Help Print this page 
Title and reference
Přenosné spongiformní encefalopatie (TSE)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Přenosné spongiformní encefalopatie (TSE)

Evropská unie (EU) zavádí pravidla pro prevenci, tlumení a eradikaci přenosných spongiformních encefalopatií. Jejím cílem je zabránit nové potravinové krizi podobné těm, k jakým došlo v devadesátých letech, a zajistit vysokou úroveň veřejného zdraví a bezpečnosti potravin.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií (Viz pozměňovací akt(y))

PŘEHLED

Od začátku osmdesátých let minulého století se vyskytuje několik různých přenosných spongiformních encefalopatií (TSE) jak u lidí (Creutzfeldt-Jakobova choroba a její varianty), tak u zvířat (bovinní spongiformní encefalopatie neboli BSE).

OBLAST PŮSOBNOSTI

Toto nařízení stanoví pravidla prevence, tlumení a eradikace přenosných spongiformních encefalopatií u zvířat. Vztahuje se na produkci a uvádění živých zvířat a produktů živočišného původu na trh a v některých případech na jejich vývoz.

Toto nařízení se nevztahuje na:

 • kosmetické výrobky, léčiva, výchozí látky nebo úplně jiné produkty živočišného původu využívané při jejich výrobě;
 • výchozí látky nebo úplně jiné produkty živočišného původu, které nejsou využívány při výrobě potravin, krmiv nebo hnojiv;
 • produkty živočišného původu určené pro výstavy, výuku, vědecký výzkum, zvláštní studie nebo analýzy, pokud tyto produkty nakonec nepožívají nebo nepoužívají lidé nebo zvířata;
 • živá zvířata používaná ve výzkumu nebo určená pro výzkum.

STANOVENÍ STATUSU BSE

Komise zavádí hierarchický seznam, který rozděluje členské státy, třetí země nebo jejich regiony do různých kategorií podle úrovně rizika spojeného s BSE. Evropský systém klasifikace zemí podle jejich stupně rizika je podobný tomu, který doporučuje Světová organizace pro zdraví zvířat (OIE).

Existují tři kategorie statusu, umožňující klasifikovat zemi nebo jednu z jejích oblastí vzhledem ke statusu BSE:

 • kategorie 1: země nebo oblast se zanedbatelným rizikem výskytu BSE;
 • kategorie 2: země nebo oblast s kontrolovaným rizikem výskytu BSE;
 • kategorie 3: země nebo oblasti s neurčeným rizikem BSE.

PREVENCE TSE

Systém dohledu

Členské státy provádějí roční program dohledu nad BSE a klusavkou, který obsahuje třídicí postup využívající zrychlených testů. Příloha III popisuje systém dohledu nad těmito dvěma chorobami. Kromě kontrol povinných u všech zvířat, která vykazují příznaky vyvolávající podezření na BSE, musí být provedeno zrychlené posmrtné šetření též u velkého počtu zvířat (v první řadě u skotu, ovcí a koz), včetně (mimo jiné) případů, kdy jsou určeny k lidské spotřebě.

Nejpozději do 31. března každého roku předkládají členské státy Komisi výroční zprávu, která obsahuje informace o množství podezřelých případů podle druhů zvířat, na něž se vztahuje omezení pohybu. Do tří měsíců od přijetí uvedených zpráv Komise předloží shrnutí zpráv o epizootologické situaci v Unii.

Členské státy také informují Komisi a ostatní členské státy o výskytu dalších případů TSE na svém území.

Příloha III, stejně jako ostatní přílohy nařízení, byla změněna v roce 2013 z toho důvodu, aby odrážela nová vědecká doporučení ohledně TSE a aby se pokusila vyjasnit příliš složitý postup.

Zákazy týkající se krmiv

Nařízení zakazuje používání živočišných bílkovin a krmiv obsahujících tyto bílkoviny v krmivu přežvýkavců. V krmivu farmových zvířat, s výjimkou masožravých kožešinových zvířat, je zakázáno použití zpracovaných živočišných bílkovin, želatiny pocházející z přežvýkavců, krevních produktů, hydrolyzovaných bílkovin, difosforečnanu vápenatého a trifosforečnanu vápenatého živočišného původu.

Příloha IV nařízení, ve znění z roku 2013, upřesňuje podmínky, za kterých lze některé živočišné bílkoviny i přesto použít v krmivech pro nepřežvýkavce, přežvýkavce a ryby.

