Help Print this page 
Title and reference
Sankce vůči zaměstnávání státních příslušníků zemí mimo EU s neoprávněným pobytem

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Sankce vůči zaměstnávání státních příslušníků zemí mimo EU s neoprávněným pobytem

Toto nařízení se zaměřuje na zaměstnávání státních příslušníků zemí mimo EU, kteří neoprávněně pobývají v Evropské unii (EU), s cílem bojovat proti nedovolenému přistěhovalectví. Za tímto účelem stanoví minimální společné normy pro sankce a další opatření (vyloučení z nároku na veřejné výhody atd.) a v závažných případech tresty vůči zaměstnavatelům takových státních příslušníků.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/52/ES ze dne 18. června 2009 o minimálních normách pro sankce a opatření vůči zaměstnavatelům neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí

PŘEHLED

Směrnice žádá členské státy, aby zakazovaly zaměstnávání neoprávněně pobývajících státních příslušníků zemí mimo EU. Směrnice stanoví minimální normy pro sankce proti zaměstnavatelům, kteří tento zákaz porušují. Členské státy se mohou rozhodnout, že směrnici neuplatní na neoprávněně pobývající státní příslušníky zemí mimo EU, jejichž vyhoštění bylo odloženo a kteří smějí pracovat v souladu s vnitrostátními právními předpisy.

Povinnosti zaměstnavatelů

Zaměstnavatelé mají tyto povinnosti:

 • vyžadovat po státních příslušnících zemí mimo EU, aby byli před přijetím do zaměstnání držiteli platného povolení k pobytu nebo jiného povolení;
 • uchovat alespoň po dobu trvání zaměstnání kopii povolení k pobytu nebo jiného povolení pro potřeby případné kontroly orgány členských států;
 • oznamovat těmto orgánům začátek zaměstnání státních příslušníků zemí mimo EU ve lhůtě stanovené každým členským státem.

Členské státy mohou stanovit zjednodušený postup oznamování, pokud jsou zaměstnavatelé fyzickými osobami a zaměstnání slouží k jejich soukromým účelům. Členské státy mohou upustit od požadavku na oznamování, pokud státní příslušník země mimo EU získal postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta.

Sankce

Členské státy musí zajistit, že porušení zákazu podléhá účinným, přiměřeným a odrazujícím sankcím zahrnujícím:

 • finanční sankce s ohledem na počet neoprávněně zaměstnaných státních příslušníků zemí mimo EU;
 • zaplacení výdajů souvisejících s navrácením neoprávněně zaměstnaných státních příslušníků zemí mimo EU.

Finanční sankce mohou být sníženy, pokud je zaměstnavatel fyzickou osobou, která zaměstnává neoprávněně pobývajícího státního příslušníka země mimo EU ke svým soukromým účelům, a pokud nebyly zjištěny vykořisťující pracovní podmínky.

Členské státy musí zajistit, aby zaměstnavatelé byli povinni zaplatit platby, jako jsou dlužné odměny, včetně nákladů spojených se zasláním doplatků do země, a příspěvky na sociální zabezpečení. Při výpočtu doplatků se pracuje s domněnkou, že pracovní vztah trval nejméně tři měsíce, pokud se neprokáže něco jiného.

Členské státy musí zajistit zavedení nezbytných mechanismů k tomu, aby neoprávněně zaměstnaní státní příslušníci zemí mimo EU mohli od zaměstnavatelů obdržet veškeré doplatky odměny. Státní příslušníci zemí mimo EU musí být před výkonem jakéhokoli rozhodnutí o navrácení informováni o svých právech.

Členské státy musí zajistit, aby se vůči zaměstnavatelům mohla rovněž případně použít další opatření:

 • vyloučení z nároku na některé nebo všechny veřejné výhody na období až pěti let, a to včetně finančních prostředků EU;
 • vyloučení z účasti na veřejných zakázkách na období až pěti let;
 • navrácení výhod, které byly zaměstnavateli poskytnuty v období až 12 měsíců před zjištěním neoprávněného zaměstnání;
 • dočasné nebo trvalé uzavření provozoven.

Pokud je zaměstnavatel subdodavatelem, musí členské státy také zajistit, aby dodavatel, jehož je zaměstnavatel přímým subdodavatelem, mohl nést odpovědnost vedle zaměstnavatele nebo namísto něho. Nicméně dodavatelé, kteří splnili náležitě povinnosti vymezené vnitrostátními právními předpisy, nenesou odpovědnost. Členské státy mohou v oblasti subdodávek stanovit přísnější pravidla odpovědnosti.

Úmyslné porušování představuje trestný čin, pokud zaměstnavatel:

 • porušení soustavně opakuje;
 • zaměstnává velký počet neoprávněně pobývajících státních příslušníků zemí mimo EU;
 • zaměstnává takové osoby za obzvláště vykořisťujících pracovních podmínek;
 • zaměstnává oběti obchodování s lidmi;
 • neoprávněně zaměstnává nezletilé osoby.

Návod a pomoc k takovému jednání musí být také možné trestat jako trestný čin.

Tresty mohou být doprovázeny dalšími opatřeními, jako je zveřejnění soudního rozhodnutí. Odpovědnost mohou nést i právnické osoby.

Stížnosti a kontroly

Členské státy musí zajistit, aby neoprávněně zaměstnaní státní příslušníci zemí mimo EU mohli podávat stížnosti na své zaměstnavatele, a to přímo nebo prostřednictvím určených třetích osob. Těm, kdo pracovali za obzvláště vykořisťujících podmínek, je možné v jednotlivých případech vydat povolení k pobytu na dobu řízení, a to způsobem srovnatelným s postupem uplatňovaným podle směrnice 2004/81/ES o povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí, kteří jsou oběťmi obchodování s lidmi a kteří spolupracují s příslušnými orgány

Členské státy mají provádět účinné a náležité kontroly na základě pravidelných posouzení rizik pro kontrolu zaměstnávání neoprávněně pobývajících státních příslušníků zemí mimo EU.

Kontext

Komise tato opatření navrhla ve svém sdělení ze dne 19. července 2006 o politických prioritách v boji proti nedovolenému přistěhovalectví. Evropská rada (15. – 16. prosince 2006) toto doporučení podpořila a vyzvala Komisi k předložení návrhů.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Směrnice 2009/52/ES

20. 7. 2009

20. 7. 2011

Úř. věst. L 168 ze dne 30. 6. 2009

Poslední aktualizace: 03.12.2009

Top