu. Z důvodu, že je žalobce cizím státním příslušníkem nebo že nemá bydliště ani nepobývá v zemi EU výkonu, nelze požadovat složení jistoty, kauce či vkladu. Žalobce nemusí mít v zemi výkonu pověřeného zástupce ani poštovní adresu, kromě orgánů příslušných pro vykonávací řízení.

Zamítnutí výkonu

Soud v zemi výkonu může na žádost žalovaného zamítnout výkon rozhodnutí, pokud:

je neslučitelné s dřívějším rozhodnutím mezi týmiž stranami ve stejné věci,

dřívější rozhodnutí bylo vydáno v zemi EU výkonu nebo splňuje podmínky nezbytné pro jeho uznání v zemi EU výkonu, a

proti neslučitelnosti nebyla a nemohla být vznesena námitka při soudním řízení v zemi EU, v níž bylo rozhodnutí v rámci evropského řízení o drobných nárocích vydáno.

Pokud strana napadla rozhodnutí vydané v rámci evropského řízení o drobných nárocích, může země výkonu omezit vykonávací řízení na ochranná opatření, podmínit výkon složením nějaké jistoty nebo v určitých případech vykonávací řízení zastavit.

Opravný prostředek

Opravný prostředek proti rozhodnutí je možný, pokud je k dispozici podle právních předpisů země soudu.

Přezkum

Žalovaný může požádat o přezkum rozhodnutí u příslušného soudu země EU, v níž bylo rozhodnutí vydáno, jestliže:

žalobní formulář nebo předvolání k jednání byly doručeny způsobem bez dokladu o přijetí žalovaným osobně a doručení nebylo uskutečněno dostatečně včas, aby mohl připravit svou obhajobu, a to bez jakéhokoli zavinění z jeho strany, nebo

žalovaný nemohl popřít nárok z důvodu vyšší moci bez svého zavinění.

V těchto případech se očekává, že žalovaný bude jednat neprodleně. Pokud je přezkum oprávněný, je původní rozhodnutí od počátku neplatné.

Soud stranám neukládá povinnost provést právní posouzení nároku. Je-li to nezbytné, vyrozumí soud strany sporu o procesních otázkách, a je-li to vhodné, snaží se soud o dosažení smíru mezi stranami.

Jazyky a překlady

Nárok musí být podán v jazyce soudu - stejně jako odpověď, vzájemný nárok, popis podpůrných dokladů, podstatné doklady atd.

Náklady

Náklady řízení ponese strana, která neměla úspěch ve věci. Soud straně, která měla úspěch ve věci, nepřizná náhradu nákladů v rozsahu, v němž nebyly nutně vynaložené nebo nebyly přiměřené ve vztahu k nároku.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (ES) č. 861/2007

1.8.2007. Platí od 1.1.2009 (čl. 25: 1.1.2008)

-

Úř. věst. L 199 ze dne 31. 7. 2007, s. 1-22

Změna

-

-

Úř.věst. L 141 ze dne 5. 6.2 015, s. 118

Postupné změny a úpravy nařízení (CE) 861/2007 byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

Poslední aktualizace 10.09.2015

Top