Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Dobré životní podmínky zvířat během přepravy

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Dobré životní podmínky zvířat během přepravy

Evropská unie (EU) úplně přepracovala právní předpisy v oblasti dobrých životních podmínek zvířat během přepravy. V tomto novém nařízení určuje všechny strany podílející se na přepravě zvířat a stanovuje jejich povinnosti, posiluje opatření týkající se dozoru a zavádí přísnější pravidla pro dlouhotrvající cesty a používané dopravní prostředky.

AKT

Nařízení Rady (ES) č. 1/2005 ze dne 22. prosince 2004 o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činnostech a o změně směrnice 64/432/EHS a 93/119/ES a nařízení (ES) č. 1255/97

PŘEHLED

Tento text upravuje přepravu živých obratlovců pro obchodní účely prováděnou v rámci Evropské unie tak, aby zvířata nebyla přepravována způsobem, při němž by mohlo dojít k jejich zranění nebo zbytečnému utrpení, a aby měla vhodné podmínky k uspokojení svých potřeb.

Toto nařízení posiluje stávající právní předpisy týkající se dobrých životních podmínek zvířat během přepravy tím, že určuje zúčastněné strany a jejich povinnosti, zavádí přesnější opatření pro povolování a kontrolu přepravy a přísnější pravidla v oblasti přepravy.

Zúčastněné strany a jejich povinnosti

Nařízení rozšiřuje odpovědnost za dobré životní podmínky zvířat na všechny osoby zahrnuté do procesu přepravy, včetně operací, které mu předcházejí či na něj navazují. Všechny tyto osoby jsou povinny dbát na dodržování právních předpisů v průběhu činností, které vyplývají z jejich příslušnosti.

Tímto nařízením jsou tedy dotčeni jak dopravci (na něž se vztahují předcházející právní předpisy), tak nově i organizátoři přepravy a řidiči, stejně jako „chovatelé přepravovaných zvířat“ (personál sběrných středisek, trhů a jatek a zemědělci).

Všechny zainteresované strany a jejich personál musí být náležitě vyškoleny. Zvláště řidiči a průvodci musí vlastnit osvědčení o způsobilosti, které jim na základě dokončeného školení o dobrých životních podmínkách zvířat při přepravě, podmíněného složením zkoušky, vydá nezávislý subjekt schválený příslušnými orgány.

Schválení a kontroly

Pro všechny cesty delší než 65 kilometrů musí mít přepravce schválení vydané příslušným orgánem členského státu, v kterém je usazen nebo zastoupen. Aby mohlo být povolení uděleno, musí žadatel prokázat, že má k dispozici dostatečný a vhodný personál, zařízení a provozní postupy.

Pro dlouhotrvající cesty (trvající déle než 8 hodin) žadatelé musí také předložit:

  • tyto doklady: platná osvědčení o způsobilosti pro řidiče a průvodce, platná osvědčení o schválení pro všechny dopravní prostředky, údaje o postupech umožňujících sledovat a zaznamenávat pohyb vozidel, nouzové plány;
  • důkaz, že používají systém satelitní navigace, od 1. ledna 2007 pro nová vozidla a od 1. ledna 2009 pro stará vozidla.

Toto povolení je platné po dobu pěti let. Povolení má jednotný evropský formát a zaznamenává se do elektronické databáze přístupné orgánům všech členských států.

V případě dlouhotrvajících cest přes více států musí být přepravci mimo jiné vybaveni knihou jízd, kterou zřizuje organizátor přepravy podle stanoveného vzoru a která obsahuje konkrétní informace o cestě (identifikaci zvířat a osob, které za ně odpovídají, místo odeslání a místo určení, kontroly v průběhu přepravy atd.).

Kontroly musí provádět příslušné orgány v hlavních bodech přepravy, zvláště na výstupních místech a stanovištích hraniční kontroly. Příslušný orgán navíc může provádět namátkové nebo cílené kontroly kdykoli během cesty.

Při kontrolách musí ověřit platná povolení, osvědčení o schválení dopravních prostředků a osvědčení o způsobilosti, stejně jako informace zapsané do knihy jízd. Úřední veterinární lékaři také musí zkontrolovat stav zvířat a jejich způsobilost k přepravě. V případě námořní přepravy musí být ověřeny také stav a osvědčení o schválení plavidla.

