Help Print this page 
Title and reference
Zvažování odsouzení v členských státech v průběhu nového trestního řízení

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Zvažování odsouzení v členských státech v průběhu nového trestního řízení

Toto rámcové rozhodnutí stanoví minimální povinnosti zohledňovat předchozí odsouzení vydaná v jakémkoli členském státě při novém trestním řízení proti stejné osobě za jiné skutky v jiném členském státě.

AKT

Rámcové rozhodnutí Rady 2008/675/SVV ze dne 24. července 2008 o zohledňování odsouzení v členských státech Evropské unie při novém trestním řízení.

PŘEHLED

Toto rámcové rozhodnutí stanoví kritéria, podle nichž se zohledňují předchozí odsouzení vydaná v jakémkoli členském státě při trestním řízení v jiném členském státě proti stejné osobě, ale za jiné skutky.

Informace o předchozích odsouzeních lze získávat na základě použitelných nástrojů pro vzájemnou pomoc v trestních věcech mezi členskými státy nebo na základě výměny informací získaných z trestních rejstříků. V kontextu nových trestních řízení musí členské státy zajistit, aby předchozí odsouzení vydaná v jiném členském státě byla řádně zohledněna za stejných podmínek jako předchozí vnitrostátní odsouzení.

Předchozí odsouzení se mají zohledňovat ve fázi před zahájením řízení a v průběhu řízení a také při výkonu rozhodnutí. Zohledňovat se mají zejména ve vztahu k použitelným procesním pravidlům v těchto věcech:

  • zajišťovací vazba;
  • kvalifikace trestného činu;
  • druh a výměra uloženého trestu;
  • výkon rozhodnutí.

Když členský stát, který vede nové trestní řízení, zohledňuje předchozí odsouzení, nemá to za následek zasahování do předchozího odsouzení nebo jeho rušení či přezkoumávání.

V případech, kdy předchozí odsouzení nebylo vydáno nebo zcela vykonáno jiným členským státem před provedením trestného činu, kvůli němuž se vede nové řízení, nevyžaduje se dodržovat vnitrostátní právní předpisy týkající se ukládání trestů, jejichž použití na cizozemská odsouzení by omezilo soudce při ukládání trestu v rámci nového řízení. Nicméně předchozí odsouzení je nutné zohlednit jinými způsoby.

Toto rámcové rozhodnutí nahrazuje článek 56 Evropské úmluvy ze dne 28. května 1970 o mezinárodní platnosti trestních rozsudků mezi členskými státy. Článek umožňuje zohlednit trestní rozsudky vydané v jiných státech, které patří ke stranám Úmluvy.

Kontext

Rada přijala dne 29. listopadu 2000 program opatření určených k provádění zásady vzájemného uznávání rozhodnutí v trestních věcech. Tento program také vyžaduje zavedení zásady, podle které musí členský stát zohledňovat předchozí trestní rozsudky vydané soudy v jiných členských státech, s cílem posoudit pachatelovu trestní minulost, zjistit, zda se pachatel dopustil trestné činnosti opakovaně, a stanovit druh trestu a jeho výkon.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Rámcové rozhodnutí 2008/675/SVV

15. 8. 2008

15. 8. 2010

Úř. věst. L 220,15. 8. 2008

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění členskými státy rámcového rozhodnutí Rady 2008/675/SVV ze dne 24. července 2008 o zohledňování odsouzení v členských státech Evropské unie při novém trestním řízení ( COM(2014) 312 final ze dne 2.6.2014 - nezveřejněna v Úředním věstníku).

Hlavní závěry zprávy jsou tyto:

  • 1Rámcové rozhodnutí má značnou přidanou hodnotu při podpoře vzájemné důvěry v trestněprávní předpisy a soudní rozhodnutí v evropském prostoru práva, jelikož podporuje soudní praxi, kdy se předchozí odsouzení v jiném členském státu v zásadě zohledňují.
  • 2V těch zemích EU, které dosud uvedené rámcové rozhodnutí provedly, úroveň souladu s duchem a literou rámcového rozhodnutí se značně liší.
  • 3Neprovedení nebo částečné a neúplné provedení tohoto rámcového rozhodnutí brání účinnému fungování evropského prostoru práva. To navíc může mařit legitimní očekávání občanů EU, kteří pak nemohou využívat výhod tohoto nástroje zaměřeného na snížení recidivy pachatelů trestné činnosti.
  • 4Komise bude zkoumat, zda členské státy řádně uplatňují zásadu rovnocennosti a zda jsou právní účinky cizozemských odsouzení v systému trestního soudnictví členského státu v zásadě rovnocenné právním účinkům vnitrostátních odsouzení.
  • 5Členské státy jsou vybízeny, aby tuto zprávu zvážily a poskytly Komisi všechny další důležité informace za účelem splnění svých povinností vyplývající ze Smlouvy.

Poslední aktualizace: 11.08.2014

Top