Help Print this page 
Title and reference
Uvádění výrobků na trh – označení shody CE

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Uvádění výrobků na trh – označení shody CE

Tímto rozhodnutím se zavádějí společné zásady, které se použijí při revizi nebo přepracovávání všech odvětvových právních předpisů. Kromě toho představuje rámec pro budoucí předpisy, který sladí podmínky uvádění výrobků na trh. Toto rozhodnutí přispěje k posílení důvěry spotřebitelů a k usnadnění volného pohybu zboží v Evropské unii.

AKT

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č.768/2008/ES ze dne 9. července 2008 o společném rámci pro uvádění výrobků na trh a o zrušení rozhodnutí Rady 93/465/EHS.

PŘEHLED

Společný rámec pro uvádění výrobků na trh zavádí:

  • společné definice;
  • společné postupy posuzování shody výrobků;
  • povinnosti hospodářských subjektů (výrobců, dovozců, distributorů atd.);
  • pravidla pro užívání označení CE, která napomohou posílení důvěry ve výrobky uváděné na trh v Unii;
  • kritéria oznamování subjektů posuzování shody;
  • ochranné postupy.

Společný rámec bude sloužit jako soubor nástrojů pro budoucí odvětvové předpisy o sbližování právních předpisů (harmonizace). Zakládá se na novém přístupu, podle něhož právní předpisy stanovují pouze základní požadavky a odvolávají se na harmonizované normy. Budoucí odvětvové právní předpisy tak musejí pokud možno vycházet z ustanovení tohoto rozhodnutí a stanovit základní požadavky týkající se uvádění výrobků na trh. Pokud to však bude nutné, mohou konkrétní právní předpisy obsahovat jiná řešení.

Definice

Toto rozhodnutí stanoví jasné definice základních pojmů, jako je „výrobce“, „distributor“, „dovozce“, „harmonizovaná norma“, „uvedení na trh“ a „posouzení shody“. Zavedení jednotných a jasných definic usnadní výklad a správné uplatňování budoucích právních předpisů v této oblasti.

Povinnosti výrobců, dovozců a distributorů

Aby výrobek mohl být uveden na trh, musí splňovat některé základní požadavky. To, že výrobek splňuje příslušné požadavky, musí výrobce zajistit tím, že provede nebo nechá provést posouzení shody výrobku. Pokud výrobek základním požadavkům vyhovuje, výrobce k němu připojí označení CE a vypracuje prohlášení ES o shodě. Výrobce na výrobku uvede své jméno, obchodní název nebo registrovanou obchodní známku a adresu. Zajistí také, aby požadavky shody splňovala i sériová výroba. K výrobku musí být připojen návod a bezpečnostní informace v jazyce, kterému spotřebitelé rozumějí. Pokud posouzení shody provádí externí subjekt, uvede výrobce jeho identifikační číslo.

Dovozci a distributoři se musejí přesvědčit, že výrobce řádně splnil své povinnosti, tzn. ověří, zda je na výrobku označení shody a zda byly dodány veškeré potřebné dokumenty.

Výrobci (nebo jejich zplnomocnění zástupci), distributoři a dovozci musejí příslušným orgánům sdělit veškeré nezbytné informace o daném výrobku, aby byla zajištěna sledovatelnost výrobku.

Shoda výrobku

Toto rozhodnutí stanovuje jasnější rámec pro posuzování shody. Zavádí soubor postupů pro posuzování shody (uvedených v příloze), z nichž si zákonodárný orgán může zvolit ten nejvhodnější.

Rozhodnutí mimo jiné stanovuje pravidla a podmínky připojování označení CE, které se řídí obecnými zásadami uvedenými v rozhodnutí č. 765/2008/ES. Členské státy zajistí řádné provádění označování CE a stanoví sankce za porušení.

Posuzování shody

V rámci některých postupů posuzování shody provádějí toto posuzování subjekty posuzování shody, které členské státy oznamují, tzn. hlásí Komisi.

Toto rozhodnutí stanovuje společná kritéria pro oznamování subjektů posuzování shody. Subjekty posuzování shody musejí zaručit svou nezávislost, objektivitu, nestrannost, důvěrnost a profesní bezúhonnost. Kromě toho musejí disponovat schopnostmi a technickými prostředky nutnými k řádnému vykonávání svěřených úkolů.

Komise zajistí řádnou koordinaci a spolupráci mezi oznámenými subjekty.

Ochranné postupy

Je zaveden ochranný postup Společenství pro výrobky, které představují riziko na vnitrostátní úrovni. Tento postup zahrnuje především informování Komise a ostatních členských států. Může být zahájen v případě, že mezi členskými státy dojde k neshodě ohledně opatření, která jeden z nich přijal.

Kontext

Tímto rozhodnutím se zrušuje rozhodnutí Rady 93/465/EHS ze dne 22. července 1993 o modulech pro různé fáze postupů posuzování shody a o pravidlech pro připojování a používání označení shody CE, které jsou určeny k použití ve směrnicích technické harmonizace.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Rozhodnutí č. 768/2008/ES

9. 7. 2008

-

Úř. věst. L 218ze dne 13. 8. 2008

See also

Poslední aktualizace: 25.01.2011

Top