Help Print this page 
Title and reference
Směrnice

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Směrnice

Směrnice je jedním z právních nástrojů, který slouží evropským institucím k provádění evropských politik. Jedná se o nástroj používaný hlavně k harmonizaci vnitrostátních právních předpisů. Směrnice je velmi flexibilní nástroj; zavazuje členské státy k dosažení určitého výsledku, ale ponechává jim možnost volby, jak to udělat.

Směrnice je součástí sekundárního práva Evropské unie (EU). Evropské orgány tedy přijímají rozhodnutí na základě zakládacích smluv. Jakmile je směrnice přijata na evropské úrovni, členské státy ji provádějí do vnitrostátního práva.

Závazný akt s obecnou působností určený členským státům

Článek 288 Smlouvy o fungování EU stanoví, že směrnice je závazná. Stejně jako evropské nařízení nebo rozhodnutí je směrnice závazná pro ty, jimž je určena. Je závazná v celém rozsahu, a proto ji nelze použít neúplně, selektivně nebo částečně.

Směrnice se však liší od rozhodnutí nebo nařízení. Zatímco nařízení je použitelné ve vnitrostátních právních předpisech členských států ihned po jeho vstupu v platnost, směrnici musejí členské státy nejprve provést do vnitrostátního práva. Směrnice proto neobsahuje prostředky k použití, pouze ukládá členským státům povinnost dosáhnout určitého výsledku. Ty pak mají možnost zvolit si formu a prostředky pro uplatňování směrnice.

Dále se směrnice liší od rozhodnutí tím, že se jedná o text s obecnou působností pro všechny členské státy.

Kromě toho článek 289 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) stanoví, že směrnice je právní akt, pokud je přijata v návaznosti na legislativní postup. V zásadě je tedy směrnice předmětem návrhu Komise. Přijímá ji pak Evropská rada a Evropský parlament v souladu s řádným legislativním postupem nebo zvláštním legislativním postupem.

Směrnice vstoupí v platnost poté, co byla oznámena členským státům nebo zveřejněna v Úředním věstníku.

Právní akt, který musí být proveden do vnitrostátního práva

Jedná se o právní akt, který tvoří dvě složky:

  • vlastní směrnice, vydaná evropskými institucemi;
  • vnitrostátní prováděcí opatření, vydaná v členských státech.

Vstup v platnost v zásadě neznamená přímý účinek ve vnitrostátním právu. Aby se tak stalo, je nutná druhá etapa: provedení do vnitrostátního práva. Provedení zajišťují členské státy; znamená to přijmout vnitrostátní opatření, která jim umožní dosáhnout výsledků stanovených směrnicí. Vnitrostátní orgány musí o těchto opatřeních informovat Komisi.

Řešení v případě neprovedení směrnice řádným způsobem

Směrnice musí v zásadě být provedena ve lhůtě stanovené institucemi (od šesti měsíců do dvou let). Po uplynutí lhůty:

  • Komise může požádat Soudní dvůr, aby rozhodl proti členskému státu (nedodržení rozhodnutí Soudního dvora může vést k dalšímu negativnímu rozsudku, který by mohl vyústit v pokuty).
  • Pokud byla směrnice provedena špatně nebo pozdě, přiznal Soudní dvůr za určitých okolností možnost získat odškodnění i jednotlivcům (viz rozsudek v případu Francovich a Bonifaci ze dne 19. listopadu 1991).
  • Podle stanoviska Soudního dvora má směrnice přímý účinek (tj. jednotlivec se jí může dovolávat u soudu).

Směrnice má po uplynutí lhůty pro provedení vertikální přímý účinek. To znamená, že jednotlivec se může dovolávat jejího znění vůči členskému státu u soudu. Směrnice však nemá přímý horizontální účinek (tj. jednotlivec se nemůže dovolávat jejího znění při sporu vůči jinému jednotlivci u soudu).

K tomu, aby se jednotlivec mohl dovolávat směrnice u soudu, stanovil Soudní dvůr několik podmínek; konkrétně:

  • ustanovení směrnice jsou bezpodmínečná a dostatečně přesná;
  • směrnice nebyla správně provedena vnitrostátním opatřením ve stanovené lhůtě.

Poslední aktualizace: 01.09.2010

Top