Help Print this page 
Title and reference
Úřední kontroly krmiv a potravin

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Úřední kontroly krmiv a potravin

V souvislosti s přezkumem právních předpisů o hygieně potravin (hygienický balíček) toto nařízení reorganizuje úřední kontroly potravin a krmiv tak, aby byly kontroly začleněny do všech fází výroby a do všech odvětví. Nařízení vymezuje povinnosti Evropské unie, pokud jde o organizaci těchto kontrol, jakož i pravidla, která musí být dodržována vnitrostátními orgány odpovědnými za provádění úředních kontrol, včetně donucovacích opatření přijatých v případě nedodržování právních předpisů Společenství.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat. (Viz pozměňovací akt(y)).

PŘEHLED

Toto nařízení má vyplnit mezery ve stávajících právních předpisech týkajících se úředních kontrol potravin a krmiv díky harmonizovanému přístupu Společenství k navrhování a provádění vnitrostátních kontrolních systémů.

Účelem tohoto nařízení je:

  • předcházet nebo eliminovat rizika, která mohou ohrožovat člověka a zvířata buď přímo, nebo přes životní prostředí, nebo tato rizika redukovat na přijatelnou úroveň;
  • zajistit spravedlivé postupy, pokud jde o obchod s potravinami a krmivy a ochranu zájmů spotřebitelů, včetně označování potravin a krmiv a jakékoliv jiné formy informací určených spotřebitelům.

Úřední kontroly jsou definovány jako jakákoliv forma kontroly, kterou provádí příslušný orgán nebo Společenstvím, aby ověřil dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat.

Toto nařízení se nevztahuje na úřední kontroly sloužící k ověření toho, zda jsou dodržována pravidla týkající se společné organizace trhů se zemědělskými produkty.

POVINNOSTI TÝKAJÍCÍ SE ÚŘEDNÍCH KONTROL

Hlavní zásady, pokud jde o odpovědnost orgánů členských států, stanoví nařízení (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva. Toto nařízení popisuje podrobněji, jak je třeba tyto zásady interpretovat a provádět.

Úřední kontroly prováděné členskými státy jim musí umožnit ověřovat a zajistit soulad s vnitrostátními předpisy a s předpisy Společenství o krmivech a potravinách. Proto jsou úřední kontroly prováděny pravidelně, bez předchozího upozornění a v jakékoliv fázi výroby, zpracování a distribuce krmiv a potravin. Tyto kontroly jsou vymezovány v závislosti na zjištěném riziku, zkušenostech a znalostech získaných z předchozích kontrol, spolehlivosti kontrol již provedených zainteresovanými provozovateli a podezření na možná neplnění.

Příslušné orgány

Členské státy určí orgány, které jsou způsobilé k provádění úředních kontrol. Tyto orgány musí splňovat provozní kritéria, jež zajišťují jejich účinnost a nestrannost. Musí mít také potřebné vybavení a kvalifikovaný personál (oblasti uvedené v příloze II) a pohotovostní nástroje. K zajištění toho, aby příslušné orgány plnily cíle tohoto nařízení, mohou být prováděny interní nebo externí audity.

Pokud byla pravomoc provádět úřední kontroly přenesena z centrální úrovně na regionální nebo místní úroveň, je nutné zajistit, aby existovala účinná a efektivní koordinace mezi centrální úrovní a regionální nebo místní úrovní.

Příslušný orgán může zvláštními kontrolními úkoly pověřit nevládní organizace, pokud splňují přísné podmínky stanovené v tomto nařízení. Proto je stanoven postup k vymezení úkolů, které mohou (nebo nemohou) být na tyto orgány přeneseny. Přijetí donucovacích opatření přenést nelze. Příslušný orgán může přistoupit k auditu nebo k inspekci orgánů, na které byly tyto úkoly přeneseny.

Průhlednost a důvěrnost

Příslušné orgány musí zajistit, aby příslušné informace, které mají k dispozici, byly zpřístupněny veřejnosti, zejména pokud existuje důvodné podezření, že nějaká potravina nebo krmivo mohou představovat riziko pro zdraví lidí nebo zvířat.

Pracovníci příslušných orgánů jsou povinni zachovávat mlčenlivost o informacích získaných při plnění svých úkolů v rámci úředních kontrol, které jsou ze své podstaty předmětem služebního tajemství.

Odběr vzorků a analýza

Metody odběru vzorků a analytické metody musejí být schválené podle právních předpisů Společenství nebo v souladu s protokoly uznávanými na mezinárodní úrovni. Musejí brát v úvahu kritéria stanovená v příloze III a musejí být prováděny laboratořemi schválenými k tomuto účelu v souladu s normami stanovenými Evropským výborem pro normalizaci (CEN).

