Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Výměna informací týkajících se rejstříku trestů mezi zeměmi EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Výměna informací týkajících se rejstříku trestů mezi zeměmi EU

V roce 2009 přijaly země Evropské unie (EU) rozhodnutí k zavedení systému výměny vzájemných informací týkajících se rejstříku trestů. Cílem bylo zabránit pachatelům trestné činnosti uniknout své minulosti přestěhováním do jiné země EU z té, v níž byli odsouzeni.

AKT

Rámcové rozhodnutí Rady 2009/315/SVV ze dne 26. února 2009 o organizaci a obsahu výměny informací z rejstříku trestů mezi členskými státy.

PŘEHLED

V roce 2009 přijaly země Evropské unie (EU) rozhodnutí k zavedení systému výměny vzájemných informací týkajících se rejstříku trestů. Cílem bylo zabránit pachatelům trestné činnosti uniknout své minulosti přestěhováním do jiné země EU z té, v níž byli odsouzeni.

CO JE ÚKOLEM TOHOTO RÁMCOVÉHO ROZHODNUTÍ?

Stanoví obecné zásady fungování systému současně s rámcovým rozhodnutím 2009/316/SVV, kterým se zřizuje Evropský informační systém rejstříků trestů (ECRIS).

KLÍČOVÉ BODY

K cílům tohoto rámcového rozhodnutí patří:

  • určit, jakými způsoby země EU předá informace o odsouzení státního příslušníka jiné země EU dané zemi,
  • vymezit povinnosti země EU, jíž je daná osoba státním příslušníkem, uchovávat informace o odsouzeních a také postupy, jimiž se tato země musí řídit, když odpovídá na žádosti o informace o svých státních příslušnících,
  • stanovit rámec pro rozvíjení počítačového systému výměny a informací o odsouzeních.

Země EU musí určit ústřední orgán, který bude provádět úkoly související s výměnou informací.

Odsuzující země EU musí registrovat informaci o státní příslušnosti (státních příslušnostech) odsouzeného a ohlásit zemi (zemím) EU, jichž je státním příslušníkem, podrobné údaje o všech odsouzeních, která má tato osoba v trestním rejstříku. K těmto údajům patří:

  • informace o odsouzeném,
  • povaha a obsah odsouzení a
  • trestný čin, který vedl k odsouzení.

Země EU, jíž je odsouzený státním příslušníkem, musí informace, které jí byly zaslány, uchovávat, aby mohla odpovídat na žádosti o informace o odsouzení svých státních příslušníků. Odpověď by měla:

  • zahrnovat informace o odsouzeních na vlastním území, v jiných zemích EU a v zemích mimo EU a
  • být vyhotovena do 10 pracovních dní, nebo do 20 pracovních dní, pokud žádost podala osoba v souvislosti s vlastním rejstříkem trestů.

Informace lze předávat pro účely trestního řízení nebo pro jiné účely, například při ověřování pravdivosti a úplnosti informací uvedených uchazečem o zaměstnání. Odpovědi na žádosti pro účely trestního řízení jsou povinné. V případě žádostí pro jiné účely by se mělo postupovat v souladu s vnitrostátními právními předpisy.

Když ústřední orgán určité země EU obdrží od kteréhokoli příslušného vnitrostátního orgánu žádost o informace, může následně požádat o informace z jiné země EU, zejména ze země, jíž je příslušná osoba státním příslušníkem. Když země EU obdrží žádost od státního příslušníka jiné země EU ohledně vlastního rejstříku trestů, musí požádat o informace ze země EU, jíž je státním příslušníkem, a zahrnout je do vydávaného osvědčení.

Většina zemí EU systém již provádí. Na základě práva, které poskytuje protokol 36 Smlouvy o fungování Evropské unie, se Spojené království rozhodlo pro opětné zapojení a pokračování v účasti v systému ECRIS od 1. prosince 2014. To bylo potvrzeno rozhodnutím Komise 2014/858/EU.

Další informace najdete na internetových stránkách Evropské komise o Evropském informačním systému rejstříku trestů.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Rámcové rozhodnutí 2009/315/SVV

27. 4. 2009

27. 4. 2012

Úř. věst. L 93 ze dne 7. 4. 2009, s. 23-32

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Rozhodnutí Rady 2009/316/JHA ze dne 6. dubna 2009 o zřízení Evropského informačního systému rejstříků trestů (ECRIS) podle článku 11 rámcového rozhodnutí 2009/315/SVV (Úř. věst. L 93 ze dne 7.4.2009, s. 33-48).

Rozhodnutí Komise 2014/858/EU ze dne 1. prosince 2014 o oznámení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, že si přeje účastnit se aktů Unie v oblasti policejní spolupráce a justiční spolupráce v trestních věcech, které byly přijaty před vstupem Lisabonské smlouvy v platnost a které nejsou součástí schengenského acquis (Úř. věst. L 345 ze dne 1.12.2014, s. 6-9).

Poslední aktualizace 10.06.2015

Top