Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kombinovaná nomenklatura, společný celní sazebník a integrovaný sazebník Evropské unie (Taric)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Kombinovaná nomenklatura, společný celní sazebník a integrovaný sazebník Evropské unie (Taric)

Kombinovaná nomenklatura je celní a statistická nomenklatura celní unie. Společný celní sazebník je vnější sazebník uplatňovaný na výrobky dovážené do Evropské unie (EU). Integrovaný sazebník Evropské unie se označuje jako Taric. Taric zahrnuje všechna celní, zemědělská a obchodní opatření EU uplatňovaná na zboží dovážené do EU a vyvážené z EU. Taric řídí Komise, která zveřejňuje každodenně aktualizovanou verzi na oficiální internetové stránce Taricu.

AKT

Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Viz pozměňovací akt(y)).

PŘEHLED

Účelem tohoto nařízení je zavést kombinovanou nomenklaturu, která odpovídá celním a statistickým požadavkům celní unie, a vytvořit integrovaný sazebník Evropské unie označovaný jako Taric. Kombinovaná nomenklatura poskytuje nejlepší způsob pro sběr, výměnu a zveřejňování dat o statistice vnějšího obchodu EU. Používá se také pro sběr a zveřejňování statistiky vnějšího obchodu uvnitř EU.

Integrovaný sazebník Evropské unie (Taric)

Taric je integrovaný sazebník Evropské unie. Skládá se ze všech sazeb cel a některých pravidel EU vztahujících se na vnější obchod EU. Právním základem Taricu je nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987.

Taric podporuje proclívání zboží zeměmi EU. Stanovuje také způsob pro sběr, výměnu a zveřejňování dat o statistice vnějšího obchodu EU. Tato data však nejsou k dispozici široké veřejnosti.

Kombinovaná nomenklatura a Taric

Nařízení zavádí nomenklaturu zboží označovanou jako kombinovaná nomenklatura (KN), která splňuje požadavky jak společného celního sazebníku, tak i vnějšího obchodu EU. Je založena na nomenklatuře harmonizovaného systému a doplňuje ji vlastními podpoložkami, které se označují jako podpoložky KN.

Kombinovaná nomenklatura je výsledkem sloučení nomenklatury společného celního sazebníku a Nimexe (statistická nomenklatura EU).

Příloha I nařízení stanovuje smluvní celní sazby, některé všeobecné celní sazby společného celního sazebníku, jsou-li nižší než smluvní celní sazby, a doplňkové statistické jednotky.

Na základě kombinované nomenklatury Komise zavádí integrovaný sazebník Evropské unie (Taric). Taric obsahuje další podpoložky EU, označované jako podpoložky Taricu, které se používají k popisu zboží podle provedených právních předpisů , a pokud se budou uplatňovat specifické sazby cel v závislosti na původu zboží nebo na mnoha jiných opatřeních obchodní politiky.

Každá podpoložka KN má osmimístný číselný kód. Prvních šest čísel se vztahuje k položkám a podpoložkám harmonizovaného systému. Sedmé a osmé místo představuje podpoložky KN. Devátá a desátá číslice představují podpoložky Taricu.

Úloha Komise

Komise každý rok přijme nařízení uvádějící úplnou verzi kombinované nomenklatury a celních sazeb společného celního sazebníku, přičemž bude brát v potaz úpravy Rady a Komise. Nařízení je zveřejněno v Úředním věstníku do 31. října. Platí od 1. ledna následujícího roku.

Komise je zodpovědná za zveřejnění a počítačovou správu Taricu. Přiděluje číselné kódy Taricu, aktualizuje Taric a každodenně elektronicky informuje země EU o případných změnách.

Postupy výboru

Komisi je při provádění této práce nápomocen Výbor pro celní kodex, ustavený podle čl. 247 nařízení (EHS) č. 2913/92 a čl. 10 nařízení 2658/87, který je složen ze zástupců zemí EU a kterému předsedá zástupce Komise. Výbor je zodpovědný za prozkoumání všech otázek o kombinované nomenklatuře, nomenklatuře Taric a jakékoli jiné nomenklatuře založené na kombinované nomenklatuře.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (EHS) č. 2658/87

10. 9. 1987

-

Úř. věst. L 256ze dne 7. 9. 1987

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (EHS) č. 3528/89

28. 11. 1989

-

Úř. věst. L 374ze dne 22. 12. 1989

Nařízení (EHS) č. 2913/92

22. 10. 1992

-

Úř. věst. L 302ze dne 19. 10. 1992

Nařízení (EHS) č. 1969/93

26. 7. 1993

-

Úř. věst. L 180ze dne 23. 7. 1993

Nařízení (ES) č. 254/2000

10. 2. 2000

-

Úř. věst. L 28ze dne 3. 2. 2000

Postupné změny a opravy nařízení č. 2658/87 byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

Příloha 1 nařízení 2658/87 je pravidelně pozměňována.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Commission communication - Code of conduct for the management of the Combined Nomenclature (NC) (Sdělení Komise – Kodex chování pro správu kombinované nomenklatury).

Cílem tohoto kodexu chování je usnadnit správu, tj. udržování, vytváření a odstraňování podpoložek uvedených v příloze I k základnímu nařízení, s cílem zjednodušovat a modernizovat kombinovanou nomenklaturu (KN). Zásady kodexu se uplatňují na každou žádost o pozměnění podpoložek KN. Žádosti o pozměnění kombinované nomenklatury může podávat GŘ pro daně a celní unii, Eurostat a další oddělení Komise, Výbor pro celní kodex, země EU a evropské obchodní svazy. Žádosti je nutné poslat Eurostatu, pokud se týkají statistiky, nebo GŘ pro daně a celní unii, pokud nejsou statistické povahy. V zásadě musí být poslány do 30. dubna předcházejícího roku, než mají vstoupit v platnost. Každá žádost musí obsahovat vysvětlující memorandum, příslušné podpoložky KN, odhad objemu obchodu a vysvětlení, jakého zboží se to týká.

Nařízení Rady (ES) č. 1255/96 ze dne 27. června 1996 o dočasném pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité průmyslové výrobky a zemědělské produkty.

Všeobecná cla společného celního sazebníku pro výrobky uvedené v tomto nařízení jsou částečně nebo úplně pozastavena, protože jejich produkce v EU je nedostatečná nebo vůbec neexistuje. Díky tomu mohou výrobci uspokojovat potřeby uživatelských průmyslových odvětví v EU. Komise přijala technické úpravy tohoto nařízení vyplývající ze změn kódů KN a Taricu.

Vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře Evropské unie. (Úř. věst. C 137 ze dne 6.5.2011).

Jedná se o poslední verzi těchto vysvětlivek, které jsou pokládány za důležitou pomůcku pro výklad rozsahu různých čísel celního sazebníku. Je však třeba poznamenat, že nejsou právně závazné.

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1001/2013 ze dne 4. října 2013, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 290 ze dne 31.10.2013).

Jedná se o nejnovější verzi přílohy I nařízení o kombinované nomenklatuře. Vstupuje v platnost dne 1. ledna 2014 a zohledňuje všechny změny, které byly dohodnuty na mezinárodní úrovni, a to buď ve Světové celní organizaci v souvislosti s nomenklaturou na úrovni harmonizovaného systému, nebo v rámci Světové obchodní organizace (WTO) v souvislosti s běžnými celními sazbami. Bere též v úvahu změny v požadavcích týkajících se statistiky a obchodní politiky, technologického a obchodního vývoje a potřeby sladit nebo vyjasnit texty.

Poslední aktualizace: 09.02.2014

Top