Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Boj proti organizované trestné činnosti: trestné činy týkající se účasti na zločinném spolčení

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Boj proti organizované trestné činnosti: trestné činy týkající se účasti na zločinném spolčení

Organizovaná trestná činnost je hrozbou pro evropské občany, podniky, státní instituce a hospodářství jako celek. Zločinci snadno působí přes hranice, což vytváří potřebu opatření na evropské úrovni.

AKT

Rámcové rozhodnutí Rady 2008/841/SVV ze dne 24. října 2008 o boji proti organizované trestné činnosti

PŘEHLED

Od 90. let 20. století podniká Evropská unie (EU) kroky k tomu, aby boj proti organizované trestné činnosti zefektivnila. V roce 2008 přijala Rada rámcové rozhodnutí 2008/841/SVV o boji proti organizované trestné činnosti. To kriminalizovalo jednání spojené s účastí na zločinném spolčení. Rozhodnutí se snaží harmonizovat právní předpisy zemí EU o kriminalizaci trestných činů týkajících se účasti na zločinném spolčení a stanovuje tresty za tyto trestné činy.

Trestné činy

Existují dva typy jednání, z nichž alespoň jedno musí členské státy uznat jako trestný čin:

 • A: aktivní účast na trestné činnosti spolčení, přičemž je dané osobě znám cíl a záměr spolčení páchat trestné činy;
 • B: dohoda o spáchání trestných činů bez nutnosti zúčastnit se jejich provedení.

Tresty

Členské státy musí stanovit tresty odpovídající výše uvedeným trestným činům:

 • u možnosti A je požadován minimálně trest odnětí svobody s horní hranicí sazby nejméně dvou let;
 • u možnosti B je požadován minimálně trest odnětí svobody se stejnou horní hranicí sazby jako trestný čin, který je cílem dohody, nebo trest odnětí svobody s horní hranicí nejméně dvou let.

Tresty mohou být za zvláštních okolností zmírněny, například pokud pachatel trestné činnosti upustí od provádění trestné činnosti nebo je nápomocen tím, že identifikuje další pachatele a přispěje k jejich soudnímu stíhání.

Na základě rámcového rozhodnutí musí země EU zavést pravidla, jejichž cílem je činit odpovědnými za výše uvedené trestné činy právnické osoby (například obchodní společnosti), pokud byly jejich jménem spáchány osobou, která v dané právnické osobě zastává vedoucí funkci.

Tresty pro právnické osoby musí být účinné, přiměřené a odrazující. Měly by zahrnovat pokuty a mohou být i následující:

 • zbavení práva na veřejnou podporu;
 • dočasný nebo trvalý zákaz provozování obchodní činnosti a uzavření provozoven použitých ke spáchání trestných činů;
 • uložení soudního dohledu;
 • zrušení rozhodnutím soudu.

Soudní příslušnost a spolupráce při trestním stíhání

Soudní příslušnost členského státu se musí vztahovat na trestné činy týkající se účasti na zločinném spolčení, pokud jsou spáchány zcela nebo částečně na jeho území jeho státním příslušníkem nebo jménem právnické osoby zřízené na území tohoto členského státu.

Pokud trestný čin spadá do soudní příslušnosti několika zemí, musí tyto země spolupracovat, například prostřednictvím instituce Eurojust, aby rozhodly, který členský stát bude provádět trestní stíhání, a aby se řízení soustředilo v jednom členském státě. Zvláštní pozornost se musí věnovat tomu, kde byl trestný čin spáchán, státní příslušnosti nebo bydlišti pachatele trestné činnosti, zemi původu oběti a území, kde byl pachatel nalezen.

Časová osa

 • 1997: EU přijímá první akční plán pro boj proti organizované trestné činnosti.
 • 1998: EU přijímá společnou akci 98/733/SVV o účasti na zločinném spolčení.
 • 2000: Valné shromáždění OSN přijímá Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu, první celosvětový právní nástroj pro boj s nadnárodní organizovanou trestnou činností (vstoupila v platnost v roce 2003).
 • 2002: EU přijímá rámcové rozhodnutí 2002/475/SVV o boji proti terorismu (definuje teroristickou skupinu na základě definice zločinného spolčení ve společné akci 1998/733/SVV).
 • 2004: Sdělení Komise uznává potřebu zlepšit opatření využívaná k boji proti organizované trestné činnosti; EU přistupuje k Úmluvě OSN.
 • 2008: EU přijímá rámcové rozhodnutí 2008/841/SVV, kterým se ruší společná akce 98/733/SVV.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Rámcové rozhodnutí 2008/841/SVV

11. 11. 2008

11. 5. 2010

Úř. věst. L 300 ze dne 11. 11. 2008

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Úmluva Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu a její protokoly

Poslední aktualizace: 01.07.2014

Top