Help Print this page 
Title and reference
Ohrožené druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Ohrožené druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES)

Cílem tohoto nařízení je zajistit ochranu a zachování ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin prostřednictvím regulace obchodu stanovením podmínek jejich dovozu, vývozu nebo zpětného vývozu a jejich přemísťování v rámci Evropské unie v souladu s úmluvou CITES.

AKT

Nařízení Rady (ES) č. 338/97 ze dne 9. prosince 1996 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi (Viz pozměňovací akty)

PŘEHLED

Toto nařízení se použije v souladu s cíli, zásadami a ustanoveními Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES). Ve čtyřech přílohách (A, B, C a D) uvádí seznam ohrožených druhů. Úroveň ochrany a povaha komerčních opatření, která se vztahují na příslušné druhy, se liší podle toho, ve které příloze jsou druhy uvedeny.

V rámci nařízení se společné podmínky vztahují na:

  • vydávání, používání a předkládání dokumentů týkajících se dovozu, vývozu nebo zpětného vývozu exemplářů jednotlivých druhů podle tohoto nařízení. Aniž jsou dotčena přísnější opatření, která mohou členské státy přijmout, jsou tyto dokumenty platné v celém Společenství;
  • prodej nebo jakoukoli jinou komerční transakci s exempláři druhů uvedených v příloze A v rámci Společenství.

Dovoz do Společenství

Dovoz exemplářů ohrožených druhů vyžaduje:

  • předložení dovozního povolení vydaného výkonným orgánem cílového členského státu nebo oznámení o dovozu; a
  • provedení potřebných kontrol.

Komise může kdykoli uvalit obecná vývozní omezení nebo omezení týkající se pouze některých zemí původu; seznam takových omezení pravidelně zveřejňuje v Úředním věstníku Evropské unie.

Vývoz nebo zpětný vývoz mimo Společenství

Vývoz nebo zpětný vývoz exemplářů ohrožených druhů vyžaduje:

  • předložení vývozního povolení nebo potvrzení o zpětném vývozu vydaného výkonným orgánem členského státu, v němž se exempláře nachází; a
  • provedení potřebných kontrol.

Zamítnutí povolení a potvrzení

Když členský stát zamítne žádost o povolení nebo potvrzení, neprodleně uvědomí Komisi, která zase bude zodpovědná za informování ostatních členských států.

Odchylky

Nařízení stanoví odchylky pro exempláře narozené v zajetí nebo exempláře uměle vypěstované, pro exempláře v rámci tranzitu, pro exempláře, které jsou osobního nebo rodinného charakteru a nebo jsou určeny pro vědecké instituce.

Ustanovení týkající se regulace obchodních činností

Nákup nebo obchodování s exempláři druhů zařazených do přílohy A je zakázáno.

Členské státy mohou také zakázat držení exemplářů druhů zařazených do přílohy A.

Přemisťování živých exemplářů

V případě živého exempláře druhu zařazeného do přílohy A je k jakémukoli přemístění v rámci Společenství potřeba předběžné povolení výkonného orgánu členského státu, v němž se exemplář nachází.

V případě živého exempláře druhu zařazeného do přílohy B je k jakémukoli přemístění v rámci Společenství potřeba, aby příjemce dodržoval pravidla o ochraně zvířat (náležité ubytování a péče).

Komise může kdykoli uvalit omezení týkající se držení nebo přemisťování živých exemplářů vzhledem k tomu, jaká omezení dovozu do Společenství byla stanovena.

Místa dovozu a vývozu

Členské státy musí:

  • určit celní úřady pro provádění kontrol a formalit pro případ druhů uvedených v nařízení. Seznam těchto úřadů je zveřejňován v Úředním věstníku Evropské unie;
  • ustanovit výkonné orgány a vědecké orgány zodpovědné za provádění nařízení. Seznam těchto orgánů je zveřejňován v Úředním věstníku Evropské unie;
  • sledovat dodržování ustanovení nařízení a sankcionovat jeho porušování.

Předávání informací

Nařízení stanoví systém pro výměnu informací mezi různými orgány, jichž se týká provádění tohoto nařízení: členské státy, Komise, sekretariát CITES atd.

Členské státy vypracovávají výroční zprávy s uvedením objemu obchodu s exempláři druhů zahrnutých do tohoto nařízení. Každé dva roky vypracují podrobné zprávy o provádění a uplatňování nařízení.

Kontext

Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES) byla podepsána ve Washingtonu dne 3. března 1973 a vstoupila v platnost dne 1. ledna 1975. V současné době má 175 smluvních stran.

