Help Print this page 
Title and reference
Úřední kontroly produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Úřední kontroly produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě

V rámci revize právních předpisů o hygieně potravin („hygienický balíček“) zavedla Evropská unie základní rámec Společenství pro úřední kontroly produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě a stanovila zvláštní pravidla pro dovoz čerstvého masa, živých mlžů, mléka a mléčných produktů.

AKT

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (Viz pozměňovací akt(y)).

PŘEHLED

Zařízení Společenství a dovozy podléhají kontrolám stanoveným tímto nařízením.

ZAŘÍZENÍ SPOLEČENSTVÍ

Příslušné orgány schvalují zařízení, která jsou v souladu s předpisy Společenství o hygieně potravin.

Provozovatelé potravinářských podniků musí příslušnému orgánu poskytnout veškerou potřebnou pomoc při provádění kontroly, zejména pokud jde o přístup do prostor a o předkládání dokumentace nebo záznamů.

Úřední kontroly zahrnují audity správné hygienické praxe a zásad HACCP (analýza rizik a kritických kontrolních bodů), rovněž zvláštní kontroly, jejichž požadavky jsou stanoveny dle odvětví (čerstvé maso, živí mlži, produkty rybolovu, mléko a mléčné výrobky).

ČERSTVÉ MASO

Úřední veterinární lékař

Úřední veterinární lékař jmenovaný a schválený příslušným orgánem musí mít řádnou odbornou kvalifikaci, kterou prokáže složením zkoušky ve všech oblastech, pro něž je kompetentní. Bude kontrolovat:

 • trvalé používání správné hygienické praxe (údržba struktury a vybavení zařízení, hygiena zařízení, osobní hygiena pracovníků, školení, zpracování vedlejších živočišných produktů, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu atd.);
 • postupy založené na systému HACCP (analýza rizik a kritických kontrolních bodů), zejména v těchto oblastech: vyhovění produktů živočišného původu mikrobiologickým kritériím, absence nadměrného množství zakázaných látek, kontaminantů nebo chemických reziduí, absence fyzického nebezpečí jako jsou cizí tělesa, absence pato-fyziologických abnormalit nebo změn, absence kontaminace.

Inspekční úkoly úředního veterinárního lékaře se týkají následujících aspektů:

 • informace o potravinovém řetězci s poskytnutím zdravotních údajů týkajících se zvířat, která byla nebo budou poslána na porážku;
 • prohlídka před porážkou a po porážce (kromě volně žijící zvěře). Do 24 hodin od příjezdu na jatka a méně než 24 hodin před porážkou musí být všechna zvířata podrobena prohlídce. Úřední veterinární lékař ověřuje existenci jakýchkoliv známek naznačujících, že byly ohroženy dobré životní podmínky zvířat, nebo známek stavu, který může nepříznivě ovlivnit lidské zdraví nebo zdraví zvířat;
 • dobré životní podmínky zvířat během přepravy a při porážce;
 • prohlídky po porážce. Jatečně upravená těla a vnitřnosti poražených zvířat jsou podrobeny vizuální kontrole a povinným řezům. S ohledem na konečnou diagnózu nebo k odhalení choroby zvířete nebo jiných faktorů, kvůli kterým je maso nevhodné k lidské spotřebě, může úřední veterinární lékař provést další vyšetření a odebrat vzorky k vědecké analýze v laboratoři. Musí být přijata dostatečná bezpečnostní opatření, aby se zabránilo kontaminaci během vyšetření;
 • specifikovaný rizikový materiál. V souladu s právními předpisy Společenství o přenosné spongiformní encefalopatii (TSE) jsou odebrány vzorky a oddělen a případně označen specifikovaný rizikový materiál;
 • laboratorní testy. Úřední veterinární lékař odebere vzorky za účelem zjištění možného výskytu zoonóz, TSE, jiných chorob nebo nepovolených látek;
 • zdravotní označení chovného dobytka a velké farmové a volně žijící zvěře. Po dokončení prohlídky po porážce musí být maso vhodné k lidské spotřebě označeno inkoustem nebo výžehem. Tato značka je oválná, čitelná, nesmazatelná a snadno viditelná pro kontrolní orgány a je na ní uveden název zasílající země a schvalovací číslo provozovny. Povaha a obsah tohoto označení musí dle druhu masa a druhu balení splňovat určité předpisy.