Od 1. listopadu 2003 se členské státy informují mezi sebou a sdělují Komisi aktualizovaný seznam jatek, jež Evropská unie schválila a kde se neporážejí přežvýkavci. Také si předávají seznam schválených zařízení na výrobu krmiv a výše uvedených bílkovin.

Vývoz zpracovaných živočišných bílkovin pocházejících z přežvýkavců a výrobků obsahujících takové bílkoviny do třetí země musí být v souladu s předpisy platnými na území Evropské unie. Přijímající třetí země se předem písemně zavazuje, že bude tyto výrobky používat a/nebo dále vyvážet s ohledem na konečné použití, pro které jsou určeny. Členský stát, který povolí vývoz, o tom informuje ostatní členské státy a Komisi.

Specifikovaný rizikový materiál

Členské státy, které představují zanedbatelné riziko výskytu BSE, jsou i nadále povinny specifikovaný rizikový materiál (SRM)odstraňovat.

V zemích nebo oblastech představujících kontrolované nebo neurčené riziko výskytu BSE je zakázáno používat kosti skotu, ovcí a koz k výrobě strojně odděleného masa. Maso z hlavy a páteře skotu staršího 30 měsíců a jazyk skotu bez ohledu na stáří kusu se odebírá podle specifických metod.

Specifikovaný rizikový materiál se odebírá na jatkách, v bourárnách u páteře skotu a v případě potřeby ve schválených zařízeních uvedených v nařízení (ES) č. 1069/2009 o vedlejších produktech živočišného původu, které nejsou určeny k lidské spotřebě. Veškerý specifikovaný rizikový materiál nebo vedlejší produkty se ihned při odstranění obarví a případně označí značkou. Nakládá se s ním a při jeho likvidaci se postupuje v souladu s nařízením (ES) č. 1069/2009. Členské státy musí provádět časté úřední kontroly, aby ověřily dodržování těchto ustanovení a zajistily, aby byla přijata opatření k prevenci kontaminace v celém odvětví.

Vzdělávací programy

Členské státy zajistí, aby zaměstnanci příslušných orgánů, diagnostických laboratoří, zemědělských a veterinárních škol, úřední veterinární lékaři, praktičtí veterinární lékaři, zaměstnanci jatek, chovatelé zvířat byli vyškoleni v klinických příznacích a epizootologických šetřeních s ohledem na TSE. Za tím účelem může Společenství poskytnout finanční podporu.

KONTROLA A ERADIKACE TSE

Opatření týkající se zvířat podezřelých z nákazy TSE

Aniž jsou dotčeny předpisy Společenství týkající se hlášení nákaz, zajistí členské státy, aby všechna zvířata podezřelá z infekce TSE byla ihned oznámena příslušnému orgánu. Členské státy pravidelně informují sebe navzájem a Komisi o oznámených případech TSE.

Zvířata podezřelá z nákazy TSE jsou úředně omezena v pohybu do doby, než jsou známy výsledky klinických a epizootologických vyšetření, nebo za úředního dohledu usmrcena pro laboratorní vyšetření. Všichni ostatní přežvýkavci z tohoto hospodářství jsou úředně omezeni v pohybu do doby, než jsou k dispozici výsledky vyšetření.

Existují-li doklady, že hospodářství, kde bylo zvíře přítomno v době podezření z infekce TSE, pravděpodobně není hospodářstvím, kde mohlo být zvíře infikováno TSE, může příslušný orgán rozhodnout, že pouze zvíře podezřelé z infekce je úředně omezeno v pohybu, nebo může rozhodnout o úřední kontrole nad dalšími hospodářstvími.

Opatření při potvrzení výskytu TSE

Je-li úředně potvrzen výskyt TSE, je třeba přijmout tato opatření:

 • provede se vyšetřování s cílem identifikovat možný původ nákazy a všechna zvířata a vedlejší produkty, které mohly být kontaminovány;
 • při potvrzení výskytu BSE u skotu jsou všechna zvířata, která byla při vyšetřování identifikována jako ohrožená, usmrcena a zlikvidována (zvláště zvířata patřící do kohorty dle narození nebo dle krmiva pozitivního zvířete);
 • v případě potvrzení BSE u ovce nebo kozy usmrcení a likvidace všech ovcí a koz ze stáda;
 • v případě potvrzení TSE u ovce nebo kozy, je-li BSE vyloučena, usmrcení a úplná likvidace všech ovcí a koz ze stáda, nebo pouze v případě ovcí selektivní usmrcení a likvidace zvířat, která jsou nositeli genotypu vnímavého k TSE. Pokud nakažené zvíře pochází z jiného hospodářství, než v kterém se infekce potvrdila, může členský stát rozhodnout o použití eradikačních opatření i v tomto hospodářství nebo pouze v něm.