Pohotovostní plány

Pohotovostní plány obsahují opatření, která se neprodleně provedou v případě, že je zjištěno, že krmivo nebo potravina představuje - přímo nebo prostřednictvím životního prostředí - závažné riziko pro člověka nebo zvířata. V těchto pohotovostních plánech je stanoveno, které správní orgány mají zasahovat a jaké jsou jejich pravomoci a odpovědnost.

Kontroly výrobků ze zemí, které nejsou členy EU

Toto nařízení doplňuje ustanovení směrnice 97/78/ES, kterou se stanoví pravidla pro kontroly krmiv pro zvířata a potravin živočišného původu. Například zavádí následující zásady pro krmivo a potraviny jiného než živočišného původu:

  • členské státy pravidelně kontrolují potraviny a krmiva jiného než živočišného původu dovážené do Evropské unie (EU). Tyto kontroly lze provádět v kterékoliv fázi distribuce zboží: před nebo po jejich propuštění do volného oběhu (například v prostorách dovozce), během zpracování nebo v místě maloobchodního prodeje. V každém případě musí existovat úzká spolupráce mezi celními orgány a příslušným orgánem;
  • na úrovni Společenství musí být sestaven a aktualizován seznam krmiv a potravin, které představují riziko. Takové krmivo a potraviny musí být předkládány na speciálně určená a vybavená stanoviště kontroly k provedení nezbytných kontrol. Tyto kontroly se mají provádět v místě vstupu do EU dřív, než je toto zboží propuštěno do volného oběhu;
  • možnost provádění úředních kontrol krmiv a potravin pocházejících z třetích zemí, jež vstupují do svobodných pásem a do svobodných skladů nebo se nacházejí v tranzitu, v celním skladu, v aktivním zušlechťovacím styku, v přepracování pod celním dohledem nebo v dočasném používání.

Výše uvedené kontroly zahrnují alespoň kontrolu dokumentů, kontrolu totožnosti a případně fyzickou kontrolu.

V případě, že je zjištěn nesoulad s právními předpisy, mohou být výrobky zajištěny nebo zabaveny a musí být zničeny, podrobeny zvláštnímu zacházení nebo znovu odeslány mimo Společenství na náklady subjektu odpovědného za danou zásilku.

Zvláštní předvývozní kontroly prováděné třetí zemí mohou být schváleny za předpokladu, že splňují požadavky Společenství nebo požadavky, které jsou přinejmenším rovnocenné. Pokud je takový souhlas udělen, může být četnost kontrol prováděných členskými státy upravena.

Financování úředních kontrol

Členské státy musí zajistit, aby pro úřední kontroly byly k dispozici odpovídající finanční prostředky.

Inspekční poplatky jsou ukládány provozovatelům krmivářských a potravinářských podniků, musí být dodrženy obecné zásady ke stanovení výše těchto poplatků a způsoby a údaje použité pro výpočet poplatků musí být zveřejněny nebo jinak zpřístupněny veřejnosti.

Když úřední kontroly zjistí nesoulad s právními předpisy o potravinách a krmivu, musí mimořádné náklady, které vyplývají z intenzivnějších kontrol, nést dotyčný provozovatel krmivářského a potravinářského podniku.

Úřední osvědčování

Toto nařízení stanovuje postup umožňující konkretizovat případy a podmínky, za nichž se úřední osvědčení musí udělovat.

Referenční laboratoře

V rámci platných právních předpisů Společenství bylo vytvořeno několik Referenčních laboratoří Společenství (RLS) (viz příloha VII). Ty mohou mít nárok na finanční podporu EU a jsou odpovědné za:

  • poskytování informací o analytických metodách národním referenčním laboratořím;
  • organizování srovnávacích zkoušek, v oblasti své působnosti koordinaci praktické a vědecké činnosti nezbytné k vývoji nových analytických metod;
  • vedení vzdělávacích kurzů;
  • zajištění vědecké a technické pomoci Komisi.

Členské státy zajistí, aby pro každou RLS byla jmenována jedna nebo více národních referenčních laboratoří. Tyto tvoří komunikační uzel pro výměnu informací mezi referenčními laboratořemi Společenství a všemi oficiálními laboratořemi v členských státech.