Text úmluvy CITES byl v roce 1983 pozměněn tak, aby se smluvní stranou úmluvy mohly stát organizace pro regionální hospodářskou integraci, jako je například Evropské společenství (Gaboronský dodatek). Nicméně dodatek neratifikoval dostatečný počet stran, aby mohl vstoupit v platnost. Proto stanoviska Společenství na konferencích CITES zastupují členské státy EU, které postupují společně podle stanoviska Rady.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 338/97

1. 3. 1997

-

Úř. věst. L 61 ze dne 3. 3. 1997

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 1497/2003

30. 8. 2003

-

Úř. věst. L 215 ze dne 27. 8. 2003

Nařízení (ES) č. 1882/2003

20. 11. 2003

-

Úř. věst. L 284 ze dne 31. 10. 2003

Nařízení (ES) č. 834/2004

19. 5. 2004

-

Úř. věst. L 127 ze dne 29. 4. 2004

Nařízení (ES) č. 1332/2005

22. 8. 2005

-

Úř. věst. L 215 ze dne 19. 8. 2005

Nařízení (ES) č. 398/2009

10. 6. 2009

-

Úř. věst. L 126 ze dne 21. 5. 2009

Postupné změny a opravy nařízení (ES) č. 338/97 byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

ZMĚNY PŘÍLOH

Příloha I – Seznam ohrožených druhů

Nařízení (ES) č. 318/2008 (Úř. věst. L 95 ze dne 8.4.2008);

Nařízení (ES) č. 407/2009 (Úř. věst. L 123 ze dne 19.5.2009);

Nařízení (EU) č. 709/2010 (Úř. věst. L 212 ze dne 12.8.2010);

Nařízení (EU) č. 1158/2012 (Úř. věst. L 339 ze dne 12.12.2012).

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Komise (EU) č. 997/2010 ze dne 5. listopadu 2010 o pozastavení dovozu exemplářů některých druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin do Unie (Úř. věst. L 290 ze dne 6.11.2010).

Prováděcí opatření

Doporučení Komise 2007/425/ES ze dne 13. června 2007, kterým se označuje soubor opatření pro prosazování nařízení Rady č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi (Úř. věst. L 159 ze dne 20.6.2007).

Členské státy by měly přijmout určitá opatření, například přijmout národní akční plány pro koordinované prosazování nařízení (ES) č. 338/97, připravit odrazující sankce za porušení tohoto nařízení, zajistit, aby všechny příslušné subjekty pro prosazování nařízení měly odpovídající finanční a personální zdroje a školení, zajistit veřejnosti přísun odpovídajících informací, pravidelné kontroly obchodníků a chovatelů například v obchodech se zvířectvem, chovech a pěstitelských školkách, určit národní kontaktní místa pro výměnu informací a zpravodajství, podporovat řízení a kontrolu programů budování kapacit ve třetích zemích a meziúsekovou spolupráci a výměnu informací mezi členskými státy a s příslušnými výkonnými orgány (například výkonné orgány CITES, Interpolu a Světové celní organizace).

Nařízení Komise (ES) č. 865/2006 ze dne 4. května 2006 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s těmito druhy (Úř. věst. L 166 ze dne 19.6.2006).

Formuláře, na kterých se vyplňují žádosti o dovozní povolení, vývozní povolení a potvrzení o zpětném vývozu, musí odpovídat vzoru v příloze I tohoto nařízení. Formuláře, na kterých se vyplňují oznámení o dovozu, musí odpovídat vzoru v příloze II. Formuláře, na kterých se vyplňují potvrzení pro putovní výstavy, musí odpovídat vzoru v příloze III. Formuláře, na nichž se vyplňují listy pokračování pro potvrzení o osobním vlastnictví, musí odpovídat vzoru v příloze IV. Formuláře pro čl. 5, 8 a 9 musí odpovídat vzorům v příloze V. Vzor pro štítky je uveden v příloze VI. Kódy, které se mají použít v popisu exemplářů, a měrné jednotky, které se mají použít, jsou uvedeny v příloze VII. Příloha VIII obsahuje seznam příruček, které lze použít k označení vědeckých názvů druhů. Účel transakce a původ exemplářů musí být uveden pomocí kódů v příloze IX. Nařízení dále stanovuje ustanovení o vydání, použití a platnosti dokladů. Obsahuje také zvláštní ustanovení pro exempláře narozené v zajetí nebo na exempláře uměle vypěstované a také pro vzorky.

Viz konsolidované znění

Poslední aktualizace: 14.01.2014

Top