Help Print this page 
Title and reference
Právo na tlumočení a překlad v trestním řízení

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Text

Právo na tlumočení a překlad v trestním řízení

Pro posílení vzájemné důvěry mezi zeměmi Evropské unie (EU) a pro zajištění práva na spravedlivý proces stanoví tato směrnice společná minimální pravidla v oblasti tlumočení a překladu v trestním řízení.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/64/EU ze dne 20. října 2010 o právu na tlumočení a překlad v trestním řízení

PŘEHLED

Směrnice pro země Evropské unie (EU) stanoví společná minimální pravidla o právu na tlumočení a překlad v trestním řízení a také v případě řízení o výkonu evropského zatýkacího rozkazu. Směrnice přispívá k řádnému fungování justiční spolupráce v EU usnadněním vzájemného uznávání soudních rozhodnutí v trestních věcech. Směrnice má také za cíl posílit ochranu práv jednotlivců rozvíjením minimálních norem pro právo na spravedlivý proces a právo na obhajobu, které jsou zaručeny Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod a Listinou základních práv EU.

Právo na tlumočení a překlad

Právo na tlumočení a překlad musí být poskytnuto osobám, které nemluví jazykem řízení nebo tomuto jazyku nerozumí. Toto právo se vztahuje na takovou osobu od okamžiku, kdy je vyrozuměna, že je podezřelá nebo obviněná ze spáchání trestného činu, až do ukončení trestního řízení, včetně případného odsuzujícího rozsudku a rozhodnutí o opravném prostředku. V případě méně závažných přestupků, pokud sankce vynese jiný orgán než soud s pravomocí v trestních věcech (např. policie při dopravní kontrole), platí právo na tlumočení a překlad pouze na řízení za účelem opravného prostředku před takovým soudem.

Země EU musí také zajistit dostupnost tlumočení, aby příslušné osoby mohly komunikovat se svými právními zástupci o záležitostech souvisejících přímo s výslechem či soudním jednáním v rámci řízení nebo podáním opravného prostředku. Musí zavést mechanismus pro určení toho, zda je tlumočení nezbytné, nebo ne.

Země EU musí také pro podezřelé nebo obviněné v přiměřené lhůtě zajistit písemný překlad zásadních dokumentů, a to zejména:

  • rozhodnutí zbavující je svobody;
  • obvinění či obžaloba;
  • rozsudek.

V jednotlivých případech mohou příslušné orgány rozhodnout o překladu dalších dokumentů. Podezřelí nebo obvinění nebo jejich právní zástupce mohou také požádat o překlad dalších podstatných dokumentů. Ve výjimečných případech může být namísto písemného překladu poskytnut ústní překlad nebo ústní shrnutí obsahu podstatných dokumentů, pokud tímto překladem či shrnutím není dotčen spravedlivý průběh řízení.

Podobně i v řízení o výkonu evropského zatýkacího rozkazu musí příslušné orgány v případě potřeby zajistit dotyčným osobám tlumočení a písemný překlad zatykače.

Podezřelí nebo obvinění musí mít právo vznést námitku proti rozhodnutí, kterým jsou tlumočení nebo překlad zamítnuty. Musí mít také právo podávat stížnost o kvalitě poskytovaného tlumočení nebo překladu, pokud nezaručuje spravedlivé řízení.

Kvalita tlumočení a překladu

Země EU musí zajistit dostatečnou kvalitu překladu a tlumočení, aby dotyčné osoby pochopily, co je jim kladeno za vinu, a mohly uplatnit své právo na obhajobu. Proto by země EU měly přijmout konkrétní opatření a zejména vytvořit rejstřík či rejstříky náležitě kvalifikovaných nezávislých překladatelů a tlumočníků.

Náklady a záznam

Bez ohledu na výsledek řízení náklady za tlumočení a překlad pro podezřelé nebo obviněné musí nést země EU.

Země EU musí pořizovat záznamy v souladu se svým vnitrostátním právem a zaznamenat, když dotyčná osoba:

  • je vyslýchána nebo se účastní soudního jednání za přítomnosti tlumočníka;
  • obdrží ústní překlad nebo ústní shrnutí obsahu podstatných dokumentů;
  • se vzdala práva na překlad dokumentů.

Kontext

Dne 30. listopadu 2009 Rada přijala cestovní mapu pro posílení procesních práv podezřelých nebo obviněných osob v trestním řízení, která vyzvala k přijetí opatření týkajících se práva na překlady a tlumočení. Tato cestovní mapa byla zahrnuta do Stockholmského programu přijatého dne 10. prosince 2009. Zároveň byla Komise vyzvána, aby vyhodnotila další aspekty minimálních procesních práv obviněných a podezřelých osob pro zlepšení spolupráce mezi zeměmi EU v této oblasti.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Směrnice 2010/64/EU

15. 11. 2010

27. 10. 2013

Úř. věst. L 280 ze dne 26. 10. 2010

Poslední aktualizace: 20.01.2011

Top