Help Print this page 
Title and reference
Boj proti slintavce a kulhavce

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Boj proti slintavce a kulhavce

Evropská unie (EU) při úpravě svých právních předpisů o kontrole slintavky a kulhavky čerpala ze zkušeností získaných během epidemie ve Spojeném království v roce 2001. Nová směrnice stanoví opatření k prevenci, kontrole a k vymýcení této choroby. Stanoví kroky potřebné k obnovení statutu „prostý slintavky a kulhavky/prostý infekce bez nutnosti očkování“. Tato strategie je založena na regionalizaci a na nouzovém očkování.

AKT

Směrnice Rady 2003/85/ES ze dne 29. září 2003, kterou se stanoví opatření Společenství pro tlumení slintavky a kulhavky, zrušují směrnice 85/511/EHS a rozhodnutí 89/531/EHS a 91/665/EHS a mění směrnice 92/46/EHS.

PŘEHLED

Slintavka a kulhavka je vysoce nakažlivé virové onemocnění postihující převážně kopytníky, které není nebezpečné pro člověka.

Epidemie, která v roce 2001 zasáhla více než 2 000 farem ve Spojeném království, pro tamější venkov znamenala značné ekonomické ztráty. Opatření k tlumení slintavky a kulhavky, která vedla k nucené porážce infikovaných stád, k omezení obchodu ve Společenství a k nepřímému dopadu epidemie na životní prostředí a cestovní ruch v postižených oblastech, znatelně postihla i Společenství jako celek. Unie přizpůsobuje své současné právní předpisy, aby tuto chorobu mohla účinněji tlumit a tím předejít opakování podobné situace.

PŘEDMĚT A ROZSAH

Tato směrnice stanoví:

 • minimální tlumící a eradikační opatření, která se použijí v případě ohniska slintavky a kulhavky jakéhokoli virového typu;
 • určitá preventivní opatření zaměřená na zvýšení povědomí a připravenosti příslušných orgánů a venkovské komunity na nemoc.

Členské státy mohou za účelem prevence a kontroly epidemie slintavky a kulhavky přijmout přísnější opatření, než jsou opatření stanovená v této směrnici.

BOJ PROTI SLINTAVCE A KULHAVCE

Oznámení slintavky a kulhavky je povinné. Osoba pracující s ohroženými druhy zvířat musí výskyt nebo podezření na výskyt této choroby neprodleně oznámit příslušným orgánům nebo úřednímu veterinárnímu lékaři.

Opatření v případě podezření na ohnisko slintavky a kulhavky

Pokud je na nějaké farmě podezření na případ slintavky a kulhavky, musejí členské státy zajistit, aby byla provedena tato opatření:

 • úřední veterinární lékař provádí úřední šetření: odběr vzorků a laboratorní testování;
 • příslušný orgán zařadí dané hospodářství pod úřední dozor: provede se sčítání všech zvířat a izolují se, jsou zaznamenány všechny produkty živočišného původu (mléko, mléčné výrobky, maso, masné výrobky, kůže a kožešiny, vlna, sperma, embrya, vajíčka, kejda, hnůj, jakož i krmivo a stelivo) a provede se epidemiologické vyšetření;
 • jsou zakázány přesuny zvířat nebo produktů živočišného původu do/z hospodářství; pohyb osob podléhá přísným pravidlům, aby se zabránilo šíření viru slintavky a kulhavky.

V případě velké hustoty zvířat ohrožených druhů, pohybu velkého počtu zvířat nebo zpoždění při hlášení podezření může příslušný orgán zavést dočasné ochranné pásmo, v němž se použijí výše uvedená opatření. Zákaz přemísťování všech zvířat může zahrnovat celé území členského státu a může být uložen až na 72 hodin.

Příslušný orgán může zavést preventivní eradikační program, včetně porážky zvířat podezřelých z nákazy; o tomto kroku musí předem informovat Komisi.

