Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Společné klasifikace územních jednotek pro statistické potřeby

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Společné klasifikace územních jednotek pro statistické potřeby

Již od sedmdesátých let 20. století, zejména za účelem posuzovat míru způsobilosti strukturálních fondů Evropské unie (EU) na základě objektivních, kvantitativních kritérií, EU vyvíjí systém označovaný jako NUTS (klasifikace územních statistických jednotek), který dělí území geograficky pro výpočet regionální statistiky.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 ze dne 26. května 2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS) (Viz pozměňovací akty)

PŘEHLED

Všechny země EU mají své vlastní systémy vlády a správní struktury, některé jsou centralizovanější než jiné. Také se velmi liší, pokud jde o počet obyvatel, velikost území a úrovně vývoje. Klasifikaci NUTS vyvinul Eurostat specificky s ohledem na tyto rozmanité okolnosti. Od roku 2003, kdy bylo přijato nařízení (ES) č. 1059/2003, má klasifikace NUTS právní statut a byla schválena pravidla pro budoucí změny této klasifikace. Cílem je zajistit, aby se údaje vztahovaly ke stejné regionální jednotce po určitou dobu. To je důležité zejména pro časové řady.

Hierarchie klasifikace NUTS

Pro každou zemi existuje tříúrovňová hierarchie regionálních dalších klasifikací, které jsou založeny na minimální a maximální hranici počtu obyvatel:

  • NUTS 1: významné sociálně-ekonomické regiony, např. německé Länder, belgické regiony, polské regiony, rumunské makroregiony;
  • NUTS 2: základní regiony pro uplatňování regionálních politik, např. belgické provincie, dánské regiony, české oblasti;
  • NUTS 3: malé regiony pro zvláštní diagnózu, např. bulharské oblasti, italské provincie.

Třetí úroveň je dílčí klasifikací v rámci druhé úrovně, druhá úroveň první úrovně a první úroveň v rámci země. Klasifikace NUTS nezahrnuje místní (obecní) úroveň. Pokud je počet obyvatel některé země EU jako celku pod minimální hranicí pro danou úroveň NUTS, představuje samotná země územní jednotku klasifikace NUTS této úrovně.

Klasifikační kritéria

Současné správní jednotky v členských státech je nutné brát v úvahu v klasifikaci NUTS. Aby byla určena úroveň NUTS, do níž má být zařazena daná třída správních jednotek, musí průměrná velikost této třídy správních jednotek v členském státě ležet v těchto hranicích počtu obyvatel:

Úroveň

Minimum

Maximum

NUTS 1

3 miliony

7 milionů

NUTS 2

800 000

3 miliony

NUTS 3

150 000

800 000

Neexistují-li v členském státě pro danou úroveň klasifikace žádné správní jednotky vhodného rozsahu, založí se tato úroveň sdružením vhodného počtu stávajících menších sousedních správních jednotek. Takto vzniklé sdružené jednotky tvoří nesprávní úroveň, na které každá nesprávní jednotka musí respektovat hranice počtu obyvatel výše.

Současná klasifikace NUTS platí od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2014, uvádí 97 regionů úrovně NUTS 1, 270 regionů úrovně NUTS 2 a 1 294 regionů úrovně NUTS 3. Po přistoupení Chorvatska dne 1. července 2013 byla klasifikace NUTS rozšířena o 1 region NUTS 1, 2 regiony NUTS 2 a 21 regionů NUTS 3. Nařízení (EU) č. 1319/2013 uvádí rozdělení úrovní NUTS 1, 2 a 3 platné k 1. 1. 2015.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (ES) č. 1059/2003

11. 7. 2003

-

Úř. věst. L 154 ze dne 21. 6. 2003

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (ES) č. 1888/2005

26. 11. 2005

-

Úř. věst. L 309 ze dne 25. 11. 2005

Nařízení (ES) č. 105/2007

2. 3. 2007

-

Úř. věst. L 39 ze dne 10. 2. 2007

Nařízení (ES) č. 176/2008

6. 3. 2008

-

Úř. věst. L 61 ze dne 5. 3. 2008

Nařízení (ES) č. 1137/2008

11. 12. 2008

-

Úř. věst. L 311 ze dne 21. 11. 2008

Nařízení (EU) č. 31/2011

7. 2. 2011

-

Úř. věst. L 13 ze dne 18. 1. 2011

Nařízení (EU) č. 517/2013

1. 7. 2013

-

Úř. věst. L 158 ze dne 10. 6. 2013

Nařízení (EU) č. 1319/2013

7. 1. 2014 Provádění: 1. 1. 2015

-

Úř. věst. L 342 ze dne 18. 12. 2013

Nařízení (EU) č. 868/2014

2. 9. 2014 Provádění: 1. 1. 2016

-

Úř. věst. L 241 ze dne 13. 8. 2014

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Komise (ES) č. 11/2008 ze dne 8. ledna 2008, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS) v souvislosti s předložením časových řad nového regionálního rozdělení (Úř. věst. L 5, 9.1.2008).

Rozhodnutí Evropského Parlamentu a Rady č. 1578/2007/ES o statistickém programu Společenství na období 2008 až 2012 (Úř. věst. L 344, 28.12.2007).

Poslední aktualizace: 02.07.2014

Top