Help Print this page 
Title and reference
Řízení o evropském platebním rozkazu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Řízení o evropském platebním rozkazu

Tímto nařízením se zavádí řízení o evropském platebním rozkazu. Řízení zjednodušuje a urychluje řízení o sporech v přeshraničních případech týkajících se nesporných peněžních nároků v občanských a obchodních věcech a snižuje náklady na ně. Evropský platební rozkaz je uznáván a vykonáván ve všech zemích Evropské unie (EU) s výjimkou Dánska, aniž je nutná doložka vykonatelnosti.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 ze dne 12. prosince 2006, kterým se zavádí řízení o evropském platebním rozkazu.

PŘEHLED

Toto nařízení, které začalo platit od roku 2008, zavádí evropské řízení o platebním rozkazu. Řízení zjednodušuje a urychluje řízení o sporech v přeshraničních případech týkajících se nesporných peněžních nároků a snižuje náklady na ně. Nařízení umožňuje volný pohyb evropských platebních rozkazů v zemích Evropské unie (EU) stanovením minimálních norem, díky jejichž dodržování je zbytečné zahajovat v zemi EU výkonu jakékoli mezitímní řízení před uznáním a výkonem.

Používání řízení v občanských a obchodních věcech

Řízení o evropském platebním rozkazu se vztahuje na občanské a obchodní věci v přeshraničních případech, bez ohledu na povahu soudu. Přeshraničním případem se rozumí případ, ve kterém má alespoň jedna ze stran bydliště nebo místo obvyklého pobytu v jiné zemi EU, než je země soudu projednávajícího žalobu. Nařízení se vztahuje na všechny země EU s výjimkou Dánska.

Nařízení se nevztahuje na daňové, celní či správní věci ani na odpovědnost státu za jednání a opominutí při výkonu státní moci (acta iure imperii).

Toto nařízení se dále nevztahuje na:

 • majetková práva vyplývající z manželských vztahů;
 • úpadky, řízení týkající se likvidace insolventních společností nebo jiných právnických osob, soudní opatření, vyrovnání a podobná řízení;
 • sociální zabezpečení;
 • nároky z mimosmluvních závazků, pokud nejsou předmětem dohody mezi stranami nebo nedošlo k uznání dluhu nebo se nevztahují na peněžité pohledávky ze spoluvlastnictví.

Podání návrhu na vydání evropského platebního rozkazu

Pro podání návrhu na vydání evropského platebního rozkazu se použije vzorový formulář A uvedený v příloze I. Vymáhání peněžitých pohledávek musí být na určitou částku, jež je splatná v době, kdy je podán návrh na vydání evropského platebního rozkazu.

Příslušnost soudů se určuje pomocí příslušných právních předpisů EU, zejména nařízení (ES) č. 44/2001. Vyplývá-li nárok ze smlouvy uzavřené spotřebitelem za účelem, který nelze považovat za výkon jeho podnikatelské nebo profesní činnosti, a pokud je žalovaným tento spotřebitel, jsou příslušné pouze soudy v zemi EU, v níž má žalovaný bydliště.

Soud, který obdrží návrh na vydání evropského platebního rozkazu, posoudí co nejdříve, zda jsou splněny požadavky uplatnitelnosti (přeshraniční charakter případu v občanské a obchodní věci, příslušnost daného soudu atd.) a zda je nárok opodstatněný.

Pokud formulář návrhu není úplný, poskytne soud žalobci příležitost návrh doplnit nebo opravit do určitého data, pokud nárok není zjevně neopodstatněný nebo návrh nepřípustný. Příloha II nařízení za tímto účelem obsahuje formulář (formulář B).

Jsou-li požadavky splněny pouze pro část nároku, soud může navrhnout upravení návrhu. Příloha III nařízení za tímto účelem obsahuje formulář (formulář C). Žalobce se vyzve k přijetí nebo odmítnutí návrhu evropského platebního rozkazu na částku stanovenou soudem ve stanovené lhůtě. Žalobce bude informován o důsledcích svého rozhodnutí. Žalobce odpoví tím, že zašle zpět vzorový formulář.

Pokud žalobce přijme návrh soudu, vydá soud evropský platební rozkaz pro tu část nároku, kterou žalobce přijal. Důsledky týkající se zbývající části původního nároku se řídí vnitrostátním právem. Pokud žalobce neodpoví ve lhůtě stanovené soudem nebo návrh soudu odmítne, soud odmítne návrh na vydání evropského platebního rozkazu v plném rozsahu.

Soud informuje navrhovatele o důvodech odmítnutí pomocí formuláře D (příloha IV). Proti odmítnutí návrhu nelze podat opravný prostředek. Odmítnutí návrhu však nebrání žalobci v tom, aby vymáhal nárok prostřednictvím nového návrhu na vydání evropského platebního rozkazu nebo prostřednictvím jiného řízení podle práva země EU.

Vydání evropského platebního rozkazu

Jsou-li splněny podmínky pro podání návrhu na vydání evropského platebního rozkazu, vydá soud platební rozkaz co nejdříve, obvykle do 30 dnů od podání návrhu. Lhůta 30 dní nezahrnuje dobu, kterou potřebuje žalobce k doplnění, opravení nebo změně návrhu.

Evropský platební rozkaz je vydán pouze na základě informací poskytnutých žalobcem a soud je neověřuje. Rozkaz se stane vykonatelným, pokud žalovaný u soudu původu nepodá odpor.