Opatření v případě potvrzení ohniska slintavky a kulhavky

Jakmile je potvrzeno ohnisko slintavky a kulhavky, musí členské státy zajistit, aby na příslušném hospodářství byla okamžitě použita tato opatření:

 • všechna zvířata ohrožených druhů jsou v daném hospodářství na místě usmrcena. Příslušný orgán může nařídit, aby byla usmrcena i další přítomná zvířata;
 • Úřední veterinární lékař zajistí, aby byly odebrány všechny vzorky potřebné k epidemiologickému vyšetření. Šetřením se zjišťuje minimálně den, kdy došlo k vypuknutí, možný původ viru, identifikace dalších postižených hospodářství a pohyb osob, dopravních prostředků a produktů živočišného původu;
 • mrtvá těla zvířat, která uhynula nebo byla usmrcena, musí být bez prodlení zpracována;
 • se všemi produkty živočišného původu (mléko, mléčné výrobky, maso, masné výrobky, kůže a kožešiny, vlna, sperma, embrya, vajíčka, močůvka a kejda, krmivo, stelivo) nacházejícími se v hospodářství od předpokládaného data zavlečení této choroby se nakládá tak, aby byly zničeny všechny pozůstatky viru;
 • budovy a použitá vozidla se pod úředním dohledem vyčistí a vydezinfikují takovým způsobem, aby se v co největší míře omezil jakýkoli negativní dopad na životní prostředí.

Tato opatření se rovněž použijí, pokud je ohnisko slintavky a kulhavky potvrzeno na jatkách, na stanovišti hraniční kontroly nebo u dopravního prostředku. V případě, že se ohnisko slintavky a kulhavky objeví v nezemědělských prostorách (laboratoře, zoo nebo přírodní park), musí být přijata všechna příslušná biologicko-bezpečnostní opatření k ochraně zvířat před infekcí.

Repopulace hospodářství může začít dle přísných pravidel a pod stálým veterinárním dohledem nejdříve 21 dní po vyčištění.

Pásma ochrany a dozoru

Následující opatření použijte okamžitě poté, co bylo potvrzeno ohnisko slintavky a kulhavky:

 • příslušný orgán určí ochranné pásmo o poloměru nejméně tři kilometry a pásmo dozoru o minimálním poloměru deset kilometrů se středem v ohnisku nákazy. Tyto zóny jsou označeny dostatečně velkými značkami umístěnými na vstupech do těchto zón;
 • na vnitrostátní a místní úrovni jsou zřízena nákazová střediska. Provedou se mimořádná opatření dle doporučení odborníků a informují se vnitrostátní orgány a orgány Společenství;
 • při organizaci sledování všech ohrožených zvířat a živočišných produktů členské státy spolupracují.

Následující opatření se vztahují na hospodářství nacházející se v ochranném pásmu:

 • zaregistrování všech hospodářství a podniků a sečtení všech přítomných zvířat;
 • výše uvedená hospodářství musí v pravidelných intervalech procházet veterinární kontrolou;
 • zvířata ohrožených druhů musí zůstat v hospodářství kromě situace, kdy jsou nuceně poražena na jatkách mimo ochranné pásmo;
 • zákaz pořádání veletrhů, trhů a výstav pro kopytníky a zákaz inseminace;
 • zákaz přepravy ohrožených zvířat.

Je zakázáno dodávat na trh maso a masné polotovary vyprodukované v ochranném pásmu, pokud pocházejí ze zvířat ohrožených druhů. Pokud nejsou produkty speciálně upraveny anebo podrobeny přísné veterinární kontrole, platí tento zákaz i na masné výrobky, mléko a mléčné výrobky, sperma, vajíčka a embrya, kůži a kožešiny těchto zvířat a na krmivo, píci, seno a slámu pro zvířata. Ovčí vlna, srst přežvýkavců, prasečí štětiny a ostatní živočišné produkty ze skotu, ovcí, koz a prasat vyprodukované v ochranném pásmu podléhají stejným omezením. Ve všech případech je zakázán rozvoz chlévské mrvy pocházející z této zóny.

