Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Statistika obchodu mezi zeměmi EU - Intrastat

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Statistika obchodu mezi zeměmi EU - Intrastat

K údajům, které shromažďuje statistický úřad Evropské unie (EU) Eurostat, patří informace o obchodu se zbožím uvnitř EU (Intrastat). Tento právní předpis stanoví systém a postupy pro Intrastat a snaží se zajistit, aby země EU shromáždily srovnatelné a spolehlivé údaje pro předání Eurostatu.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 ze dne 31. března 2004 o statistice Společenství obchodu se zbožím mezi členskými státy a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3330/91.

PŘEHLED

K údajům, které shromažďuje statistický úřad Evropské unie (EU) Eurostat, patří informace o obchodu se zbožím uvnitř EU (Intrastat). Tento právní předpis stanoví systém a postupy pro Intrastat a snaží se zajistit, aby země EU shromáždily srovnatelné a spolehlivé údaje pro předání Eurostatu.

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Snaží se zjednodušit systém Intrastat, který byl původně zřízen v roce 1993, a zlepšit srovnatelnost statistických údajů zemí EU. Poskytování těchto statistických údajů o obchodu je nezbytné pro rozvoj politik na jednotném trhu EU a pro analýzu trhu.

KLÍČOVÉ BODY

Oblast působnosti

Nařízení zahrnuje obchod se zbožím. „Obchodováním se zbožím“ se rozumí jakýkoli pohyb zboží z jedné země EU do jiné a „zbožím“ je myšlen veškerý movitý majetek včetně elektrického proudu.

Podniky EU, které jsou registrovány k dani z přidané hodnoty (DPH) a jejichž obchodování přesáhne určitý práh, musí poskytnout podrobné údaje o svých transakcích s jinými zeměmi EU. Tyto údaje se týkají jak přijetí (přírůstků, nákupů nebo dovozů), tak odeslání (vyskladnění, prodejů nebo vývozů). Jiné podniky jsou od této povinnosti osvobozeny.

Země EU každý rok nově definují prahovou hodnotu a stanovují hodnotu zvlášť pro odeslání a zvlášť pro přijetí (díky tomu se shromažďuje minimální množství dat pro každý obchodní tok).

Registrace

Vnitrostátní statistické orgány jednotlivých zemí EU spravují registr hospodářských subjektů působících v rámci EU (tedy podniků), který obsahuje odesílatele a příjemce.

Údaje shromažďované pro Intrastat

Podniky, které mají povinnost podávat prohlášení pro účely Intrastatu, musí poskytovat následující informace:

své identifikační číslo,

referenční období,

směr pohybu (přijetí/odeslání),

druh zboží (označený osmimístným kódem kombinované nomenklatury EU),

partnerská země EU,

hodnota zboží v národní měně,

množství zboží v čisté hmotnosti (hmotnost zboží bez obalů) a popřípadě doplňková jednotka (litr, m2, počet položek atd.),

povaha transakce.

Důvěrnost

Strana, která poskytuje informace, může požádat o to, aby se na její údaje vztahovala statistická důvěrnost. V tomto případě musí vnitrostátní orgány rozhodnout, zda statistické výsledky, které umožňují identifikaci dotčené strany, mají být zveřejněny, nebo zda musejí být upraveny tak, aby jejich zveřejněním nebyla porušena statistická důvěrnost.

Předávání údajů Eurostatu

Země EU předávají Eurostatu měsíční výsledky svých statistik obchodu se zbožím mezi zeměmi EU.

Jejich odpovědností je zajistit kvalitu předávaných údajů v souladu s platnými normami. Statistické údaje musí splňovat určitá kritéria:

relevance,

přesnost,

včasnost,

dochvilnost,

dostupnost a srozumitelnost,

srovnatelnost,

soudržnost.

Pomocí výboru složeného ze zástupců zemí EU může Evropská komise v souvislosti s tímto nařízením přijímat určité technické změny.

ODKDY NAŘÍZENÍ PLATÍ?

Od 1. ledna 2005.

KONTEXT

Intrastat byl vytvořen 1. ledna 1993, tedy v den, kdy začal fungovat jednotný trh EU. Nahradil celní prohlášení jako zdroj obchodních údajů.

Další informace najdete na internetových stránkách Eurostatu.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (ES) č. 638/2004

27. 4. 2004

-

Úř. věst. L 102 ze dne 7. 4. 2004, s. 1-8

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (ES) č. 222/2009

20. 4. 2009

-

Úř. věst. L 87 ze dne 31. 3. 2009, s. 160-163

Nařízení (EU) č. 659/2014

17. 7. 2014

-

Úř. věst. L 189 ze dne 27. 6. 2014, s. 128-134

Postupné změny a opravy nařízení (ES) č. 638/2004 byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

Poslední aktualizace: 03.04.2015

Top