Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Lepší ochrana obětí v trestním řízení

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Lepší ochrana obětí v trestním řízení

Směrnice 2012/29/EU o právech obětí (směrnice o obětech) posiluje stávající vnitrostátní opatření pomocí celounijních minimálních pravidel pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu v každé zemi EU.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/29/EU, kterou se zavádí minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu a kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2001/220/SVV

PŘEHLED

Směrnice byla přijata 25. října 2012 a uplatňuje se v celé EU, vyjma Dánska.

Jejími hlavními cíli je zajistit, aby se obětem trestného činu dostalo vhodných informací, podpory a ochrany a mohly se účastnit trestního řízení bez ohledu na to, kde v EU ke škodě došlo.

Každá země EU musí zajistit, aby oběti trestného činu byly jako takové uznávány a aby se s nimi zacházelo s respektem, citlivě, profesionálně v souladu s jejich individuálními potřebami a bez diskriminace (např. na základě jejich národnosti, právního postavení rezidenta, rasy, náboženského vyznání, věku, pohlaví apod.).

Směrnice stanovuje minimální pravidla pro všechny oběti všech trestných činů bez ohledu na národnost obětí nebo jejich právního postavení rezidenta. Jakmile je spáchán trestný čin nebo trestní řízení probíhá v EU, oběti musí být přiznána práva stanovená směrnicí o obětech. Podle směrnice jsou rodinní příslušníci zesnulých obětí považováni za samotné oběti.

Směrnice stanovuje následující práva:

1.

Informace a podpora

Oběti musí mít právo:

na vzájemně srozumitelnou komunikaci během kontaktu s příslušným orgánem (např. srozumitelný a jednoduchý jazyk),

na informace od prvního kontaktu s příslušným orgánem,

na podání formálního trestního oznámení a vydání písemného potvrzení,

na tlumočení a překlad (alespoň během výpovědi nebo výslechu oběti),

na informace o postupu v případu,

na přístup k službám podpory pro oběti.

2.

Oběti s formální rolí v trestním řízení

Tyto oběti musí mít právo:

na projednání jejich případu před soudem,

na přezkum rozhodnutí o zastavení trestního stíhání,

na náhradu výdajů,

právní pomoc,

vrácení odcizeného majetku.

Vnitrostátní orgány musí zmírnit obtíže, které se vyskytnou, má-li oběť bydliště v jiné zemi EU, než ve které byl trestný čin spáchán.

3.

Ochrana obětí (a jejich rodiny) / uznání zvláštních potřeb

Sem patří právo:

na individuální posouzení s cílem zjistit potřeby zvláštní ochrany,

na zamezení kontaktu s pachatelem,

na rychle provedené a minimální výslechy během vyšetřování trestného činu,

na ochranu soukromí,

na individuální posouzení a zahrnutí potřeb zvláštní ochrany do trestního řízení.

Směrnice také zahrnuje odbornou přípravu pro právníky a spolupráci a koordinaci mezi odděleními.

Směrnice nahrazuje rámcovou směrnici EU 2001/220/SVV o postavení obětí v trestním řízení.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Směrnice EU 2012/29/EU o právech obětí

15. 11. 2012

16. 11. 2015

Úř. věst. L 315 ze dne 14.11.2012, s. 57

Poslední aktualizace: 20.03.2014

Top