Samotný příslušný orgán je oprávněn udělit zvláštní výjimky z těchto omezení a vydat dodatečné osvědčení potřebné pro obchod uvnitř Společenství.

Členské státy uplatňují opatření v ochranném pásmu:

 • nejméně 15 dní od zabití a likvidace všech zvířat v hospodářství, jež byla postižena slintavkou a kulhavkou;
 • do vydání nálezu s negativním výsledkem ve všech hospodářstvích v ochranném pásmu.

Po odstranění opatření uplatňovaných v ochranném pásmu se opatření uplatňovaná v pásmu dozoru nadále používají nejméně po dobu dvou týdnů.

Opatření stanovená pro ochranné pásmo platí v pásmu dozoru. Mezi ně patří sčítání hospodářství a zvířat na nich, zákaz přepravy ohrožených zvířat a omezení při dodávání masných výrobků a výrobků živočišného původu na trh.

Regionalizace

V případě, že se virus slintavky a kulhavky šíří navzdory eradikačním opatřením, provedou postižené členské státy důkladné epidemiologické šetření. Dle výsledků rozdělí svá území na regiony, kdy se vytvoří jedno nebo více uzavřených pásem a pásmo bez nemoci. V uzavřených pásmech platí tato opatření:

 • regulace obchodu a pohybu zvířat a živočišných produktů;
 • sledování a označování všech výrobků na skladě;
 • specifická certifikace zvířat ohrožených druhů a produktů získaných z těchto zvířat a označování zdravotní nezávadnosti v souladu s právními předpisy Společenství;
 • sledování, zpracování a skladování čerstvého masa, syrového mléka a mléčných výrobků získaných od zvířat ohrožených druhů po datu odhadovaného zavlečení viru slintavky a kulhavky.

OČKOVÁNÍ

Členské státy musí zajistit, aby bylo používání vakcín slintavky a kulhavky na jejich území kromě případů stanovených touto směrnicí zakázáno.

Je zakázáno obchodování se zvířaty očkovanými proti slintavce kulhavce. Když je zrušeno ochranné pásmo, mohou být očkovaná zvířata z testovaných stád přesouvána uvnitř příslušného členského státu za předpokladu, že systém sledovatelnosti zajistí, aby byla vyloučena z obchodování ve Společenství.

Nouzové očkování

Rozhodnutí zavést nouzové očkování může být přijato postiženým členským státem, z podnětu Komise nebo na žádost sousední země vystavené této nemoci, která jedná po dohodě s postiženým členským státem. Musí být splněna nejméně jedna z těchto podmínek:

 • ohniska slintavky a kulhavky jsou potvrzena a hrozí, že se choroba bude v daném členském státě šířit;
 • v důsledku zeměpisné polohy ohnisek nebo klimatických podmínek jsou ohroženy další členské státy;
 • v důsledku epidemiologicky významných kontaktů s postiženými podniky v daném členském státě jsou ohroženy další členské státy;
 • kvůli zeměpisné situaci nebo kvůli klimatickým podmínkám v sousední třetí zemi jsou ohroženy další členské státy.

Kritéria pro rozhodnutí o ochranném očkování zahrnují: hustotu obyvatelstva a přesuny ohrožených zvířat, předpokládané šíření viru vzduchem, schopnost členského státu likvidovat infikovaná zvířata a vznik, rozšíření a křivka výskytu ohnisek.

Podmínky pro očkování zahrnují vymezení zeměpisné oblasti, ve které má být provedeno, druhy a stáří zvířat, která mají být očkována, a trvání očkovací kampaně. Ošetřená zvířata musí být jasně označena a evidována a nesmí být za žádných okolností přesouvána.

Existují tři zřetelné fáze mezi započetím nouzového očkování a obnovením statutu prostý slintavky a kulhavky/prostý infekce. Každá fáze stanoví v pásmu očkování zvláštní opatření, která se týkají zejména přemísťování zvířat, čerstvého masa a jiných živočišných produktů, mléka a mléčných výrobků, klinického a sérologického vyšetření a zařazení stád.

