Help Print this page 
Title and reference
Statut výkonných agentur Evropské unie

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Statut výkonných agentur Evropské unie

Toto nařízení stanoví statut výkonných agentur, které spravují programy Společenství. Upravuje zejména některé podstatné prvky jejich struktury, úkolů, postupů, rozpočtového systému, zaměstnanců a dohledu a odpovědnosti.

AKT

Nařízení Rady (ES) č. 58/2003 ze dne 19. prosince 2002, kterým se stanoví statut výkonných agentur pověřených některými úkoly správy programů Společenství.

PŘEHLED

Realizovat programy Společenství patří k úkolům Komise. Aby se mohla zaměřit především na své institucionální úkoly, rozhodla se Komise přenést realizaci některých programů Společenství na třetí subjekty, které se nazývají výkonné agentury. Nařízení stanoví statut těchto agentur. Jako orgán odpovědný za provádění různých programů Společenství musí Komise mít možnost úzce vymezit činnost každé výkonné agentury.

Komise tak může rozhodnout o vytvoření, prodloužení doby, na kterou je zřízena, nebo o zrušení výkonné agentury na základě analýzy nákladů a přínosů. Při analýze nákladů a přínosů se bere v úvahu řada faktorů, např.:

 • určení úkolů, které odůvodňují externí zajištění;
 • analýza nákladů a přínosů, včetně lidských zdrojů;
 • hospodárnost a pružnost při provádění úkolů;
 • zjednodušení používaných postupů;
 • přiblížení činností ke konečným příjemcům.

Pokud Komise zjistí, že agentura již není potřebná nebo že další její existence není v souladu se zásadou řádného finančního řízení, rozhodne o jejím zrušení.

Komise musí uvědomit rozpočtový orgán o záměru zřídit výkonnou agenturu při přijímání programu Společenství.

Statut

Výkonná agentura je subjektem Společenství plnícím úlohu veřejné služby. Má právní subjektivitu.

Úkoly

Výkonná agentura je pověřena úkoly potřebnými pro provádění programu nebo programů Společenství. Může být pověřována zejména těmito úkoly:

 • správa a kontrola fází projektu;
 • přijímání nástrojů pro plnění rozpočtových příjmů a výdajů a přidělování zakázek a grantů;
 • shromažďování, analyzování a předkládání Komisi všech informací potřebných k usměrňování provádění programů.

Nesmí plnit úkoly vyžadující zmocnění k provádění politických rozhodnutí v praxi.

V pověřovacím aktu stanoví Komise podmínky, kritéria, parametry a postupy činnosti agentur.

Organizační struktura

Výkonná agentura je řízena řídícím výborem a ředitelem.

Řídící výbor se skládá z pěti členů jmenovaných Komisí na dva roky (mohou být jmenováni opakovaně). Sestavuje roční pracovní program, provozní rozpočet, roční zprávu o činnosti a provádí opatření k potírání podvodů a nesrovnalostí.

Ředitel je jmenován Komisí na čtyři roky (může být jmenován opakovaně). Ředitel je úředníkem Evropských společenství. Je pověřen:

 • zastupováním, kontrolou a řízením výkonné agentury, zejména v otázkách zaměstnanců;
 • přípravou práce řídícího výboru;
 • realizací pracovního programu agentury;
 • plněním úkolů týkajících se financování programů Společenství a provozního rozpočtu výkonné agentury;
 • sestavováním návrhu ročního provozního rozpočtu výkonné agentury;
 • přípravou zpráv agentury, zejména výročních zpráv o činnosti.

Zaměstnanci výkonné agentury jsou úředníci Společenství přidělení jako dočasní zaměstnanci a další dočasní zaměstnanci přímo zaměstnaní výkonnou agenturou.

Finanční ustanovení

Provozní rozpočet výkonné agentury se skládá z dotace ze souhrnného rozpočtu Evropské unie, jejíž výše je stanovena Komisí. Rozpočet je prováděn v souladu s ustanoveními standardního nařízení (viz. Související akty) schváleného Komisí.

Každoročně předkládá ředitel řídícímu výboru předběžné vyúčtování všech příjmů a výdajů za předcházející rozpočtový rok. Řídící výbor předává vyúčtování účetnímu Komise a Účetnímu dvoru. Plnění rozpočtu agentury schvaluje nakonec na doporučení Rady Evropský parlament.

Kontroly

Výkonné agentury podléhají kontrole:

 • Komise, zejména jejího vnitřního auditora;
 • Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF);
 • Účetního dvora.

Každé tři roky je řídícímu výboru výkonné agentury, Evropskému parlamentu, Radě a Účetnímu dvoru předkládána externí hodnotící zpráva. Zpráva musí umožnit výkonné agentuře zlepšit svou činnost a Komisi zrušit agenturu, pokud již její činnost není potřebná.

Každý úkon výkonné agentury, který poškozuje třetí osobu, může být předmětem správní stížnosti. Komise se k této stížnosti musí vyjádřit do dvou měsíců.

Odpovědnost

Odpovědnost agentury smluvní, mimosmluvní či osobní odpovědnost zaměstnanců řídí předpisy, které se na ně vztahují.

Přístup k dokumentům

Dokumenty výkonné agentury jsou za určitých podmínek veřejnosti přístupné. Členové výkonné agentury mají povinnost nevyzrazovat informace, na které se vztahuje profesní tajemství.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení Rady ES č. 58/2003 (postup konzultace CNS/2000/0337)

26. 1. 2003

Úř. věst. L 11 ze dne 16. 1. 2003

Poslední aktualizace: 02.04.2007

Top