Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Konkurenceschopnost odvětví hutnictví

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Konkurenceschopnost odvětví hutnictví

Toto sdělení uvádí řadu faktorů, které mají vliv na konkurenceschopnost odvětví hutnictví. Odvětví hutnictví, ze své podstaty energeticky vysoce náročná odvětví, ztrácí svou konkurenceschopnost kvůli přísnějším omezením v EU než jinde ve světě. Komise představuje řadu obecných zásad s cílem pomoci odvětvím hutnictví a všem zúčastněným stranám zaměřovat se na inovace a na dodávání energie za konkurenční ceny s přihlížením k ekologickým aspektům.

AKT

Sdělení komise Radě a Evropskému parlamentu ze dne 22. února 2008 o konkurenceschopnosti odvětví hutnictví – Příspěvek ke strategii EU pro růst a zaměstnanost (KOM(2008) 108 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

PŘEHLED

Odvětví hutnictví mají úzkou vazbu na výkonnost hlavních výrobních odvětví, jako je automobilový průmysl, strojírenství, stavba lodí nebo letecký a kosmický průmysl. V roce 2005 vykázala odvětví hutnictví v Evropské unii (EU) obrat přibližně 316 miliard EUR a zaměstnávala 1,1 milionu osob.

I přes restrukturalizační proces zaměřený na snížení nákladů a zlepšení produktivity práce a přes značné inovace ve vývoji nových aplikací ztrácejí odvětví hutnictví svou pozici v globální hospodářské soutěži.

Konkurenceschopnost odvětví a závislost na surovinách

Konkurenceschopnost odvětví podkopává výrazný nárůst cen plynu a elektřiny. Výrobní proces odvětví hutnictví je energeticky velmi náročný a energie obvykle představuje více než 10 % a až 37 % výrobních nákladů. Jako významný zdroj emisí CO2 mají odvětví hutnictví také vysoké náklady na životní prostředí.

Tato odvětví jsou vysoce závislá na dovozu rud a koncentrátů ze třetích zemí, a proto je otázka přístupu k neenergetickým nerostným surovinám pro ně klíčová. Tuto závislost však zmírňuje recyklace snižováním spotřeby energie. Využití recyklovaného šrotu se významně zvýšilo a představuje dnes 40–60 % produkce kovu v EU.

Hospodářský rozvoj v mnoha nově se rozvíjejících zemích však zvyšuje poptávku a přispívá k rostoucím cenám za kovy a kovové výrobky a vede k nebývalému tlaku na dodávky a ceny surovin.

Pět hlavních výzev pro budoucnost odvětví a jeho konkurenceschopnosti

Identifikace různých faktorů, které ovlivňují konkurenceschopnost tohoto odvětví, vedlo Komisi k tomu, že předložila integrovaný přístup na základě pěti budoucích výzev odvětví hutnictví. Toto sdělení zohledňuje výsledky veřejné konzultace uspořádané v září 2006.

Ve spolupráci se zúčastněnými stranami a třetími zeměmi Komise prozkoumá, jak řešit otázky týkající se konkurenceschopnosti ve světle budoucích opatření zaměřených na boj proti změně klimatu a dosažení cílů v oblasti životního prostředí. Komise bude vycházet z následujících opatření:

Veřejné orgány by se měly zaměřit na iniciativy ohledně dostupnosti dodávek energie za konkurenční ceny, jak to ukazuje:

Komise si přeje zlepšit podmínky pro udržitelný přístup k surovinám na evropské úrovni a na mezinárodní úrovni. Bude vycházet zejména z výsledků veřejné konzultace zahájené v roce 2008.

Komise podporuje odvětví hutnictví v tom, aby výzkum, vývoj a inovace byly i nadále motory konkurenceschopnosti, a to prostřednictvím následujících opatření:

  • dlouhodobý projekt pro šetření energie a „Ultra Low CO2 Steelmaking (ULCOS) (DE) (EN) (FR)“;
  • plány strategického výzkumu vyvinuté příslušnými evropskými technologickými platformami, jako je technologická platforma pro ocel (ESTEP (EN));
  • zlepšení dostupnosti kvalifikované pracovní síly.

A nakonec Komise má v úmyslu i nadále používat všechny stávající nástroje k odstranění obchodních postupů porušujících mezinárodní obchodní dohody a bude se stavět proti uvalování vývozních daní u kovů a surovin ze strany jejích obchodních partnerů.

Kontext

Toto sdělení je součástí integrované průmyslové politiky, která obsahuje horizontální a odvětvová opatření.

Je také v souladu se závěry Rady ze dne 14. a 15. května 2001 ohledně strategie pro integrování udržitelného rozvoje politiky v oblasti podniků.

Poslední aktualizace: 03.06.2008

Top