Výsledky kontrol musí být písemně zaznamenány a začleněny do příslušných databází. Kdykoli je zjištěn problém, musí být tato informace sdělena provozovateli zařízení k produkci masa, příslušnému orgánu a osobám odpovědným za dohled nad hospodářstvím, odkud zvířata pocházejí. Úřední veterinární lékař musí přijmout všechna nezbytná opatření a bezpečnostní opatření, aby se zabránilo možnému šíření infekčního původce.

Rozhodnutí na základě kontrol

Kde kontroly odhalí nedostatky nebo nesrovnalosti, musí být přijata vhodná opatření. Mezi ně patří:

 • rozhodnutí týkající se informací o potravinovém řetězci. Zvířata nejsou akceptována k porážce určené k lidské spotřebě v těchto případech: pocházejí z oblasti, která podléhá zákazu přesunů, nebyla dodržena pravidla pro používání veterinárních léčivých přípravků nebo existuje riziko pro lidské zdraví nebo zdraví zvířat. Pokud informace o zvířatech poskytnuté provozovatelem neodpovídají skutečné situaci, může příslušný orgán přijmout opatření vůči subjektu, jako například mimořádné kontroly na náklady provozovatele;
 • rozhodnutí týkající se živých zvířat. Zvířata, jejichž identitu nelze ověřit, musí být usmrcena odděleně a prohlášena za nevhodná k lidské spotřebě. Totéž platí i pro zvířata s přenosnými patologickými riziky; tato zvířata musejí projít podrobným vyšetřením před porážkou. Kromě toho úřední veterinární lékař dohlíží na porážku zvířat v rámci zvláštních režimů eradikace choroby (TSE, brucelóza, tuberkulóza, salmonela);
 • rozhodnutí týkající se dobrých životních podmínek zvířat. Úřední veterinární lékař se ujistí, že byla dodržena pravidla týkající se dobrých životních podmínek zvířat během přepravy a porážky a pokud je to nutné, přijme potřebná nápravná opatření;
 • rozhodnutí týkající se masa. Veškeré maso, které může představovat nebezpečí pro lidské zdraví, musí být prohlášeno za nevhodné k lidské spotřebě. To zahrnuje maso ze zvířat, která nebyla vyšetřena před porážkou (kromě volně žijící zvěře), maso ze zvířat, jejichž vnitřnosti nebyly vyšetřeny po porážce, maso ze zvířat, která byla mrtvá před porážkou, mrtvě narozená, nenarozená nebo poražená v nižším věku než sedm dní, maso ze zvířat postižených chorobou zvířat podléhající ohlašovací povinnosti, maso, které není v souladu s biologickými a radioaktivními kritérii, maso obsahující specifikovaný rizikový materiál, zbytky chemikálií nebo veterinárních léčivých přípravků překračujících povolené limity. Kromě toho může veterinář stanovit požadavky týkající se použití masa ze zvířat, která byla nuceně poražena mimo jatka.

Povinnosti a četnost kontrol

Vnitrostátní orgán zajistí v masných závodech vhodný úřední dohled. Povaha a míra úředního dohledu musí být založena na pravidelném posuzování rizik pro lidské zdraví a zdraví zvířat a aspektů dobrých životních podmínek zvířat. V průběhu prohlídek před porážkou a po ní by měl být přítomen alespoň jeden úřední veterinární lékař, i když v případě některých provozoven porážejících nebo zpracovávajících zvěřinu může být uplatněna určitá flexibilita.

Aby mohly být prováděny úřední kontroly, je potřeba určitý počet odborných kvalifikací. Veterinární lékař musí také složit zkoušku organizovanou příslušným orgánem, která potvrdí znalosti uchazečů ve všech oblastech týkajících se jejich práce (zejména národní a právní předpisy Společenství v oblasti zdraví, správné hygieny a zemědělské praxe, zásad HACCP a relevantních aspektů, pokud jde o epidemiologii a TSE). Kromě toho musí mít každý veterinární lékař, než bude moci pracovat samostatně, 200 hodin praktického výcviku.

Při provádění inspekcí mohou být úřednímu veterinárnímu lékaři nápomocni úřední pomocní veterinární pracovníci, kteří jsou pod jeho vedením. Pomocní veterinární pracovníci, jejichž úkoly jsou jasně definovány, musí nejprve absolvovat školení (alespoň 500 hodin teoretické přípravy a 400 hodin praktické přípravy), které musí být potvrzeno zkouškou zahrnující všechny předměty, pro které budou kompetentní.

Kromě toho mohou členské státy povolit, aby personál jatek drůbeže a králíků prováděl určité kontrolní činnosti, které běžně provádějí úřední pomocní veterinární pracovníci. Dotyčný personál musí mít zvláštní předchozí přípravu.

