Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sledování spotřebitelských výsledků na jednotném trhu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Sledování spotřebitelských výsledků na jednotném trhu

Evropané mají právo očekávat od jednotného trhu konkrétní výsledky. Proto Komise vytvořila nový nástroj pro sledování spotřebitelských trhů: hodnotící zprávu, která se zabývá nejenom cenou a bezpečností produktů, ale také spokojeností spotřebitelů.

AKT

Sdělení Komise ze dne 29. ledna 2008 nazvané „Sledování spotřebitelských výsledků na jednotném trhu: hodnotící zpráva o spotřebitelských trzích“ (KOM(2008) 31 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

PŘEHLED

Jednotný trh není výhradně ekonomický projekt, jeho cílem je také zlepšení zdraví, životního prostředí a bezpečnosti Evropanů. Aby občanům přinášel lepší výsledky, vytvořila Komise nový nástroj pro sledování vnitřního trhu, a sice hodnotící zprávu o spotřebitelských trzích zboží a služeb. Jejím úkolem je hodnotit fungování vnitřního trhu z hlediska spotřebitelů.

Toto sdělení předkládá metodiku použitou k hodnocení spotřebitelských trhů a první výsledky hodnotící zprávy.

Proces sledování spotřebitelských trhů zboží a služeb se skládá ze dvou fází, z fáze šetření, po níž následuje fáze analýzy. Ve fázi šetření se identifikují odvětví, která vykazují selhání. Fáze analýzy má odhalit příčiny těchto selhání.

Hodnotící zpráva analyzuje tři rozměry spotřebitelského trhu, uvedené níže.

Šetření spotřebitelských trhů

Hlavní rysy spotřebitelských trhů lze zachytit pomocí pěti hlavních ukazatelů:

 • stížnosti spotřebitelů: počet stížností se různí v závislosti na odvětví, zemi, zvyklostech v oblasti ochrany spotřebitele a na vnímání pravděpodobnosti úspěchu;
 • úroveň cen: do cen se zajisté promítá různá životní úroveň v různých krajích nebo úroveň poskytovaných služeb zákazníkům, ale některé nesrovnalosti občas vzbuzují podezření na existenci kartelů a překážek volné hospodářské soutěži nebo pokoutních cenových praktik, které brání spotřebiteli informovaně se rozhodovat. Proto je potřebné zkoumat nejen rozdíly mezi cenami, ale také důvody těchto cenových rozdílů;
 • spokojenost spotřebitelů, která se měří například kvalitou výrobků, výběrem, transparentností a službami po prodeji;
 • přechod k jiným výrobkům a službám: přechod k jiným výrobkům a službám umožňuje hodnotit, jaké mají spotřebitelé možnosti výběru. Ty se mění v závislosti na transparentnosti trhu a překážkách bránících změně;
 • bezpečnost výrobků a služeb: je třeba adekvátním způsobem sledovat počet nehod a úrazů způsobených výrobky a službami.

Posuzování integrace maloobchodního vnitřního trhu

Integrovaný vnitřní trh je takový trh, na kterém mají spotřebitelé a maloobchodníci stejnou důvěru v přeshraniční obchod jako v obchod ve vlastní zemi. Integraci může odrážet přítomnost zahraničních maloobchodníků, přímé zahraniční investice v přeshraničním měřítku a přeshraniční maloobchod. Je také třeba hodnotit přístup spotřebitelů a problémy, jimž čelí přeshraniční nakupující.

Srovnávání spotřebitelského prostředí v jednotlivých členských státech

Ochrana spotřebitelů se v jednotlivých členských státech liší. Aby bylo možné hodnotit spotřebitelské prostředí v členských státech, je třeba zkoumat:

 • prosazování právních předpisů, to znamená kvalitu režimů prosazování právních předpisů, vynucování práva a jeho výsledky (například prováděné inspekce);
 • možnosti domoci se práv a jejich vnímání ze strany spotřebitelů;
 • úlohu organizací spotřebitelů a důvěru, kterou do nich spotřebitelé vkládají;
 • ukazatele odrážející postavení spotřebitele: zejména úroveň jeho vzdělání, informovanosti, porozumění a povědomí.

Fáze analýzy

Fáze analýzy má odhalit příčiny selhání trhu. Porozumění příčinám selhání trhu umožní později zvolit nevhodnější nástroj pro řešení problémů, například v případě zneužívání dominantního postavení půjde o politiku hospodářské soutěže, k odstranění některých překážek zabraňujících vstupu na trh se uplatní regulace daného odvětví, pomocí spotřebitelské politiky se zajistí transparentní informace atd.

Příklady otázek, které by měly být ve fázi analýzy podrobněji zkoumány, zahrnují:

 • postavení spotřebitele;
 • poškozování spotřebitele;
 • vývoj vztahu mezi dovozními cenami a spotřebními cenami;
 • právní ukazatele;
 • úroveň dodržování právních předpisů;
 • kvalitu, zejména stupeň inovace, otázky zdraví a životního prostředí;
 • přístup a dostupnost;
 • interoperabilitu, to znamená schopnost systému nebo výrobku fungovat s dalšími systémy nebo výrobky.

První hodnotící zpráva

První hodnotící zpráva ukázala některá selhání spotřebitelských trhů. Například odhalila, že vnitřní maloobchodní trh EU zdaleka není integrovaný. Evropané totiž stále raději nakupují zboží a služby ve své vlastní zemi. Kromě toho se spotřebitelské prostředí v jednotlivých členských státech příliš významně liší.

Aby se neúplná hodnotící zpráva doplnila o srovnatelné údaje, hodlá Komise od roku 2008 provádět následující kroky:

 • zavést harmonizovanou klasifikaci stížností spotřebitelů v evropském měřítku;
 • aktualizovat srovnatelné údaje o cenách ve spolupráci s Eurostatem (DE) (EN) (FR) a národními statistickými úřady;
 • zvýšit počet sledovaných odvětví.

Kontext

Tento nový nástroj spadá do rámce prodloužení přezkumu jednotného trhu, zahájeného v listopadu 2007, které umožnilo dosáhnout pokroku v odvětvích telekomunikací a energetiky.

See also

 • Generální ředitelství Zdraví a spotřebitelé – Hodnotící zpráva spotřebitelských trhů (EN)

Poslední aktualizace: 12.06.2009

Top