Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Zajištění, aby obchod s volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami neohrožoval jejich přežití

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Zajištění, aby obchod s volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami neohrožoval jejich přežití

Evropská unie je významným trhem pro legální a nelegální produkty z volně žijících a planě rostoucích druhů. Snaží se chránit a zachovávat ohrožené druhy regulací obchodu a pohybu.

AKT

Nařízení Rady (ES) č. 338/97 ze dne 9. prosince 1996 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi.

PŘEHLED

Evropská unie je významným trhem pro legální a nelegální produkty z volně žijících a planě rostoucích druhů. Snaží se chránit a zachovávat ohrožené druhy regulací obchodu a pohybu.

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Z důvodu jednotného trhu EU a neexistence systematických pohraničních kontrol je nutné ve všech zemích EU zavést jednotně Úmluvu o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES). Tato úmluva se v EU provádí prostřednictvím souboru nařízení známých jako nařízení EU pro obchod s volně žijícími a planě rostoucími druhy. Země EU uplatňují pravidla na dovoz a vývoz ohrožených druhů živočichů a rostlin a výrobků z nich získaných.

KLÍČOVÉ BODY

Regulace obchodu

  • Pro dovoz exemplářů ohrožených druhů do EU je nutné povolení vydané orgánem země určení v EU nebo oznámení o dovozu.
  • Pro vývoz z EU je nutné vývozní povolení nebo potvrzení o zpětném vývozu vydané orgánem země EU, v němž se exempláře nacházejí.
  • Kategorie druhů jsou vyjmenovány v přílohách A až D nařízení.
  • Komerční obchodování s exempláři uvedenými v příloze A, například s gepardem, je zakázáno, zatímco pohyb živých živočichů v rámci EU vyžaduje předchozí povolení.
  • Na pohyb živých exemplářů druhů vyjmenovaných v přílohách B a C, např. kobry nebo promyky, se vztahují předpisy pro povolování a vhodné ubytování a péči, zatímco příloha D se týká pouze tranzitu živých živočichů, celých kůží a rostlinných produktů.
  • Za specifických okolností lze nařídit další omezení a země EU mohou mít vlastní přísnější předpisy.

Existují odchylky pro exempláře narozené v zajetí nebo exempláře uměle vypěstované, pro exempláře, které jsou osobního charakteru anebo jsou určeny pro vědecké instituce.

Organizace a komunikace

Země EU musí:

  • určit celní úřady pro provádění kontrol,
  • ustanovit výkonné a vědecké orgány odpovědné za provádění nařízení,
  • sledovat dodržování a sankcionovat porušování,
  • vypracovávat zprávy a provádět výměnu informací o provádění a jakýchkoli zamítnutích povolení.

V únoru 2014 vydala Komise sdělení, jímž zahájila debatu o přístupu EU k nezákonnému obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy.

ODKDY NAŘÍZENÍ PLATÍ?

Od 1. června 1997.

Další informace najdete na následujících internetových stránkách:

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (ES) č. 338/97

3. 3. 1997

-

Úř. věst. L 61 ze dne 3. 3. 1997, s. 1-69

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (ES) č. 1497/2003

30. 8. 2003

-

Úř. věst. L 215 ze dne 27. 8. 2003, s. 3-84

Nařízení (ES) č. 1882/2003

20. 11. 2003

-

Úř. věst. L 284 ze dne 31. 10. 2003, s. 1-53

Nařízení (ES) č. 834/2004

19. 5. 2004

-

Úř. věst. L 127 ze dne 29. 4. 2004, s. 40-42

Nařízení (ES) č. 1332/2005

22. 8. 2005

-

Úř. věst. L 215 ze dne 19. 8. 2005, s. 1-60

Nařízení (ES) č. 398/2009

10. 6. 2009

-

Úř. věst. L 126 ze dne 21. 5. 2009, s. 5-8

Postupné změny a opravy nařízení (ES) č. 338/97 byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Komise (ES) č. 865/2006 ze dne 4. května 2006 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s těmito druhy (Úř. věst. L 166, 19.6.2006, s. 1-69). Konsolidované znění.

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 792/2012 ze dne 23. srpna 2012, kterým se stanoví vzor formuláře povolení, potvrzení a dalších dokumentů uvedených v nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a mění nařízení Komise (ES) č. 865/2006 (Úř. věst. L 242, 7.9.2012, s. 13-45) Konsolidované znění.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/57 ze dne 15. ledna 2015, kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 792/2012, pokud jde o vzor formuláře povolení, potvrzení a dalších dokumentů uvedených v nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a v nařízení Komise (ES) č. 865/2006 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97 (Úř. věst. L 10, 16.1.2015, s. 19-24).

Rozhodnutí Rady (EU) 2015/451 ze dne 6. března 2015 o přistoupení Evropské unie k Úmluvě o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES) (Úř. věst. L 75, 19.3.2015, s. 1-3).

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/736 ze dne 7. května 2015 o zákazu dovozu exemplářů některých druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin do Unie (Úř. věst. L 117, 8.5.2015, s. 25-44).

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o přístupu EU k nezákonnému obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy (COM(2014) 64 final ze dne 7. 2. 2014).

Poslední aktualizace 19.05.2015

Top