Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Úmluva o odpovědnosti rodičů a ochraně dětí

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Text

Úmluva o odpovědnosti rodičů a ochraně dětí

Pro zlepšení ochrany dětí v mezinárodních situacích a pro zabránění konfliktům mezi rozdílnými vnitrostátními právními systémy tato úmluva stanoví společná pravidla pro signatářské země ohledně příslušnosti, rozhodného práva, uznávání, prosazování a spolupráce ve věcech rodičovské zodpovědnosti a ochrany dětí.

AKT

Council Decision 2003/93/EC of 19 December 2002 authorising the Member States, in the interest of the Community, to sign the 1996 Hague Convention on jurisdiction, applicable law, recognition, enforcement and cooperation in respect of parental responsibility and measures for the protection of children (Rozhodnutí Rady ze dne 19. prosince 2002, kterým se členské státy zmocňují v zájmu Společenství k podpisu 1996 Haagské úmluvy z roku 1996 o pravomoci orgánů, použitelném právu, uznávání, výkonu a spolupráci ve věcech rodičovské zodpovědnosti a opatření k ochraně dětí)

PŘEHLED

Tato úmluva o pravomoci orgánů, použitelném právu, uznávání, výkonu a spolupráci ve věcech rodičovské zodpovědnosti a opatření k ochraně dětí byla uzavřena v rámci Haagské konference o mezinárodním právu soukromém dne 19. října 1996. K úmluvě mohou přistoupit pouze svrchované státy. Rada proto výjimečně zmocňuje země Evropské unie (EU) k podpisu úmluvy.

Nicméně EU si ponechává výlučnou pravomoc pro ustanovení úmluvy, která spadají do rámce nařízení o soudní příslušnosti, uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti (nařízení „Brusel II“). Země EU musí následně po podpisu úmluvy učinit prohlášení, že budou i nadále uplatňovat právo EU na uznávání a výkon rozhodnutí v Unii ve věcech souvisejících s úmluvou.

Oblast působnosti

Úmluva přispívá k ochraně dětí na mezinárodní úrovni. Vztahuje se na děti do 18 let a jejím účelem je určit:

 • zemi, která má pravomoc přijímat opatření na ochranu dítěte nebo jeho majetku;
 • právo, které se má používat při výkonu této pravomoci;
 • právo použitelné na rodičovskou zodpovědnost;
 • uznávání a výkon ochranných opatření ve všech signatářských zemích;
 • spolupráci mezi signatářskými zeměmi.

Opatření zaměřená na ochranu dítěte se týkají:

 • rodičovské zodpovědnosti;
 • práva péče o dítě;
 • poručnictví;
 • zastupování dítěte;
 • umístění dítěte do pěstounské nebo jiné péče;
 • dohled na péči o dítě;
 • správa majetku dítěte.

Pravomoc

Obecně platí, že země, ve které má dítě obvyklé bydliště, má pravomoc přijímat opatření na ochranu dítěte nebo jeho majetku. Vůči dětem uprchlíků, dětem přemístěných do různých zemí nebo dětem, jejichž bydliště nelze zjistit, vykonává pravomoc země, na jejímž území se děti nacházejí.

Pokud se v konkrétním případě zdá, že jiná země může lépe posoudit nejlepší zájem dítěte, může jí být umožněno převzít pravomoc. V naléhavých případech může země, na jejímž území se dítě nebo jeho majetek nachází, vykonávat pravomoci přijímat nezbytná ochranná opatření.

Použitelné právo

Země vykonávající pravomoci tak činí na základě pravidel vlastního práva. Za výjimečných okolností může použít nebo vzít v úvahu právo jiné země, která má k situaci úzkou vazbu, pokud to je v nejlepším zájmu dítěte. Od použití právních předpisů, na které odkazuje tato úmluva, je možno se odchýlit pouze z důvodů veřejného pořádku a s ohledem na nejlepší zájmy dítěte.

Uznávání a výkon

Opatření, která signatářská země přijme v rámci této úmluvy k ochraně dítěte nebo jeho majetku, musí být uznávána ve všech ostatních signatářských zemích. Pouze v omezeném počtu případů, jak uvádí úmluva, je možné uznání odmítnout. Pokud jsou ochranná opatření prohlášena za vykonatelná v jiné zemi, musí tato země opatření vykonávat, jako kdyby je přijala sama, a provádět výkon v souladu s vlastním právem.

Spolupráce

Každá signatářská země musí určit jeden nebo více ústředních orgánů pro plnění úkolů uložených úmluvou. Tyto orgány mají vzájemně spolupracovat a vyměňovat si informace a rovněž podporovat spolupráci mezi vnitrostátními orgány.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Rozhodnutí 2003/93/ES

1. 6. 2003

Úř. věst. L 48 ze dne 21. 2. 2003

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Rozhodnutí Rady 2008/431/ES ze dne 5. června 2008, kterým se některé členské státy v zájmu Evropského společenství zmocňují k ratifikaci Haagské úmluvy z roku 1996 o pravomoci orgánů, použitelném právu, uznávání, výkonu a spolupráci ve věcech rodičovské zodpovědnosti a opatření k ochraně dětí, nebo k přistoupení k této úmluvě a kterým se některé členské státy zmocňují k učinění prohlášení o uplatňování příslušných vnitřních pravidel práva Společenství (Úř. věst. L 151 ze dne 11.6.2008) Toto rozhodnutí zmocňuje země EU, které ještě neratifikovaly úmluvu nebo k ní nepřistoupily, aby tak učinily. Vztahuje se na Belgii, Německo, Irsko, Řecko, Španělsko, Francii, Itálii, Kypr, Lucembursko, Maltu, Nizozemsko, Rakousko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Finsko, Švédsko a Spojené království. Vzhledem k souběžnému uložení ratifikačních listin nebo listin o přistoupení, mají si tyto země vyměňovat informace s Komisí a Radou o stavu souvisejících postupů. Tato výměna by měla proběhnout do 5. prosince 2009, a potom proběhne souběžné uložení (nejlépe do 5. června 2010).

Toto rozhodnutí také zmocňuje Bulharsko, Kypr, Lotyšsko, Maltu, Nizozemsko a Polsko k učinění prohlášení s cílem zajistit, aby pravidla EU o uznávání a výkonu rozhodnutí v Unii i nadále platila.

See also

 • Generální ředitelství pro spravedlnost Evropské komise: Rozvody a rodičovská zodpovědnost (EN)
 • Evropská soudní síť pro občanské a obchodní věci: Rodičovská odpovědnost
 • Haagská konference o mezinárodním právu soukromém: Haagská úmluva z roku 1996 – text (DE) (EN) (FR) a stav ratifikace (DE) (EN) (FR) ze strany signatářských států

Poslední aktualizace: 08.12.2010

Top