ŽIVÍ MLŽI

Příslušný orgán musí stanovit polohu a hranice produkčních oblastí mlžů. Produkční oblasti, na nichž je sběr mlžů povolen, jsou rozděleny do tří tříd:

 • Oblasti třídy A: oblasti, z nichž mohou být sbíráni mlži k přímé lidské spotřebě;
 • Oblasti třídy B: oblasti, z nichž mohou být mlži sbíráni, ale mohou být uváděni na trh k lidské spotřebě pouze po ošetření v čistícím středisku nebo po sádkování;
 • Oblasti třídy C: oblasti, z nichž mohou být mlži sbíráni, ale mohou být uváděni na trh pouze po sádkování po delší dobu.

Aby se produkční oblasti mohly zařadit do tříd, musí příslušný orgán provést soupis zdrojů znečištění lidského nebo živočišného původu a prozkoumat množství organických znečišťujících látek vypouštěných během různých období roku a jejich charakteristiky proudění. Je třeba zavést program odběru vzorků k ověření mikrobiologické kvality živých mlžů a zkontrolovat přítomnost planktonu produkujícího toxiny a chemických kontaminantů. Tento program je založen na plánech odběru vzorků, které určují četnost těchto kontrol.

V případě, že výsledky odběrů vzorků odhalí nesplnění základních hygienických norem, bude sběr mlžů v dané produkční oblasti zakázán. Produkční oblast může být znovu otevřena, až když dvě následné analýzy provedené s odstupem alespoň 48 hodin vykážou přijatelné výsledky.

Kromě monitorování sádkovacích a produkčních oblastí musí být zřízen kontrolní systém včetně laboratorních testů, aby bylo ověřeno dodržení požadavků vztahujících se na konečné produkty.

PRODUKTY RYBOLOVU

Kromě společných kontrolních požadavků se při vykládce nebo před prvním prodejem v aukci nebo na velkoobchodním trhu provádí zvláštní úřední kontroly produktů rybolovu. Úřední kontroly musí zahrnovat:

 • organoleptické kontrolní testování;
 • celkové testy základních těkavých dusíkatých látek;
 • testování histaminu;
 • kontrolní zkoušky ohledně kontaminujících látek;
 • mikrobiologické kontroly;
 • parazitální screeningové testy;
 • kontroly ohledně možného výskytu jedovatých ryb nebo ryb obsahujících biotoxiny.

Produkty rybolovu se prohlásí za nevhodné k lidské spotřebě, pokud organoleptické, chemické nebo mikrobiologické kontroly těchto produktů odhalí přítomnost látek nebezpečných pro lidské zdraví v nadměrném množství.

MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY

Kromě společných kontrolních požadavků zahrnují zvláštní úřední kontroly toto:

 • prohlídka výrobních podniků. Zvířata musí být podrobována pravidelným veterinárním kontrolám, aby bylo zajištěno dodržování hygienických požadavků na produkci syrového mléka (zdravotní stav zvířat, používání veterinárních léčivých přípravků);
 • kontrola syrového mléka při jeho získávání. Příslušný orgán zavádí kontrolní systémy s cílem zajistit soulad s normami platnými pro syrové mléko. Když syrové mléko nesplňuje povinná kritéria bezpečnosti potravin, může příslušný orgán pozastavit dodávání tohoto mléka a požadovat, aby zemědělec přijal nezbytná opatření.

DOVOZ PRODUKTŮ ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU ZE ZEMÍ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU

Komise za pomoci Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat, sestavuje seznam třetích zemí nebo částí třetích zemí, ze kterých je povolen dovoz produktů živočišného původu. Třetí země může být v seznamu uvedena v případě, že poskytuje dostatečné záruky a byla v ní provedena kontrola Společenství.

Kromě toho Komise vypracuje seznam zařízení, z kterých mohou být produkty živočišného původu dováženy nebo odesílány. Zařízení mohou být uvedena v seznamu, pokud příslušný orgán třetí země původu zaručuje, že dané zařízení splňuje příslušné požadavky Společenství. Pravidelné kontroly Společenství se provádějí za účelem ověření těchto záruk.

