Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Opatření Společenství pro tlumení newcastleské choroby

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html NL html PL html RO
Multilingual display
Text

Opatření Společenství pro tlumení newcastleské choroby

Evropská unie přijímá opatření k zabránění šíření newcastleské choroby. Opatření Společenství provádějí členské státy v případě podezření na výskyt této choroby. Zůstávají v platnosti až do vyvrácení podezření nebo do eradikace choroby.

AKT

Směrnice Rady 92/66/EHS ze dne 14. července 1992, kterou se zavádějí opatření Společenství pro tlumení newcastleské choroby (Viz pozměňovací akty)

PŘEHLED

Tato směrnice upravuje opatření Společenství pro boj proti newcastleské chorobě při podezření na její výskyt v drůbežářských hospodářstvích. Stejná opatření se použijí i na poštovní holuby a jiné ptáky držené v zajetí.

Jakmile se vyskytne případ podezření na newcastleskou chorobu, musí o tom úřední veterinární lékař informovat příslušný orgán, který přijme příslušná opatření. Tato opatření zahrnují:

 • postavení hospodářství pod úřední dozor;
 • sčítání ve všech kategoriích drůbeže v hospodářství;
 • izolaci zvířat v chovných prostorách;
 • zákaz přemísťování drůbeže;
 • úřední omezení provozu osob a vozidel a přemísťování jiných zvířat a materiálů, které přišly do styku s drůbeží, která je podezřelá z nákazy;
 • zákaz přemísťování vajec z hospodářství;
 • používání vhodných desinfekčních prostředků v hospodářství;
 • provedení epizootologického vyšetření.

Preventivní opatření se zruší teprve tehdy, až podezření na newcastleskou chorobu vyvrátí úřední veterinární lékař.

Jestliže byla v některém hospodářství úředně potvrzena newcastleská choroba, nařídí příslušný orgán řadu opatření, která zahrnují:

 • neprodlené usmrcení veškeré drůbeže v hospodářství;
 • neškodné zničení nebo odpovídající ošetření všech látek a odpadů, které mohou být kontaminovány;
 • zničení veškerého drůbežího masa pocházejícího z porážek v nakaženém hospodářství v době domnělé inkubační doby;
 • zničení násadových vajec snesených v nakaženém hospodářství v době domnělé inkubační doby;
 • čištění a desinfekci prostor použitých pro umístění drůbeže;
 • následně poté dodržení čekací lhůty nejméně 21 dnů před opětovným zavedením hejn; a
 • provedení epizootologického vyšetření.

Některá drůbeží hejna mohou být zachována, pokud úřední veterinární lékař potvrdí, že tato hejna jsou umístěna, ošetřována a krmena dokonale odděleně od infikovaných hejn.

Bezprostředně po úředním potvrzení newcastleské choroby u drůbeže příslušný orgán vymezí ochranné pásmo (s minimálním poloměrem 3 kilometry kolem nakaženého hospodářství) a pásmo dozoru (s minimálním poloměrem 10 km kolem nakaženého hospodářství), v nichž se použijí zvláštní opatření. Tato opatření mimo jiné zahrnují zjištění všech hospodářství chovajících drůbež uvnitř pásma, pravidelné kontrolní návštěvy, klinická vyšetření a izolaci zvířat. Opatření učiněná v ochranném pásmu se zruší nejdříve po uplynutí doby 21 dnů po prvním čištění a desinfekci nakaženého hospodářství. Opatření učiněná v pásmu dozoru se zruší nejdříve 30 dnů po prvním čištění a desinfekci nakaženého hospodářství.

Každý členský stát určí národní laboratoř odpovědnou za koordinaci úrovně a diagnostických metod, použití činidel a testů očkovacích látek. Každý členský stát následně sdělí ostatním členským státům a veřejnosti údaje o své národní laboratoři. Národní laboratoře spolupracují s referenční laboratoří Společenství pro newcastleskou chorobu, která se nachází ve Weybridge (Spojené království).

Očkování proti newcastleské chorobě může probíhat podle podmínek stanovených členskými státy. Ty také mohou stanovit vytvoření očkovacího programu pro poštovní holuby. Po potvrzení choroby může být také provedeno příslušnými orgány zeměpisně a časově vymezené nouzové očkování.

Každý členský stát vypracuje pohotovostní plán s opatřeními, která je třeba učinit při vypuknutí newcastleské choroby na úrovni jednotlivých států. Pro vypracování těchto plánů platí kritéria uvedená v příloze této směrnice. Musí například zahrnovat zřízení krizového centra, seznam místních center pro tlumení choroby či podrobné údaje o osobách pověřených tlumením choroby.

Znalci Komise mohou provádět kontroly některých národních zařízení.

Pro tlumení newcastleské choroby mohou členské státy získat finanční podporu Společenství podle podmínek uvedených v rozhodnutí 90/424/EHS.

Komisi je při řízení opatření týkajících se newcastleské choroby nápomocen Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat. Výbor mimo jiné definuje kontroly prováděné znalci Komise.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Směrnice 92/66/EHS

25. 9. 1992

1. 10. 1993

Úř. věst. L 260 ze dne 5. 9. 1992

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 806/2003

5. 6. 2003

-

Úř. věst. L 122 ze dne 16. 5. 2003

Směrnice 2008/73/ES

3. 9. 2008

1. 1. 2010

Úř. věst. L 219 ze dne 14. 8. 2008

Postupné změny a opravy směrnice 92/66/EHS byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Rozhodnutí Komise 2007/24/ES ze dne 22. prosince 2006, kterým se schvalují pohotovostní plány pro tlumení influenzy ptáků a newcastleské choroby (Úř. věst. L 8 ze dne 13.1.2007)

Poslední aktualizace: 26.11.2008

Top