SPRÁVNÍ OPATŘENÍ

Pomoc a spolupráce

Vyžadují-li úřední kontroly zásah více než jednoho členského státu, příslušné orgány si navzájem poskytují správní pomoc. Tato pomoc může zahrnovat aktivní spolupráci včetně účasti na kontrolách na místě prováděných odborníky z jednoho členského státu v jiném členském státě.

Každý členský stát musí určit jeden kontaktní subjekt, jehož úkolem je pomáhat a koordinovat komunikaci, předávání a příjem žádostí o pomoc. V případě, že kontaktní subjekt obdrží odůvodněnou žádost (existence vážného rizika), kontaktuje dotčené orgány a zajistí, aby dožadující orgán dostal k dispozici všechny nezbytné informace a doklady, které mu umožní ověřit dodržování právních předpisů.

Pokud příslušný orgán členského státu obdrží informace od země, která není členem EU, musí tyto informace předat příslušným orgánům ostatních členských států, který by se o ně mohly zajímat.

Správní pomoc se vztahuje na výměnu všech informací kromě těch, které nemohly být uvolněny, protože jsou předmětem soudního řízení nebo protože by mohly nepříznivě ovlivnit obchodní zájmy fyzických nebo právnických osob.

Vnitrostátní plány kontrol

Členské státy musí připravit integrovaný vnitrostátní plán kontrol na několik let. Tento plán, jehož realizace musí začít nejpozději do 1. ledna 2007, vyčerpávajícím způsobem popisuje vnitrostátní kontrolní systém a související činnosti. Musí být vytvořen v souladu s pokyny stanovenými Komisí po konzultaci s členskými státy, aby usnadňoval harmonizovaný přístup, podporující přijetí osvědčených postupů.

Jeden rok po zahájení provádění vnitrostátních plánů kontrol a následně každý rok musí členské státy předkládat Komisi zprávu o aktualizaci svého původního kontrolního plánu. Komise vypracuje souhrnnou zprávu o celkovém fungování vnitrostátních systémů kontroly na základě vnitrostátních zpráv a výsledků auditů, které provedla. Komise předá tuto zprávu Evropskému parlamentu a Radě a zveřejní ji.

Kontroly Společenství v členských státech

Až doposud byly kontroly Společenství v členských státech organizovány dle mandátů, které má Komise v jednotlivých odvětvových směrnicích. Vytvoření jednotného právního základu na základě tohoto nařízení a zavedení kontrolních plánů by mělo umožnit kontrolním službám EU, aby provedly celkový a komplexní audit kontrolních systémů členských států. Pokud je to nutné, mohou být vnitrostátní kontroly a audity ze strany Potravinového a veterinárního úřadu Komise rozšířeny o podrobné audity a kontroly v jednom odvětví nebo v oblasti určitého problému. Po každé provedené kontrole Komise vypracuje zprávu o svých zjištěních a tam, kde je to vhodné, přidá doporučení, která musí členské státy dodržovat.

Toto nařízení dále stanoví, že odborníci Komise provádějí kontroly v třetích zemích, a požaduje, aby tyto země měly pro produkty, které vyvážejí do EU, plány kontroly srovnatelné s těmi, které platí pro členské státy. Tyto plány musí být technicky a ekonomicky proveditelné s ohledem na zvláštní situaci a strukturu třetí země a povahu výrobků vyvážených do Společenství.

Kontroly ve třetích zemích

Třetí země, které chtějí vyvážet zboží do EU, musí Komisi poskytnout informace o organizaci a celkovém řízení jejich systémů zdravotního dohledu. Pokud tato informace není dostačující, může Komise po konzultaci s danou zemí přijmout předběžná opatření.

Komise musí brát v úvahu seznamy vypracované dle nařízení (ES) č. 854/2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla organizace úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě. Pro jiné druhy výrobků může Komise nakonec vypracovat srovnatelné seznamy nebo přijmout jiná opatření (osvědčení, zvláštní dovozní podmínky atd.).

Školení kontrolních pracovníků

V členských státech musí být pro školení kontrolních pracovníků stanoven základní rámec Společenství, aby byla zajištěna jednotnost v rozhodování těchto pracovníků. Proto může Komise organizovat kurzy školení týkající se právních předpisů, kontrolních opatření a techniky, výroby, zpracování a uvádění potravin a krmiv na trh.

Kontroly prováděné třetími zeměmi v členských státech

Orgány třetích zemí mohou organizovat kontroly v členských státech v doprovodu zástupců PVÚ, kteří mohou pomáhat členským státům při předávání informací a údajů, které jsou k dispozici na úrovni Společenství a které mohou být užitečné v kontextu kontrol prováděných třetími zeměmi.

