Help Print this page 
Title and reference
Vstup a pobyt vysoce kvalifikovaných pracovníků (modrá karta EU)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Vstup a pobyt vysoce kvalifikovaných pracovníků (modrá karta EU)

Tato směrnice se zabývá podmínkami vstupu vysoce kvalifikovaných státních příslušníků zemí mimo EU. Vytváří „evropskou modrou kartu“ a stanoví podmínky a práva pro pobyt ve vydávajícím členském státě i v jiných členských státech.

AKT

Směrnice Rady 2009/50/ES ze dne 25. května 2009 o podmínkách pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci

PŘEHLED

Smyslem této směrnice je zlepšit schopnost Evropské unie (EU) přilákat vysoce kvalifikované pracovníky ze třetích zemí. Cílem není jen zlepšit konkurenceschopnost v kontextu Lisabonské strategie, ale také omezit odliv mozků. Směrnice má:

 • usnadnit proces přijímání těchto osob harmonizací podmínek pro vstup a pobyt po celé EU;
 • zjednodušit postupy pro přijímání;
 • zlepšit právní statut osob, které již v EU jsou.

Směrnice se vztahuje na vysoce kvalifikované státní příslušníky třetích zemí, kteří žádají o přijetí na území členského státu na dobu delší než tři měsíce za účelem zaměstnání, a na jejich rodinné příslušníky.

Podmínky vstupu

Pro vstup do EU musí žadatel předložit:

 • pracovní smlouvu nebo závaznou nabídku zaměstnání se mzdou, která činí alespoň 1,5násobek průměrné hrubé roční mzdy v dotyčném členském státě (členské státy mohou v případě určitých povolání, u nichž je zvláště výrazná potřeba pracovníků ze třetích zemí, snížit minimální výši mzdy na 1,2násobek);
 • platný cestovní doklad a platné povolení k pobytu nebo národní dlouhodobé vízum;
 • doklad o uzavření zdravotního pojištění;
 • v případě regulovaných povolání doklady, které prokazují, že splňuje zákonné požadavky, a v případě neregulovaných povolání doklady, které prokazují příslušnou vyšší odbornou kvalifikaci.

Žadatel dále z hlediska členského státu nesmí být pokládán za osobu představující hrozbu pro veřejný pořádek. Může být také požádán o uvedení své adresy v daném členském státě.

Členské státy určí počet státních příslušníků třetích zemí, které přijmou.

Postup pro přijetí, vydávání a odnětí modré karty EU

Členské státy se mohou volně rozhodovat, zda žádost o modrou kartu EU má podat státní příslušník třetí země a/nebo jeho zaměstnavatel. Pokud kandidát splní výše uvedené podmínky a vnitrostátní orgány rozhodnou o jeho přijetí, je pro něho vydána modrá karta EU, která platí po standardní dobu od jednoho do čtyř let. Žádost bude přijata nebo zamítnuta do 90 dnů ode dne podání žádosti. Pokud je žádost přijata, bude žadateli usnadněno získání požadovaných víz.

Žádost o modrou kartu EU může být zamítnuta, pokud byla sestavena na základě falešných nebo podvodem získaných dokladů nebo pokud vzhledem k situaci na trhu práce se členský stát rozhodne dát přednost:

 • občanům EU;
 • státním příslušníkům třetích zemí s preferovaným právním postavením v rámci práva Společenství, kteří jsou oprávněnými rezidenty nebo dlouhodobě pobývajícími rezidenty v ES a přejí si přestěhovat se do daného členského státu.

Žádost může být zamítnuta také na základě objemu vstupů stanoveného členským státem, etického náboru nebo pokud byly na zaměstnavatele uvaleny sankce za řádně nehlášenou práci nebo nelegální zaměstnávání.

Modrá karta EU může být odejmuta, pokud držitel nemá dostatečné prostředky pro svou obživu a případně pro obživu svých rodinných příslušníků, aniž by musel využívat systém sociální pomoci, nebo pokud je nezaměstnaný po dobu přesahující tři po sobě jdoucí měsíce nebo více než jednou během doby platnosti karty.

Práva a pobyt v dalších členských státech

Tato karta státní příslušníky třetích zemí a jejich rodinné příslušníky opravňuje:

 • ke vstupu, opětovnému vstupu a pobytu na území členského státu, který modrou kartu EU vydal, a projíždění ostatními členskými státy;
 • k práci v daném odvětví;
 • k rovnému zacházení ve srovnání se státními příslušníky, pokud jde například o pracovní podmínky, sociální zabezpečení, důchod, uznávání diplomů, vzdělávání a odbornou přípravu.

Po dvou letech legálního zaměstnání mohou obdržet rovné zacházení ve srovnání se státními příslušníky vzhledem k přístupu k zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci. Po 18 měsících oprávněného pobytu se mohou přestěhovat do jiného členského státu za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci (podle omezení stanoveného členským státem o počtu přijatých osob, které nejsou státními příslušníky daného členského státu).

Postup je stejný jako v případě přijetí do prvního členského státu. Držitel modré karty EU a jeho rodinní příslušníci však mohou volně vstupovat do druhého členského státu a pobývat v něm, ale musí uvědomit orgány během jednoho měsíce po svém příjezdu. Tento druhý členský stát se může rozhodnout nedovolit státnímu příslušníkovi třetí země pracovat, dokud nebude vydáno kladné rozhodnutí o jeho žádosti. Nicméně žádost může být podána orgánům druhého členského státu již v době, kdy držitel modré karty EU ještě pobývá a pracuje v prvním členském státě.

Provádění a povinnosti v oblasti podávání zpráv

Počínaje rokem 2013 Komise každoročně shromáždí statistiku z členských států o počtu státních příslušníků třetích zemí, kterým byla modrá karta EU vydána, obnovena, odejmuta nebo zamítnuta, o jejich státní příslušnosti, zaměstnání a rodinných příslušnících. Počínaje rokem 2014 podá každé tři roky zprávu o uplatňování směrnice Evropskému parlamentu a Radě a navrhne nezbytné změny.

Kontext

Ve svém plánu politiky pro oblast legální migrace, který byl představen dne 21. prosince 2005, Komise předložila pět legislativních návrhů ohledně různých kategorií státních příslušníků třetích zemí. Tato směrnice je první z těchto návrhů.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Směrnice 2009/50/ES

19. 6. 2009

19. 6. 2011

Úř. věst. L 155 ze dne 18. 6. 2009

Poslední aktualizace: 18.08.2009

Top