Než jsou známy výsledky vyšetření, je hospodářství, ve kterém bylo zvíře přítomno při potvrzení výskytu TSE, pod úředním dohledem, a veškerý pohyb zvířat vnímavých k TSE (a produktů živočišného původu) z hospodářství nebo do něj je přísně podmíněn schválením příslušného orgánu. Toto opatření zaručuje rychlou identifikaci a účinné vysledování dotyčných zvířat (nebo produktů živočišného původu). Pokud se zjistí, že hospodářství, kde bylo TSE potvrzeno, není to, kde bylo zvíře vystaveno původci TSE, orgány mohou uvalit kontrolu na další hospodářství vedle toho, kde bylo zvíře vystaveno nákaze.

Z těchto obecných pravidel však mohou být uděleny výjimky a jejich oblast působnosti se v průběhu času mění, aby odrážely nové vědecké studie o TSE.

Vlastníkům by měla být neprodleně poskytnuta náhrada za ztrátu zvířat či produktů živočišného původu.

Členské státy vypracují obecné zásady, jaká vnitrostátní opatření mají být přijata, a určují pravomoci a odpovědnost v případě přítomnosti TSE.

UVÁDĚNÍ NA TRH, DOVOZ A VÝVOZ

Živá zvířata, jejich sperma, embrya a vajíčka

Živá zvířata a jejich embrya a vajíčka, pokud jsou jejich dovoz, uvádění na trh nebo vývoz povoleny, jsou doprovázena příslušným veterinárním osvědčením. V případě ovcí a koz tato osvědčení potvrzují, že zvířata pocházejí z hospodářství, kde nebyl nikdy diagnostikován žádný případ klusavky, a pokud jde o ovce, že mají genotyp odolný vůči TSE.

Uvádění na trh posledních potomků samic skotu, ovcí či koz infikovaných TSE, které porodily od doby, která předcházela objevení se prvních klinických příznaků choroby, je zakázáno.

Uvádění na trh a dovoz výrobků živočišného původu

Toto nařízení zavádí vysokou úroveň bezpečnosti, pokud jde o BSE. Při dovozu masa skotu do Evropské unie požaduje uplatňování stejných opatření, jako jsou ta, která se používají v Unii, s výjimkou třetích zemí, kde je riziko BSE zanedbatelné. Například je zakázáno dovážet z třetích zemí s kontrolovaným rizikem výskytu BSE specifikovaný rizikový materiál nebo výrobky na bázi masa obsahující SRM. Dotčené třetí země tedy musí dbát na to, aby techniky porážky zvířat byly v souladu s evropskými právními předpisy.

Stejná pravidla se uplatňují také na seznam výrobků ze skotu, ovcí a koz pocházejících z třetích zemí.

Ochranná opatření

Nařízení stanoví ochranná opatření, která mohou být použita pro obchod v rámci Společenství a s třetími zeměmi. Tato opatření vychází hlavně ze stávajících směrnic věnovaných této problematice (zvláště směrnic 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS a 97/78/ES). Například když dovážející členský stát při úřední kontrole zjistí přítomnost nákazy, která znamená vážné riziko pro zdraví lidí nebo zvířat, mohou orgány tohoto státu přijmout přísnější opatření včetně toho, že dotyčná zvířata umístí do karantény. Taková opatření může přijmout i Komise.

Referenční laboratoře, odběr vzorků, testování a kontroly

K zajištění jednotného postupu vědeckých rozborů a spolehlivých výsledků testů jsou zřizovány národní a evropské referenční laboratoře. V případě potřeby mohou řádný chod jejich zařízení kontrolovat odborníci stanovení Komisí.

Národní referenční laboratoře zodpovídají hlavně za ověření diagnostických metod užívaných v regionálních laboratořích a jejich koordinaci v rámci členského státu. Spolupracují s evropskou referenční laboratoří.