Ochranné očkování

Členské státy provádějící ochranné očkování musí v případě potřeby regionalizovat pásmo očkování v úzké spolupráci se sousedními členskými státy. Musí dodržovat pravidla o hygieně a o biologické bezpečnosti a zvláštní pravidla pro ochranná pásma a pásma dozoru popsaná výše. Kde je provedeno ochranné očkování, musí být zřízeno druhé, alespoň 10 km široké pásmo dozoru.

Supresivní očkování

Supresivní očkování je součástí strategie okamžitého vymýcení a mělo by být použito pouze k zajištění minimálního šíření viru během likvidace nakažených zvířat. Členské státy musí informovat Komisi o svém rozhodnutí použít supresivní očkování. Supresivní očkování může být prováděno pouze v ochranném pásmu a v přesně určených hospodářstvích.

OBNOVENÍ STATUTU PROSTÝ SLINTAVKY A KULHAVKY/PROSTÝ INFEKCE

Členské státy zasažené epidemií slintavky a kulhavky, jejichž území bylo regionalizováno, musí podniknout všechny nezbytné kroky k obnovení původního statutu „prostý slintavky a kulhavky/ prostý infekce“.

Pokud se neuchýlily k očkování, musí splnit tyto požadavky:

 • tlumící a eradikační opatření stanovená pro pásma ochrany a dozoru byla efektivní a mohou být zrušena;
 • platí alespoň jedna z následujících podmínek: doporučení Kodexu zdraví zvířat (EN) (FR) OIE byla splněna; od posledního zaznamenaného ohniska slintavky a kulhavky uplynuly alespoň tři měsíce.

Pokud bylo použito očkování, mohou členské státy získat tento status zpět za podmínek:

 • tlumící a eradikační opatření stanovená pro pásma ochrany a dozoru byla efektivní a mohou být zrušena;
 • byla zavedena opatření stanovená pro tři fáze po započetí očkovací kampaně;
 • platí alespoň jedna z následujících podmínek: doporučení Kodexu zdraví zvířat OIE jsou splněna; uplynuly alespoň tři měsíce od porážky posledního očkovaného zvířete a bylo provedeno sérologické vyšetření; uplynulo nejméně šest měsíců od posledního ohniska slintavky a kulhavky nebo od ukončení nouzového očkování, podle toho, k jaké události došlo později.

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ

Laboratoře a zařízení zacházející s virem slintavky a kulhavky

S živým virem slintavky a kulhavky, s jeho genomem, antigeny nebo s očkovacími látkami je možné manipulovat pouze v laboratořích, které jsou schválené a přísně kontrolované. Je vypracován a pravidelně aktualizován úřední seznam těchto zařízení.

Každý členský stát určí národní referenční laboratoř s dostatečnými materiálovými a lidskými zdroji, jejímž hlavním úkolem je potvrdit, zda se jedná o slintavku a kulhavku či nikoliv. Také koordinuje diagnostické normy a metody na vnitrostátní úrovni a provádí identifikaci antigenu a charakterizaci genomu pro virus odpovědný za jakékoli nové ohnisko. Národní referenční laboratoř může tyto úkoly vykonávat pro jeden nebo více členských států. Je také určena referenční laboratoř Společenství.

Diagnóza slintavky a kulhavky

Národní laboratoře používají diagnostické testy a normy, které splňují požadavky „Příručky norem pro diagnostické testy a očkovací látky (EN) (FR)“ OIE. Standardizované inaktivované antigeny všech sedmi sérotypů a kmenů viru jsou k dispozici ve Světové referenční laboratoři.