KONTEXT

Toto nařízení je součástí „hygienického balíčku“ - souboru právních předpisů, kterým se stanoví hygienická pravidla pro potraviny a který kromě tohoto nařízení zahrnuje následující akty:

 • nařízení (ES) č. 852/2004, jež vytyčuje požadované cíle pro bezpečnost potravin a stanoví odpovědnost provozovatelů potravinářských podniků za přijetí bezpečnostních opatření, která zajistí bezpečnost potravin;
 • nařízení (ES) č. 853/2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu s cílem zajistit vysokou úroveň bezpečnosti potravin a veřejného zdraví.

Následující akty doplňují právní předpisy Společenství o hygieně potravin:

 • nařízení (ES) č. 178/2002, kterým se stanovují obecné zásady potravinářských právních předpisů. Toto nařízení vysvětluje postupy pro bezpečnost potravin a zřizuje Evropský úřad pro bezpečnost potravin;
 • nařízení (ES) č. 882/2004 reorganizuje oficiální kontroly potravin a krmiv tak, aby se kontroly integrovaly do všech fází výroby a do všech odvětví;
 • směrnice 2002/99/ES, kterou se stanovují podmínky k uvádění produktů živočišného původu na trh a omezení vztahující se na produkty ze zemí, které nejsou členy EU, nebo z regionů zemí, které nejsou členy EU, a podléhají veterinárním omezením.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 854/2004

20. 5. 2004

-

Úř. věst. L 139ze dne 30. 4. 2004

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 882/2004

20. 5. 2004

-

Úř. věst. L 165ze dne 30. 4. 2004

Nařízení (ES) č. 219/2009

20. 4. 2009

-

Úř. věst. L 87ze dne 31. 3. 2009

Postupné změny a opravy nařízení 854/2004 byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

ZMĚNA PŘÍLOH

Příloha I - Čerstvé maso: nařízení (ES) č. 2074/2005 (Úřední věstník L 338 ze dne 22.12.2005);

nařízení (ES) č. 2076/2005 (Úřední věstník L 338 ze dne 22.12.2005);

nařízení (ES) č. 1663/2006 (Úřední věstník L 320 ze dne 18.11.2006);

nařízení (ES) č. 1791/2006 (Úřední věstník L 636 ze dne 20.12.2006);

nařízení (ES) č. 1021/2008 (Úřední věstník L 277 ze dne 18.10.2008).

Příloha II - Živí mlži: nařízení (ES) č. 2074/2005 (Úřední věstník L 338 ze dne 22.12.2005);

nařízení (ES) č. 1021/2008 (Úřední věstník L 277 ze dne 18.10.2008);

nařízení (EU) č. 505/2010 (Úřední věstník L 149 ze dne 15.6.2010).

Příloha III - Produkty rybolovu nařízení (ES) č. 2074/2005 (Úřední věstník L 338 ze dne 22.12.2005);

nařízení (ES) č. 1021/2008 (Úřední věstník L 277 ze dne 18.10.2008).

Příloha IV - Syrové mléko, mlezivo, mléčné výrobky a produkty z mleziva nařízení (ES) č. 1663/2006 (Úřední věstník L 320 ze dne 18.11.2006).

Příloha VI - Požadavky na osvědčení, která doprovázejí dovoz nařízení (ES) č. 1663/2006 (Úřední věstník L 320 ze dne 18.11.2006).

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu o zkušenostech získaných při používání hygienických nařízení (ES) č. 852/2004, (ES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004 Evropského parlamentu a Rady ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin (KOM(2009) 403 v konečném znění – nebyla zveřejněna v Úředním věstníku). Komise zkoumá zkušenosti získané při uplatňování výše uvedených předpisů. Představuje dosažený pokrok a obtíže, se kterými se setkaly všechny zúčastněné subjekty při realizaci hygienického balíčku 2006 - 2008. Uzavírá, že všechny členské státy přijaly nezbytné administrativní a kontrolní kroky k zajištění dodržování předpisů, ale při provádění je stále prostor ke zlepšování. Hlavní zjištěné problémy se týkají:

 • některých výjimek z působnosti hygienických nařízení;
 • některých definic stanovených v tomto nařízení;
 • některých praktických aspektů, jež se týkají schvalování zařízení, která zacházejí s potravinami živočišného původu, a označování těchto potravin;
 • dovozního režimu pro určité potraviny;
 • zavedení postupů založených na HACCP (analýze rizik a kritických kontrolních bodů) v některých potravinářských podnicích a
 • provádění úředních kontrol v určitých odvětvích.

Tato zpráva nenabízí žádné detailní řešení. Nicméně na základě zjištěných problémů Komise zváží potřebu návrhů ke zlepšení potravinového hygienického balíčku.

Poslední aktualizace: 28.09.2010

Top