Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Statistika EU týkající se azylu a migrace

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Statistika EU týkající se azylu a migrace

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (ES) č. 862/2007 – statistika EU v oblasti migrace a mezinárodní ochrany

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Zavádí společná pravidla pro shromažďování a sestavování statistik EU o migraci (vystěhování* a přistěhování*), mezinárodní ochraně (azylu), oprávněné a neoprávněné migraci* a návratech Evropskou unií a zeměmi ESVO.

KLÍČOVÉ BODY

Statistické požadavky

Nařízení stanoví statistické požadavky pro různé kategorie údajů:

Pokud jde o mezinárodní migraci, musí země EU poskytovat Eurostatu statistické údaje o:

přistěhovalcích, kteří se stěhují na jejich území,

vystěhovalcích, kteří se stěhují z jejich území,

osobách, které na jejich území mají své místo obvyklého pobytu,

osobách, které získaly státní občanství této země.

Pokud jde o povolení k pobytu a pobyt občanů zemí, které nejsou členy EU, musí země EU poskytovat Eurostatu statistické údaje o:

vydaných povoleních k pobytu a povoleních udělených při změně přistěhovaleckého statusu osoby nebo důvodu pobytu,

počtu platných povolení k pobytu a dlouhodobě pobývajících rezidentů.

Pokud jde o mezinárodní ochranu, musí země EU poskytovat Eurostatu statistické údaje o:

osobách žádajících o mezinárodní ochranu,

dětech bez doprovodu žádajících o mezinárodní ochranu,

dosud nevyřízených žádostech o mezinárodní ochranu,

stažených žádostech o azyl,

zamítnutých žádostech o mezinárodní ochranu,

přiznání statusu uprchlíka, statusu podpůrné ochrany, povolení k pobytu z humanitárních důvodů a statusu dočasné ochrany,

žádostech, rozhodnutích a přemístěních podle nařízení Dublin III,

osobách, kterým bylo povoleno přesídlení*.

Pokud jde o prevenci neoprávněného vstupu a pobytu a o návraty, musí země EU poskytovat statistické údaje o počtech:

státních příslušníků třetích zemí, kterým byl odmítnut vstup na jejich území na vnějších hranicích,

státních příslušníků třetích zemí, u kterých bylo zjištěno, že nedovoleně pobývají na jejich území,

správních nebo soudních rozhodnutí, která ukládají povinnost opustit jejich území,

státních příslušníků třetích zemí, kteří byli navráceni na základě rozhodnutí, které jim ukládá povinnost opustit jejich území.

Zdroje údajů

Statistiky jsou založeny na následujících zdrojích údajů:

záznamech správních a soudních úkonů,

rejstřících týkajících se populace osob nebo správních úkonů,

sčítáních lidu,

namátkových šetřeních.

Obecně se statistické údaje dělí podle věku, pohlaví, státní příslušnosti nebo země narození. Údaje se ovšem sbírají i v dalších kategoriích, jako je důvod pro vydání povolení k pobytu nebo podle země předchozího nebo příštího místa pobytu.

Provádění

Každé tři roky Komise podává zprávu o provádění tohoto nařízení Evropskému parlamentu a Radě. Zpráva z roku 2015 konstatovala zlepšení, pokud jde o dostupnost údajů, jejich úplnost, kvalitu a včasnost.

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Vstoupilo v platnost dne 20. srpna 2007.

KONTEXT

KLÍČOVÉ POJMY

* Vystěhování: postup, kterým osoba, která měla místo pobytu na území země EU, změní místo pobytu v této zemi na dobu, která je nebo pravděpodobně bude nejméně 12 měsíců dlouhá.

* Přistěhování: postup, kterým osoba získá své místo pobytu na území jiné země EU nebo třetí země na dobu, která je nebo pravděpodobně bude nejméně 12 měsíců dlouhá.

* Neoprávněná migrace: přeshraniční pohyb osob, který nesplňuje správní nebo právní normy vysílající, tranzitní nebo přijímající země.

* Přesídlení: přemístění státních příslušníků třetích zemí do země EU, kde mají povoleno pobývat z důvodu mezinárodní ochrany.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 862/2007 ze dne 11. července 2007 o statistice Společenství v oblasti migrace a mezinárodní ochrany a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 311/76 o sestavování statistik o zahraničních pracovnících (Úř. věst. L 199, 31.7.2007, s. 23–29)

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Komise (EU) č. 351/2010 ze dne 23. dubna 2010, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 862/2007 o statistice Společenství v oblasti migrace a mezinárodní ochrany, pokud jde o definice kategorií skupin zemí pro zemi narození, zemi předchozího místa obvyklého pobytu, zemi příštího místa obvyklého pobytu a pro státní občanství (Úř. věst. L 104, 24.4.2010, s. 37–39)

Nařízení Komise (EU) č. 216/2010 ze dne 15. března 2010, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 862/2007 o statistice Společenství v oblasti migrace a mezinárodní ochrany, pokud jde o definice kategorií důvodů pro vydání povolení k pobytu (Úř. věst. L 66, 16.3.2010, s. 1–2)

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění nařízení (ES) č. 862/2007 o statistice Společenství v oblasti migrace a mezinárodní ochrany (COM(2015) 374 final ze dne 30.7.2015)

Poslední aktualizace 04.01.2016

Top