Technická pravidla pro přepravu zvířat

Nařízení stanoví přísnější normy použitelné na cesty trvající více než osm hodin. Tato pravidla se týkají jak vozidel, tak zvířat.

Nařízení tak stanovuje kvalitnější vybavení vozidel pro přepravu, což znamená zvláště regulaci teploty (mechanické větrání, zaznamenávání teploty, varovný systém v kabině řidiče), stálou možnost napájení, zlepšení podmínek přepravy v plavidlech (větrání, možnost napájení, systém schvalování atd.).

Přeprava některých zvířat je zakázána. Jedná se zvláště o velmi mladá zvířata (telata mladší deseti dnů, selata mladší tří týdnů a jehňata mladší jednoho týdne), pokud se přepravují na vzdálenost větší než 100 km. Nařízení také zakazuje přepravu gravidních samic v posledním stádiu březosti a v týdnu po porodu.

Nadto se zlepšují podmínky pro dlouhotrvající přepravu koní, zvláště se zavádí povinnost systematicky používat individuální kóje.

Ustanovení týkající se doby trvání cesty a místa vyhrazeného pro zvířata zůstávají oproti původním předpisům nezměněna. Ve věci doby trvání přepravy nařízení stanovuje délku přepravy podle druhu zvířat: neodstavená zvířata, tedy ta, která ještě pijí mléko (9 hodin cesty, pak 1 hodina odpočinku na napojení, pak 9 hodin cesty), prasata (24 hodin cesty, pokud je napájení umožněno trvale), koně (24 hodin cesty s napojením každých 8 hodin), skot, ovce a kozy (14 hodin cesty, pak 1 hodina odpočinku na napojení, pak 14 hodin cesty). Uvedené sekvence se mohou opakovat, pokud jsou zvířata vyložena, nakrmena, napojena a poskytne se jim odpočinek alespoň 24 hodin na schváleném kontrolním stanovišti.

Kontext

Otázka revize maximální doby přepravy a vymezeného prostoru pro zvířata během přepravy (tyto dvě oblasti zůstaly beze změn oproti původní právním předpisům) musí být předmětem nového návrhu, který bude předložen nejpozději do čtyř let od vstupu tohoto nařízení v platnost a zohlední provádění nových pravidel členskými státy.

Toto nařízení zrušuje a nahrazuje směrnici 91/628/EHS ode dne 5. ledna 2007.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 1/2005

25. 1. 2005použití: 5. 1. 2007(kromě článku 6, odstavec 5: 5. 1. 2008)

-

Úř. věst. L 3 ze dne 5. 1. 2005

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Rozhodnutí Rady 2004/544/ES ze dne 21. června 2004 o podpisu Evropské úmluvy o ochraně zvířat při mezinárodní přepravě (revidované) (Úř. věst. L 241 ze dne 13.7.2004). Evropská úmluva o ochraně zvířat při mezinárodní přepravě vstoupila původně v platnost v roce 1971. V roce 1995 se signatářské strany rozhodly aktualizovat její ustanovení, aby se zohlednil vědecký rozvoj a zkušenosti získané v této oblasti. Revidovaná úmluva stanovuje přesná pravidla, která se použijí u všech zvířecích druhů a která také odrážejí změny v právních předpisech EU. V současné době podepsalo úmluvy původních 15 členských států EU, dále Česká republika, Island, Kypr, Norsko, Polsko, Rumunsko, Rusko, Švýcarsko a Turecko.

Nařízení (ES) č. 1255/97 o kritériích Společenství pro místa zastávek a o změně plánu cesty uvedeného v příloze směrnice 91/628/ES (Úr. věst. L 174 ze dne 2.7.1997).

Evropská unie zavádí společná kritéria pro kontrolní stanoviště (nebo „místa zastávky“), v kterých musí být zvířata vykládána při dlouhotrvající přepravě. Cílem těchto pravidel je zaručit zdraví a dobré životní podmínky zvířat na těchto zastávkách.

Poslední aktualizace: 17.05.2011

Top