Nařízení ruší doložku vykonatelnosti, tj. evropský platební rozkaz je uznáván a vykonáván v ostatních zemích EU, aniž je nutná doložka vykonatelnosti a bez možnosti napadnout jeho uznání. Vykonávací řízení se řídí právem země EU, ve které je výkon evropského platebního rozkazu požadován.

Doručení evropského platebního rozkazu žalovanému

Evropský platební rozkaz je doručen žalovanému v souladu s vnitrostátními právními předpisy státu, v němž je doručován. Pokud jde o doručení, nařízení stanovuje minimální procesní normy, a to s dokladem i bez dokladu o přijetí žalovaným.

Doručení s dokladem o přijetí:

 • osobní doručení: žalovaný podepíše potvrzení o přijetí s uvedením data přijetí;
 • osobní doručení: příslušná osoba, která doručení uskutečnila, podepíše dokument, v němž uvede, že žalovaný dokument přijal nebo odepřel přijetí bez jakéhokoli oprávněného důvodu, a datum doručení;
 • žalovaný podepíše a vrátí potvrzení o přijetí s uvedením data přijetí, když evropský platební rozkaz obdrží poštou nebo elektronicky, například faxem nebo e-mailem.

Doručení bez dokladu o přijetí:

 • osobní doručení: na osobní adresu žalovaného osobám, které žijí ve stejné domácnosti jako žalovaný nebo jsou tam zaměstnány;
 • osobní doručení: na obchodní adresu žalovaného osobám, které žalovaný zaměstnává, v případě, že žalovaný je osobou samostatně výdělečně činnou nebo právnickou osobou;
 • uložení rozkazu v poštovní schránce žalovaného;
 • uložení rozkazu na poště nebo u příslušných veřejných orgánů a vložení písemného oznámení o tomto uložení do poštovní schránky žalovaného za předpokladu, že je dokument v písemném oznámení jasně označen jako právní dokument;
 • elektronickými prostředky s automatickým potvrzením o doručení za předpokladu, že žalovaný s tímto způsobem doručení výslovně souhlasil předem.

Adresa žalovaného musí být s jistotou známa, aby bylo možné evropský platební rozkaz doručit. Rozkaz lze doručit i zástupci žalovaného.

Odpor proti evropskému platebnímu rozkazu

Osoba, která obdrží evropský platební rozkaz, tj. žalovaný, může proti němu podat odpor u soudu, který rozkaz vydal. Odpor musí být odeslán do 30 dnů od doručení rozkazu žalovanému. Odpor se podává za použití formuláře v příloze VI (formulář F), který žalovaný obdrží spolu s evropským platebním rozkazem. Žalovaný v odporu uvede, že nárok popírá, aniž by musel uvádět důvody.

Když žalovaný podá odpor, pokračuje řízení před příslušnými soudy země EU původu podle pravidel běžného občanského soudního řízení, pokud žalobce výslovně nepožádal, aby v takovém případě řízení skončilo.

Nařízení žalovaného opravňuje požádat o přezkum evropského platebního rozkazu u příslušného soudu po uplynutí lhůty 30 dní pro podání odporu, pokud:

 • byl platební rozkaz doručen bez potvrzení o přijetí žalovaným a doručení nebylo provedeno dostatečně včas, aby bylo žalovanému umožněno připravit si obhajobu;
 • žalovaný nemohl popřít nárok z důvodu vyšší moci nebo mimořádných okolností;
 • platební rozkaz byl vydán nesprávně.

Pokud soud odmítne žádost žalovaného, zůstává evropský platební rozkaz v platnosti. Pokud na druhou stranu soud rozhodne, že přezkum je oprávněný, je evropský platební rozkaz od počátku neplatný.

Výkon je na návrh žalovaného také příslušným soudem v zemi EU výkonu zamítnut, jestliže je evropský platební rozkaz neslučitelný s dřívějším rozhodnutím nebo rozkazem vydaným dříve v kterékoliv zemi EU nebo v zemi mimo EU. Rozhodnutí se musí týkat téže věci mezi stejnými stranami a musí být uznáno v zemi EU výkonu.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 1896/2006

31. 12. 2006

Úř. věst. L 399,30. 12. 2006

Postupné změny a opravy nařízení (ES) č. 1896/2006 byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Směrem k evropskému horizontálnímu rámci pro kolektivní právní ochranu ( COM(2013) 401 final ze dne 11. 6. 2013 - nebylo zveřejněno v Úředním věstníku).

Tento dokument uvádí řadu společných, nezávazných principů pro mechanismy kolektivní právní ochrany v členských státech, aby občané a společnosti mohli prosazovat práva, která mají podle právních předpisů EU, pokud tato práva byla omezena.

Cílem sdělení je zajistit konzistentní přístup ke kolektivní právní ochraně v EU bez harmonizace systémů v členských státech. Vnitrostátní mechanismy kolektivní právní ochrany by měly být k dispozici v různých oblastech, v nichž právní předpisy EU udělují občanům a společnostem práva, například v oblasti ochrany spotřebitelů a finančních služeb. Tyto mechanismy by měly vést k lepšímu přístupu ke spravedlnosti a měly by zajistit náležité procesní záruky, aby nedocházelo k nezákonným soudním sporům.

Sdělení žádá země EU, aby do dvou let zavedly náležitá opatření. Komise potom bude vyhodnocovat aktuální stav na základě ročních zpráv od členských států a bude vyhodnocovat, zda jsou nutná další opatření na posílení horizontálního přístupu.

Poslední aktualizace: 08.04.2014

Top