Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Modrá karta EU – vstup a pobyt pracovníků s vysokou kvalifikací

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Modrá karta EU – vstup a pobyt pracovníků s vysokou kvalifikací

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 2009/50/ES — Podmínky pro vstup a pobyt státních příslušníků zemí, které nejsou členem EU, za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

 • Stanoví podmínky vstupu a pobytu pro vysoce kvalifikované* státní příslušníky zemí, jež nejsou členem EU, kteří chtějí vykonávat zaměstnání vyžadující vysokou kvalifikaci v zemi Evropské unie (s výjimkou Dánska, Irska a Spojeného království), a pro jejich rodiny.
 • Vytváří systém modré karty EU*.

KLÍČOVÉ BODY

 • Žadatelé o modrou kartu EU musí předložit:
  • platnou pracovní smlouvu nebo závaznou nabídku zaměstnání na dobu nejméně jednoho roku, nabízející mzdu, která činí alespoň 1,5násobek průměrné hrubé roční mzdy v dotyčné zemi EU,
  • doklad o tom, že mají potřebnou kvalifikaci,
  • platný cestovní doklad, v případě potřeby i vízum,
  • doklad o zdravotním pojištění.
 • Země EU mohou žádost zamítnout, pokud žadatel nesplňuje výše uvedené podmínky nebo pokud byly předložené doklady získány podvodem, padělány nebo pozměněny.
 • Žadatel také nesmí být pokládán za osobu představující hrozbu pro veřejný pořádek, bezpečnost nebo zdraví.
 • Země EU mohou stanovit počet zaměstnanců s vysokou kvalifikací, které na své území vpustí.
 • Úspěšní žadatelé získají modrou kartu EU se standardní dobou platnosti v rozmezí jednoho roku až čtyř let, v závislosti na dotyčné zemi EU nebo době trvání pracovní smlouvy. Pokud je pracovní smlouva uzavřena na období kratší než uvedená doba, modrá karta EU se vydá na dobu trvání pracovní smlouvy s připočtením tří měsíců.
 • V závislosti na zemi EU může žádost podávat jednotlivec nebo jeho zaměstnavatel.
 • Během prvních dvou let je přístup držitelů modré karty EU na trh práce omezen na výkon vysoce kvalifikovaného zaměstnání za dodržení podmínek pro přijetí. Pokud jde o přístup k zaměstnání vyžadujícímu vysokou kvalifikaci, mohou země EU po uplynutí této doby poskytnout držitelům karty rovné zacházení ve srovnání se svými státními příslušníky.
 • Držitelé modré karty EU a jejich rodinní příslušníci jsou oprávněni ke vstupu, opětovnému vstupu a pobytu na území vydávající země EU a k projíždění přes území jiných zemí EU.
 • Držitelé modré karty EU mají stejná práva jako státní příslušníci dané země, pokud jde o pracovní podmínky, vzdělávání, uznávání diplomů, sociální zabezpečení a svobodu sdružování. Země EU mohou některá tato práva omezit, zejména pokud jde o granty a půjčky na studium.
 • Vnitrostátní orgány mohou odejmout nebo neobnovit modrou kartu EU, pokud její držitel už nesplňuje původní podmínky, je více než tři měsíce nezaměstnaný nebo je pokládán za osobu představující hrozbu pro veřejnost.
 • Po osmnácti měsících oprávněného pobytu má držitel modré karty EU nárok na mírnější podmínky pro možnost přestěhovat se do jiné země EU. Za předpokladu, že opět splňuje vstupní kritéria, může začít pracovat ještě před přijetím rozhodnutí, a jeho rodinní příslušníci se k němu mohou okamžitě připojit.
 • Evropská komise každé tři roky podává zprávu o uplatňování této směrnice. První zpráva byla zveřejněna v červnu 2014.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Používá se od 19. června 2009. Země EU ji musely začlenit do vnitrostátního práva do 19. června 2011.

KONTEXT

Další informace najdete na internetových stránkách Evropské komise v části věnované legální migraci.

KLÍČOVÉ POJMY

* Vysoce kvalifikovaný zaměstnanec: osoba, která je placena a má zvláštní způsobilost, jež je doložena vyšší odbornou kvalifikací.

* Modrá karta EU: povolení nesoucí označení „Modrá karta EU“, které jejího držitele opravňuje pobývat a pracovat na území země EU, jež je vydala.

AKT

Směrnice Rady 2009/50/ES ze dne 25. května 2009 o podmínkách pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci (Úř. věst. L 155, 18.6.2009, s. 17–29)

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění směrnice 2009/50/ES o podmínkách pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci („modrá karta EU“) (COM(2014) 287 final ze dne 22.5.2014)

Poslední aktualizace 21.04.2016

Top