Help Print this page 
Title and reference
Produkce a označování ekologických produktů

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Produkce a označování ekologických produktů

Harmonizace výroby, označování a kontroly ekologických produktů zajišťují spravedlivou hospodářskou soutěž mezi výrobci a posilují důvěru spotřebitelů, kterých je v Evropě stále víc.

AKT

Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91 (viz pozměňovací akt(y)).

PŘEHLED

Toto nařízení poskytuje nový právní rámec pro ekologické produkty. Stanoví společné cíle a zásady, z nichž mají vycházet pravidla týkající se výroby, označování, kontroly a obchodování s třetími zeměmi. Toto nařízení vstupuje v platnost dne 1. ledna 2009.

Oblast působnosti

Toto nařízení se vztahuje na:

 • zemědělské produkty (včetně produktů z akvakultury), které jsou živé, nezpracované nebo zpracované a určené k použití jako potraviny;
 • krmiva;
 • vegetativní rozmnožovací materiál a osiva pro pěstitelské účely;
 • kvasinky používané jako potraviny nebo krmiva.

Toto nařízení obsahuje obecné cíle a zásady, které slouží jako právní základ ekologického zemědělství. Cíle se zaměřují na udržitelné zemědělství a kvalitu výroby, která musí odpovídat potřebám spotřebitelů. Obecné zásady se mimo jiné týkají specifických výrobních metod, využití přírodních zdrojů a přísného omezení syntetických chemických látek. Navíc toto nařízení stanovuje zvláštní zásady, které se týkají zemědělství, zpracování ekologických potravin a ekologických krmiv.

Pravidla výroby

Podle obecných pravidel ekologické produkce jsou geneticky modifikované organismy (GMO) zakázány ve všech svých formách. Pravidla týkající se označování potravin umožňují hospodářským subjektům spolehnout se na dodržení tohoto zákazu. Používání ionizujícího záření pro ošetření ekologických potravin, krmiv či surovin je také zakázáno.

Zemědělské podniky, které chtějí provozovat oba typy zemědělské produkce (ekologickou i běžnou), musí mít zřetelně oddělené pozemky i zvířata.

Ekologická rostlinná výroba musí dodržovat určitá pravidla, která se týkají:

 • způsobů obdělávání půdy, které zachovávají přirozenou úrodnost a biologickou aktivitu půdy;
 • prevence škod, která je založena na přirozených metodách, ale může využívat omezený seznam fytofarmaceutických výrobků schválených Komisí;
 • osiva a vegetativního rozmnožovacího materiálu, které se vypěstovaly ekologicky;
 • produktů pro účely čištění a dezinfekce, které musí být schváleny Komisí pro použití v ekologické produkci.

Za způsob ekologické produkce je také pokládán sběr volně rostoucích rostlin rostoucích přirozeně v určitých oblastech, pokud zachovává jisté podmínky, které se týkají sběru a oblastí původu. Mořské řasy mohou být také pokládány za ekologické produkty, pokud jejich sběr a oblast produkce dodržují určité podmínky.

Ekologická živočišná produkce musí dodržovat určitá pravidla, která se týkají:

 • původu zvířat, která se musí rodit a být odchována v ekologických zemědělských podnicích;
 • chovatelských postupů a způsobů ustájení;
 • metod rozmnožování, které jsou obecně přirozené;
 • krmiv, která musí být ekologického původu;
 • prevence nákaz;
 • čištění a dezinfekce, které musí být schváleny Komisí pro použití v ekologických provozech.

Analogická pravidla se vztahují i na produkci živočichů pocházejících z akvakultury.

Komise schvaluje použití omezeného seznamu produktů a látek v ekologickém zemědělství. Tyto produkty mohou být využity jako přípravky na ochranu rostlin, jako krmivo a jako produkty pro účely čištění a dezinfekce budov a zařízení používaných pro rostlinnou či živočišnou výrobu. Komise může také stanovit určité limity a podmínky použití těchto produktů.

Hospodářství, které zahájí ekologickou produkci, musí projít obdobím přechodu. Toto období upravují pravidla stanovená tímto nařízením.

