Help Print this page 
Title and reference
Evropská migrační síť (EMS)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Evropská migrační síť (EMS)

Toto rozhodnutí zřizuje Evropskou migrační síť (EMS), jejímž cílem je reagovat na informační potřeby orgánů Společenství a orgánů a institucí členských států tím, že bude poskytovat aktuální, objektivní, spolehlivé a srovnatelné informace o migraci a azylu, a to s ohledem na podporu tvorby politik v těchto oblastech v Evropské unii (EU). EMS bude rovněž poskytovat veřejnosti informace o těchto otázkách.

AKT

Rozhodnutí Rady 2008/381/ES ze dne 14. května 2008 o zřízení Evropské migrační sítě

PŘEHLED

Toto rozhodnutí zřizuje Evropskou migrační síť (EMS), jejímž cílem je reagovat na informační potřeby orgánů Společenství a orgánů a institucí členských států tím, že bude poskytovat aktuální, objektivní, spolehlivé a srovnatelné informace o migraci a azylu, a to s ohledem na podporu tvorby politik v těchto oblastech v Evropské unii (EU). EMS bude rovněž poskytovat veřejnosti informace o těchto otázkách.

K dosažení tohoto cíle se v rámci EMS:

 • shromažďují a vyměňují aktuální a spolehlivé údaje a informace pocházející z širokého okruhu zdrojů;
 • provádějí analýzy těchto údajů a informací a poskytují se ve snadno dostupném formátu;
 • ve spolupráci s ostatními příslušnými subjekty EU přispívá k rozvoji ukazatelů a kritérií, které zlepší soudržnost informací a napomohou při rozvoji činností Společenství souvisejících se statistickými údaji o migraci;
 • vypracovávají a zveřejňují pravidelné zprávy o situaci v oblasti migrace a azylu ve Společenství a v členských státech;
 • vytváří a provozuje internetový systém pro výměnu informací, který poskytuje přístup k příslušným dokumentům a publikacím v oblasti migrace a azylu;
 • zvyšuje povědomí o EMS tím, že se poskytuje přístup k informacím, které tato síť shromažďuje, a zveřejňují se výsledky její práce, pokud se nejedná o informace důvěrné povahy;
 • koordinuje poskytování informací a spolupracuje s ostatními příslušnými evropskými a mezinárodními subjekty.

EMS zajišťuje koordinaci těchto činností a jejich soulad s příslušnými nástroji Společenství a strukturami v oblasti migrace a azylu.

Komise koordinuje práci EMS ve spolupráci s národními kontaktními místy (NKM EMS) jmenovanými v každém členském státě. NKM EMS zase vytvářejí vnitrostátní síť zahrnující širokou řadu organizací zastupujících všechny příslušné zúčastněné subjekty. Řídící výbor poskytuje politické vedení v činnostech EMS, aby společně s Komisí zajistil, že její činnosti náležitě odrážejí politické priority Společenství v oblasti migrace a azylu. S koordinací bude Komisi napomáhat poskytovatel služby.

Řídící výbor EMS je tvořený jedním zástupcem z každého členského státu a jedním zástupcem Evropského parlamentu se statutem pozorovatele. Řídícímu výboru předsedá Komise. V souladu s úkolem poskytovat politické vedení EMS patří k odpovědnostem výboru schvalování ročního pracovního programu EMS, včetně rozpočtu (po formálním schválení ze strany Komise); posuzování pokroku, kterého bylo v rámci EMS dosaženo; nejméně jednou ročně vypracování stručné zprávy; určení nejvhodnějších strategických spoluprací; a podle potřeby poskytování poradenství NKM EMS ohledně zdokonalení jejich činnosti.

Každé NKM EMN tvoří minimálně tři odborníci, kteří mohou být ze stejných nebo jiných subjektů v rámci členských států a kteří společně musí mít odbornou způsobilost v oblasti migrace a azylu zahrnující aspekty tvorby politik, práva, výzkumu a statistiky. K jejich činnostem patří:

 • účast na zasedání EMS (5+/rok) s cílem mimo jiné posoudit pokrok, vyměnit si údaje a názory, přispět k vytvoření pracovního programu, zlepšit srovnatelnost například vytvořením glosáře a oborového slovníku;
 • připravit národní zprávy na základě společných specifikací pro zajištění lepší srovnatelnosti relevantních témat z hlediska potřeb politických činitelů, včetně politického vývoje a analýzy statistických údajů;
 • přispívat vnitrostátními informacemi do systému výměny informací srovnávacím způsobem a vytvořením glosáře a oborového slovníku EMS pro usnadnění strukturovaného vyhledávání;
 • rozvíjet schopnost vydávat žádosti ad-hoc a rychle na ně reagovat;
 • vytvořit vnitrostátní migrační síť složenou z široké řady subjektů zastupujících všechny důležité zúčastněné subjekty, včetně organizace zasedání.

Na základě národních zpráv Komise vytvoří shrnující zprávu, která bude obsahovat hlavní zjištění a zařadí je do kontextu politiky EU (např. tak, že je uvede do souvislosti s posledními politickými iniciativami).

Irsko a Spojené království se rozhodly pro výjimku z tohoto rozhodnutí o zřízení EMS. Dánsko se rozhodlo pro výjimku, i když se účastní některých činností EMS.

Kontext

S cílem reagovat na potřebu vyměňovat si informace o všech aspektech migrace a přispět ke společné azylové a přistěhovalecké politice v roce 2003 Komise vytvořila EMS. Učinila tak na výzvu Evropské rady a zpočátku se jednalo o pilotní projekt. Od roku 2004 do konce roku 2006 byla EMS přípravnou akcí.

Haagský program znovu zdůraznil potřebu společné analýzy jevů migrace (sběr, poskytování, výměna a účinné využívání aktuálních informací) a EMS je jedním ze způsobů, jak tohoto cíle dosáhnout.

Po úspěšném uzavření přípravné fáze EMS byla uspořádána veřejná konzultace o budoucí úloze a struktuře EMS, která byla zahájena dne 28. listopadu 2005 zveřejněním zelené knihy o budoucnosti evropské migrační sítě (KOM(2005) 606 v konečném znění). Následně byl v srpnu 2007 zveřejněn návrh rozhodnutí Rady o vytvoření právního základu pro EMS, který byl přijat jako rozhodnutí Rady 2008/381/ES dne 14. května 2008.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Rozhodnutí 2008/381/ES

21. 5. 2008

-

Úř. věst. L 131 ze dne 21. 5. 2008

Poslední aktualizace: 03.09.2008

Top