Pohotovostní plány a pohotovostní cvičení v reálném čase

Členské státy vypracují pohotovostní plán určující vnitrostátní opatření, která mají být provedena v případě výskytu ohniska slintavky a kulhavky. Je navržen tak, aby byla udržena vysoká úroveň informovanosti o slintavce a kulhavce a o ochraně životního prostředí. Poskytuje přístup k nezbytným lidským a technickým zdrojům a koordinaci se sousedními členskými státy. Evropská komise předkládá své stanovisko ohledně plánů, které jsou každých pět let přezkoumávány.

Pohotovostní cvičení v reálném čase musí být prováděna nejméně dvakrát za pět let v úzké spolupráci s příslušnými orgány sousedních členských států. Komise musí být o výsledcích těchto cvičení informována.

Banky antigenů a očkovacích látek

Podle svých pohotovostních plánů mohou členské státy zřídit nebo provozovat národní banky antigenů a očkovacích látek ke skladování rezerv k nouzovému očkování v souladu se směrnicí 2001/82 o kodexu Společenství týkajícím se veterinárních léčivých přípravků.

Uvedenou směrnicí se vytváří banka antigenů a očkovacích látek Společenství. Z bezpečnostních důvodů jsou informace o skladovaném množství antigenů a o schválených očkovacích látkách důvěrné. Výrobce antigenu, kterému výrobu zadala Komise, musí být schopen dodat až jeden milion dávek vakcíny během čtyř dnů a až čtyři miliony dávek vakcíny během 10 dnů. Všechny členské státy mají na požádání do banky Společenství povolen přístup. Je-li to v zájmu Společenství, může Komise nabízet pomoc třetím zemím.

Další preventivní a kontrolní opatření

Členské státy zajistí, aby v souladu s nařízením (ES) č. 1774/2002 o vedlejších živočišných produktech neurčených pro lidskou spotřebu bylo zakázáno krmení zvířat ohrožených druhů kuchyňským odpadem.

Pokud existuje podezření, že byla volně žijící zvířata infikována virem slintavky a kulhavky, musí dotyčný členský stát přijmout nezbytná opatření k potvrzení nebo vyloučení přítomnosti nákazy, zejména pomocí laboratorních testů. Jakmile je potvrzeno, že má volně žijící zvíře slintavku a kulhavku, musí dotyčný členský stát přijmout nezbytná opatření k omezení šíření choroby a vypracovat eradikační plán. O situaci musejí být informováni majitelé těchto zvířat a myslivci.

Sankce

Členské státy musejí stanovit pravidla pro udělování sankcí za porušování vnitrostátních předpisů. Sankce musejí být účinné, přiměřené a odrazující a musí být Komisi oznámeny do 30. června 2004.

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Směrnice 85/511/EHS a prováděcí rozhodnutí 89/531/EHS a 91/665/EHS se zrušují.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Směrnice 2003/85/ES

12.12.2003

30.6.2004

Úř. věst. L 306, 22.11.2003

Postupné změny a opravy směrnice 2003/85/ES byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

POHOTOVOSTNÍ PLÁNY

Rozhodnutí Komise 2007/18/ES ze dne 22. prosince 2006, kterým se schvalují pohotovostní plány pro tlumení slintavky a kulhavky podle směrnice Rady 2003/85/ES [Úřední věstník L 7, 12.1.2007].

VAKCÍNY SLINTAVKY A KULHAVKY

Rozhodnutí Rady 91/666/EHS ze dne 11. prosince 1991 o vytvoření rezerv očkovacích látek proti slintavce a kulhavce ve Společenství [Úřední věstník L 368, 31.12.1991].Viz konsolidované znění

Rozhodnutí Komise 2001/75/ES ze dne 18. ledna 2001 o testování nezávadnosti a účinnosti očkovacích látek proti slintavce a kulhavce a očkovacích látek proti katarální horečce ovcí [Úřední věstník L 26, 27.1.2001].

Rozhodnutí Komise 2009/486/ES ze dne 22. června 2009 o nákupu antigenů viru slintavky a kulhavky [Úřední věstník L 160, 23.6.2009].

Poslední aktualizace: 23.11.2010

Top