Help Print this page 
Title and reference
Náhradní cestovní doklad

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Náhradní cestovní doklad

Na cestách může občan Evropské unie (EU) ztratit cestovní pas nebo se mu může zničit nebo může být ukraden. V důsledku toho stanovuje toto rozhodnutí standardní vzor pro náhradní cestovní doklad vydávaný zeměmi EU pro účely jediné cesty zpět do země původu žadatele v EU nebo do země EU, v níž má žadatel trvalý pobyt.

AKT

Rozhodnutí zástupců vlád členských států, zasedajících v Radě, 96/409/SZBP ze dne 25. června 1996 o zavedení náhradního cestovního dokladu.

PŘEHLED

Toto rozhodnutí stanovuje standardní vzor náhradního cestovního dokladu popsaný v příloze I. Náhradní cestovní doklady jsou vydávány občanům Evropské unie (EU) na jedinou cestu zpět do země EU, jejímiž jsou státními příslušníky, do země jejich trvalého pobytu nebo ve výjimečných případech na jiné místo určení (v Unii nebo mimo ni). Rozhodnutí se neuplatňuje na vnitrostátní cestovní pasy s prošlou dobou platnosti; je speciálně omezeno na případy, kdy se cestovní doklady ztratily, byly odcizeny, byly zničeny nebo nejsou přechodně dostupné.

Získání náhradního cestovního dokladu

Velvyslanectví a konzuláty zemí EU vydávají náhradní cestovní doklady za následujících okolností:

  • žadatel musí být státním příslušníkem EU, jehož cestovní pas nebo jiný cestovní doklad se ztratil, byl mu odcizen, byl zničen nebo není přechodně dostupný;
  • žadatel musí být v zemi, v níž nemá země EU, jejímž je státním příslušníkem, žádné dosažitelné diplomatické nebo konzulární zastoupení, které může vydat cestovní doklad, nebo v níž není dotčená země EU zastoupena jinak;
  • bylo obdrženo zmocnění orgánů země původu této osoby.

Žadatel o náhradní cestovní doklad musí zaslat formulář žádosti spolu s ověřenými fotokopiemi jakéhokoli dostupného dokumentu prokazujícího totožnost a státní příslušnost orgánu určenému jeho zemí původu.

Země EU vydávající náhradní cestovní doklad vybere od žadatele poplatky, které jsou běžně vybírány za vydání náhradního cestovního pasu. Žadatel, který není schopen uhradit jiné s tím spojené výdaje na místě, obdrží, pokud je to třeba, nezbytné prostředky podle pokynů vydaných zemí původu v souladu s příslušnými ustanoveními rozhodnutí 95/553/ES.

Aby bylo zajištěno, že se občané budou moci vrátit na dané místo, měla by být doba platnosti náhradního cestovního dokladu stanovena na dobu mírně delší než minimální nezbytně nutnou pro vykonání cesty, pro kterou je vydán. Při výpočtu této doby by měly být brány v úvahu noční zastávky a dopravní přípoje.

Příloha III se zabývá zabezpečením náhradního cestovního dokladu.

Pokud by občanovi EU byl náhradní cestovní doklad umožňující mu návrat do EU zamítnut, může se obrátit na Generální sekretariát Evropské komise.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Rozhodnutí 96/409/SZBP

3. 5. 2006

-

Úř. věst. L 168 ze dne 6. 7. 1996

POSLEDNÍ ZMĚNY PŘÍLOH:

Přílohy 1 a 3

Rozhodnutí 2006/881/SZBP (Úř. věst. L 363 ze dne 20.12.2006).

SOUVISEJÍCÍ AKT

Nařízení Rady (EU) č. 517/2013 ze dne 13. května 2013, kterým se v důsledku přistoupení Chorvatské republiky upravují některá nařízení a rozhodnutí v oblasti volného pohybu zboží, volného pohybu osob, práva obchodních společností, politiky hospodářské soutěže, zemědělství, bezpečnosti potravin, veterinární a rostlinolékařské politiky, dopravní politiky, energetiky, daní, statistiky, transevropských sítí, soudnictví a základních práv, svobody, bezpečnosti a práva, životního prostředí, celní unie, vnějších vztahů, zahraniční, bezpečnostní a obranné politiky a orgánů (Úř. věst. L 158 ze dne 10.6.2013).

Poslední aktualizace: 18.06.2014

Top