Zpracovaná ekologická krmiva musí obsahovat ekologické suroviny a nesmějí být zpracována za pomoci chemických syntetických rozpouštědel. Zpracované potraviny musí obsahovat zejména složky zemědělského původu. Další složky se mohou použít jen tehdy, pokud je Komise schválila pro použití v ekologické produkci. Ekologické kvasinky musí být vyrobeny z ekologicky získaných substrátů a jiných schválených složek.

Komise může povolit udělování výjimek z cílů, pravidel produkce a označování. Tyto výjimky jsou časově omezené a lze je poskytnout jen v určitých případech.

Označování

Označení, propagační materiály nebo obchodní dokumenty mohou přejímat výrazy jako „bio“ a „eko“ k naznačení, že se jedná o ekologický produkt, jeho složky nebo suroviny.

Označení ekologického produktu musí být dobře viditelné na obalu a musí obsahovat kód kontrolního orgánu, který dotyčný produkt certifikoval.

Od 1. července 2010 bude povinné použití loga Evropské unie pro potravinářské produkty pocházející z ekologického zemědělství, stejně jako označení místa původu surovin, z kterých se produkt skládá. Toto označení musí být ve stejném zorném poli jako logo Unie.

Kontroly

Dodržování tohoto nařízení zaručuje kontrolní systém, který funguje na základě nařízení (ES) č. 882/2004 a preventivních a kontrolních opatření přijatých Komisí. Tento systém zaručuje sledovatelnost potravin v souladu s nařízením (ES) č. 178/2002.

Povaha a četnost kontrol se stanoví na základě posouzení rizika výskytu nesrovnalostí a porušení. Kontroly jsou prováděny příslušnými orgány, které určí členské státy. Za určitých podmínek může příslušný orgán svěřit své kontrolní pravomoci dalším kontrolním subjektům, ale zůstává odpovědný za dozor nad prováděnými kontrolami a udělování výjimek. Členské státy musí Komisi pravidelně předávat seznam veřejných orgánů a subjektů odpovědných za kontrolu (seznam subjektů či veřejných orgánů odpovědných za kontrolu uveřejněný v roce 2007).

Orgány musí také kontrolovat činnosti každého činitele zapojeného do marketingu produktu před jeho uvedením na trh. Po kontrole získává hospodářský subjekt osvědčení potvrzující, že splňuje požadavky tohoto nařízení. Je-li zjištěna nesrovnalost, kontrolní orgán zajistí, aby označení dotyčných produktů neobsahovalo žádný odkaz na ekologický způsob produkce.

Obchod s třetími zeměmi

Produkty dovezené z třetích zemí mohou být také uváděny na trh Společenství jako ekologické, pokud splňují ustanovení tohoto nařízení a prošly kontrolou. Tuto kontrolu provede kontrolní orgán uznaný Společenstvím nebo schválený kontrolní subjekt.

Uvádění na trh a statistický dohled

Žádný orgán členského státu nesmí bránit uvádění ekologického produktu na trh, výjimku tvoří pouze orgány, které prováděly kontrolu produktu.

Komise provádí statistický dohled na základě informací, které jí poskytnou členské státy. Stálý výbor pro ekologickou produkci (EN) pomáhá Komisi definovat politiky týkající se ekologického zemědělství.

Kontext

Toto nařízení bylo vydáno v rámci řady iniciativ ve prospěch ekologického zemědělství. Ve stejném rámci Komise v roce 2004 přijala evropský akční plán pro ekologické potraviny a zemědělství.

První legislativní rámec pro ekologickou produkci byl zaveden v roce 1991 nařízením (ES) č. 2092/91. Od jeho přijetí bylo do tohoto nařízení zaneseno několik změn, protože ekologická produkce získává na významu ve všech členských státech (roční míra růstu v tomto odvětví je odhadována na téměř 25 % v letech 1993 až 1998 a od roku 1998 na zhruba 30 %). Zpráva o ekologické produkci bude zveřejněna do konce roku 2011.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 834/2007

27. 7. 2007 (s platností od 1. 1. 2009)

-

Úř. věst. L 189, 20. 7. 2007

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 967/2008

10. 10. 2008

-

Úř. věst. L 264, 3. 10. 2008

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Prováděcí pravidla

Nařízení Komise (ES) č. 889/2008 ze dne 5. září 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu ((Úředni . věstnik L 250 ze dne 18. 9. 2008).

Poslední aktualizace: 20.11.2008

Top