Vnitrostátní donucovací opatření

Pokud příslušný orgán zjistí nedodržení, přijme vhodná opatření. Přitom přihlíží k povaze nedodržení a k dosavadnímu chování dotyčného provozovatele. Může se jednat o správní opatření (stahování z trhu nebo zničení zboží, uzavření podniku nebo pozastavení registrace provozovny atd.) nebo sankce. Sankce pak musejí být účinné, přiměřené a odrazující.

Donucovací opatření Společenství

Toto nařízení doplňuje nový rozměr ochranných opatření stanovených v nařízení (ES) č. 178/2002, čímž umožňuje Komisi přijímat daná opatření ve chvíli, kdy systém kontroly členského státu zjevně vykazuje závažné nedostatky. Tato opatření mohou zahrnovat pozastavení uvádění na trh některých výrobků nebo přijetí zvláštních podmínek pro jejich distribuci. Tato opatření se přijímají, jestliže bylo při kontrolách Společenství prokázáno nedodržení právních předpisů Společenství a dotyčný členský stát na žádost Komise nezjednal nápravu situace ve lhůtě stanovené Komisí.

KONTEXT

V lednu 2000 Komise předložila kompletní přepracování právních předpisů týkajících se hygieny potravin a veterinárních záležitostí, takzvaný hygienický balíček. Přepracování tvoří pět aktů, které se týkají těchto témat:

Uvedené nařízení vstoupilo v platnost dne 20. května 2004. Použije se ode dne 1. ledna 2006, s výjimkou článků 27 a 28 (financování kontrolních opatření), které se použijí od 1. ledna 2007.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 882/2004

20. 5. 2004

-

Úř. věst. L 165ze dne 30. 4. 2004

ODCHYLKA OD AKTU

Nařízení (ES) č. 1162/2009 (Úřední věstník L 314 ze dne 1.12.2009). Nařízení (ES) č. 1162/2009 prodlužuje lhůtu pro interní laboratoře na jatkách a u zařízení ke zpracování zvěře, kde za účelem získání plné certifikace probíhají úřední testy na trichinely. Udělení výjimky je podmíněno splněním určitých podmínek. Zejména musí dotyčné laboratoře prokázat, že podnikly kroky k získání akreditace a nabízejí dostatečné záruky, pokud jde o kvalitu analýz, které provádějí.

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 1029/2008

10. 11. 2008

-

Úř. věst L 278ze dne 21. 10. 2008

Nařízení (ES) č. 596/2009

7. 8. 2009

-

Úř. věst. L 188ze dne 18. 7. 2009

Postupné změny a opravy nařízení (ES) č. 882/2004 byly zapracovány do základního textu. Toto konsolidované znění slouží pouze pro informativní účely.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Rozhodnutí Komise 2009/821/ES ze dne 28. září 2009, kterým se stanoví seznam schválených stanovišť hraniční kontroly, některá prováděcí pravidla týkající se inspekcí prováděných veterinárními odborníky Komise a veterinární jednotky v TRACES (Úřední věstník L 296 ze dne 12.11.2009).Viz konsolidované znění

Nařízení Komise (ES) č. 669/2009 ze dne 24. července 2009, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokud jde o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu, a kterým se mění rozhodnutí 2006/504/ES (Úřední věstník L 194 ze dne 25.7.2009).Viz konsolidované znění

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin, rozmnožovacího materiálu rostlin a přípravků na ochranu rostlin a o změně nařízení (ES) č. 999/2001, (ES) č. 1829/2003, (ES) č. 1831/2003, (ES) č. 1/2005, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 834/2007, (ES) č. 1099/2009, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. [….]/2013 a směrnic 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES, 2008/120/ES a 2009/128/ES (nařízení o úředních kontrolách). (KOM(2013) 265 ze dne 6.5.2013 - nebyl zveřejněn v Úředním věstníku)

Komise navrhuje přezkum stávajících právních předpisů o úředních kontrolách, aby se napravily nedostatky v jejich formulaci a použití. Cílem je zjednodušit a vyjasnit systém a zavést jednotný rámec použitelný na všechny úřední kontroly v celém zemědělsko-potravinářském řetězci.

Návrh nahrazuje a zrušuje nařízení a několik odvětvových aktů a ustanovení. Je součástí rozsáhlého balíčku, který zahrnuje další tři velké revize, jež mají modernizovat acquis v oblasti zdraví zvířat, jakož i zdraví a rozmnožovacího materiálu rostlin.

Poslední aktualizace: 12.11.2013

Top