Členský stát, který nemá národní referenční laboratoř, musí mít možnost používat služeb evropské referenční laboratoře nebo národních referenčních laboratoří jiných členských států.

Evropská referenční laboratoř spolu s Komisí koordinuje metody pro diagnostikování BSE používané členskými státy a účastní se identifikování ohnisek TSE. Podporuje vzdělávání nebo doškolování laboratorních odborníků s ohledem na harmonizaci diagnostických technik ve Společenství.

Metody analýzy a odebírání vzorků se řídí normami stanovenými v nejnovějším vydání příručky Mezinárodního úřadu pro nákazy zvířat. Ty se mimo jiné týkají postupů používaných u podezřelých případů a v rámci ročního programu sledování.

Institucionální ustanovení

Komisi pomáhá Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat a příslušné vědecké výbory, pokud jde o opatření, která mohou mít dopad na veřejné zdraví.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 999/2001

1. 7. 2001

-

Úř. věst. L 147 ze dne 31. 5. 2001

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 1128/2003

18. 7. 2003

-

Úř. věst. L 160 ze dne 28. 6. 2003

Nařízení (ES) č. 932/2005

1. 7. 2005

-

Úř. věst. L 163 ze dne 23. 6. 2005

Nařízení (ES) č. 1923/2006

19. 1. 2007

-

Úř. věst. L 404 ze dne 30. 12. 2006

Nařízení (ES) č. 220/2009

20. 4. 2009

-

Úř. věst. L 87 ze dne 31. 3. 2009

Nařízení (EU) č. 956/2010

12. 11. 2012

-

Úř. věst. L 279 ze dne 23. 10. 2010

Nařízení (EU) č. 189/2011

18. 3. 2011

-

Úř. věst. L 53 ze dne 26. 2. 2011

Nařízení (EU) č. 56/2013

13. 2. 2013

-

Úř. věst. L 21 ze dne 24. 1. 2013

Nařízení (EU) č. 630/2013

19. 7. 2013

-

Úř. věst. 179 ze dne 29. 6. 2013

Postupné změny a opravy nařízení (ES) č. 999/2001 byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Rozhodnutí Komise 2002/1003/ES ze dne 18. prosince 2002, kterým se stanoví minimální požadavky na zjišťování prionproteinových genotypů u plemen ovcí (Úř. věst. L 349 ze dne 24.12.2002).

Nejpozději do 1. července 2003 dokončí každý členský stát průzkum prionproteinového genotypu u každého plemene ovcí, která z daného členského státu pocházejí nebo tvoří významnou populaci na jeho území. Zprávu o tomto průzkumu předloží Komisi do 1. října 2003.

Sdělení Komise ze dne 15. července 2005, nazvané Plán boje proti TSE ( KOM(2005) 322 – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku).

Rozhodnutí Komise 2007/453/ES ze dne 29. června 2007, kterým se stanoví status BSE členských států nebo třetích zemí nebo jejich oblastí vzhledem k riziku výskytu BSE (Úř. věst. L 172 ze dne 30.6.2007).

Sdělení Komise ze dne 16. července 2010, nazvané Druhý plán boje proti přenosné spongiformní encefalopatii (TSE) – Strategický dokument o přenosné spongiformní encefalopatii na období 2010–2015 ( KOM(2010) 384 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku).

Většina krátkodobých a střednědobých úkolů uvedených v prvním plánu boje proti TSE byla splněna a pokračoval pozitivní vývoj u bovinní spongiformní encefalopatie (BSE), zaznamenaný již v roce 2005. Cílem pro nadcházející roky je pokračovat v přezkumu opatření při zachování vysoké úrovně bezpečnosti potravin. Jsou přijímány změny pravidel týkajících se TSE a budou přijímány i nadále, a to v jednotlivých krocích založených na solidním vědeckém základě. EU činí závěrečné kroky k eradikaci BSE ve své populaci skotu. Je však stále zapotřebí nadále sledovat situaci pro případ, že by v populaci skotu došlo k opětovnému výskytu BSE nebo k výskytu nového původce TSE. Tento přezkum opatření by měl být založen na vědeckých stanoviscích a technických postupech týkajících se tlumení nákazy a prosazování nových opatření.

Poslední aktualizace: 10.04.2014

Top