Help Print this page 
Title and reference
Zjednodušení výměny informací mezi donucovacími orgány

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html CS html DA html DE html EN html FR html IT html HU html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Zjednodušení výměny informací mezi donucovacími orgány

Cílem tohoto rámcového rozhodnutí je usnadnit výměnu operativních a jiných informací mezi donucovacími orgány členských států. Rozhodnutí bylo přijato po atentátech v Madridu a zavádí nový právní režim umožňující zlepšit přenos informací například zavedením lhůty pro odpověď, v jejímž rámci musí dožádaný orgán poskytnout odpověď.

AKT

Rámcové rozhodnutí Rady 2006/960/SVV ze dne 18. prosince 2006 o zjednodušení výměny operativních a jiných informací mezi donucovacími orgány členských států Evropské unie

PŘEHLED

Příslušné donucovací orgány * si mohou vyměňovat operativní a jiné informace * v rámci:

 • výkonu své činnosti;
 • vyšetřování trestné činnosti * nebo operativně pátrací činnosti *.

Právní režim výměny informací

Výměna operativních a jiných informací může být uskutečňována jakýmkoli stávajícím kanálem mezinárodní spolupráce. Tyto informace jsou vyměňovány rovněž s Europolem a Eurojustem, pokud se tato výměna týká trestného činu nebo trestné činnosti v rámci jejich působnosti.

Příslušný dožadující orgán předloží dožádanému orgánu odůvodněný závěr, na jehož základě žádá o operativní a jiné informace. Výměna poté proběhne v souladu s pravidly stanovenými v oblasti ochrany údajů:

 • kanálem mezinárodní spolupráce;
 • s dožádaným členským státem v případě přímé výměny.

Lhůta pro odpověď na žádost o operativní a jiné informace týkající se trestných činů uvedených v čl. 2 odst. 2 rámcového rozhodnutí o evropském zatýkacím rozkazu (kategorie trestných činů, pro které se nepožaduje dodržení pravidla oboustranné trestnosti), které se nacházejí v databázi přímo přístupné donucovacímu orgánu, je jeden týden (v naléhavých případech 8 hodin). Ve všech ostatních případech je tato lhůta maximálně 14 dnů.

Podmínky pro poskytování operativních a jiných informací příslušným donucovacím orgánům jiných členských států nesmí být přísnější než podmínky pro výměnu informací na vnitrostátní úrovni.

Také je možná spontánní výměna informací. V takovém případě poskytnou příslušné donucovací orgány ze své vlastní iniciativy informace, které by mohly pomoci při odhalování trestných činů nebo jejich předcházení či vyšetřování.

Omezení přenosu informací

Toto rámcové rozhodnutí neukládá donucovacím orgánům povinnost shromažďovat a ukládat operativní a jiné informace za účelem jejich poskytování příslušným donucovacím orgánům členských států, ani povinnost takové informace získávat. Dále neukládá povinnost poskytovat operativní a jiné informace pro použití jako důkaz v soudním řízení, ačkoliv orgán, který je poskytuje, může výslovně vyjádřit souhlas s takovým použitím (čl. 1 odst. 4 in fine).

K výměně operativních a jiných informací, které byly získány od třetího členského státu nebo třetí země, může mezi donucovacími orgány dvou členských států dojít pouze s předchozím svolením dotčeného třetího členského státu nebo třetí země.

Pokud je k výměně informací mezi donucovacími orgány jednoho členského státu požadován souhlas justičního orgánu, je tento souhlas nutný i k výměně informací mezi donucovacími orgány dvou členských států.

Příslušný donucovací orgán může odmítnout poskytnutí operativních nebo jiných informací, pokud:

 • lze důvodně předpokládat, že by poskytnutí těchto informací poškodilo podstatné bezpečnostní zájmy dožádaného členského státu, ohrozilo úspěch probíhajícího vyšetřování trestné činnosti či bylo jednoznačně nepřiměřené nebo nepodstatné z hlediska účelu, pro který o ně bylo žádáno;
 • se žádost týká trestného činu, za který může být udělen trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby jednoho roku nebo nižší;
 • příslušný justiční orgán nepovolí přístup k požadovaným informacím a jejich výměnu.

Členské státy mohou uzavřít nebo uvést v platnost dvoustranné dohody, pokud tyto dohody přispějí ke zjednodušení postupů pro výměnu operativních a jiných informací spadajících do oblasti působnosti tohoto rámcového rozhodnutí.

Kontext

Toto rámcové rozhodnutí vzniklo na žádost Evropské rady ze dne 25. března 2004, která se sešla po atentátech v Madridu. Jeho cílem je modernizovat výměnu informací mezi donucovacími orgány členských států a nahradit rozhodnutí Úmluvy k provedení Schengenské dohody o výměně operativních a jiných informací (článek 39) a spontánní výměně (článek 46).

Klíčové pojmy aktu

 • Příslušný donucovací orgán: vnitrostátní policejní, celní nebo jiný orgán, který je oprávněn odhalovat trestné činy, předcházet jim, vyšetřovat je a v souvislosti s tím vykonávat pravomoci a přijímat donucovací opatření.
 • Vyšetřování trestné činnosti: stupeň řízení, v němž jsou přijímána opatření za účelem zjištění a identifikace skutečností, podezřelých osob a okolností ve věci jednoho nebo více konkrétních identifikovaných trestných činů.
 • Operativně pátrací činnost: stupeň řízení, který ještě nedospěl do stadia vyšetřování trestné činnosti a v němž je příslušný donucovací orgán oprávněn shromažďovat, zpracovávat a analyzovat informace o trestných činech nebo trestné činnosti.
 • Operativní a jiné informace: informace a údaje jakéhokoli druhu, které mají donucovací orgány, a informace nebo údaje jakéhokoli druhu, které mají orgány veřejné moci nebo soukromé subjekty a které jsou dostupné donucovacím orgánům, aniž by musela být přijata donucovací opatření.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Rozhodnutí 2006/960/SVV

30. 12. 2006

19. 12. 2006

Úř. věst. L 386 ze dne 29. 12. 2006

Poslední aktualizace: 15.04.2008

Top