Help Print this page 
Title and reference
Bezpečnost potravin a krmiv

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Bezpečnost potravin a krmiv

Toto nařízení posiluje platné právní předpisy týkající se bezpečnosti potravin na vnitřním trhu. Zavádí rámec pro kontrolu a sledování výroby, prevenci a řízení rizika. Také se na jeho základě zřizuje Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA), který je referenčním subjektem pro kontrolu a vědecké hodnocení potravin.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Viz pozměňovací akty)

PŘEHLED

Toto nařízení zajišťuje kvalitu potravin určených k lidské spotřebě a kvalitu krmiv. Také zaručuje volný pohyb zdravých a bezpečných potravin na vnitřním trhu.

Navíc potravinové právo Evropské unie (EU) chrání spotřebitele před nekalými či podvodnými obchodními praktikami. Cílem těchto právních předpisů je dále ochrana zdraví a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a životního prostředí.

Bezpečnostní normy

Žádná nebezpečná potravina ohrožující zdraví a/nebo nevhodná k lidské spotřebě se nesmí uvádět na trh. Při rozhodování o tom, zda je potravina škodlivá pro zdraví, se berou v úvahu:

 • obvyklé podmínky použití potraviny spotřebitelem;
 • informace poskytnuté spotřebiteli;
 • pravděpodobné okamžité nebo krátkodobé nebo dlouhodobé účinky dotyčné potraviny na zdraví;
 • pravděpodobné kumulativní toxické účinky;
 • zvláštní zdravotní citlivost určité skupiny spotřebitelů.

Pokud je nebezpečná potravina součástí dávky nebo šarže, předpokládá se, že všechny potraviny v dané dávce nebo šarži rovněž nejsou bezpečné.

Stejně tak krmivo nesmí být uvedeno na trh ani jím nesmí být krmena žádná zvířata určená k produkci potravin, pokud není bezpečné.

Povinnosti provozovatelů

Provozovatelé zajišťují dodržování právních předpisů týkajících se potravin ve všech fázích dodavatelského řetězce, od výroby a zpracování po přepravu, distribuci a dodávky potravin.

Stejně tak musí provozovatelé zajišťovat sledovatelnost produktů ve všech fázích výroby, zpracování a distribuce, včetně všech látek, které jsou určeny k přimísení do potraviny nebo krmiva.

Jestliže se provozovatel potravinářského podniku domnívá, že je nějaká potravina škodlivá, neprodleně přistoupí k jejímu stažení z trhu a uvědomí o tom příslušné orgány. Jestliže se již produkt mohl dostat ke spotřebiteli, provozovatel informuje spotřebitele a převezme zpět od spotřebitelů již dodané produkty.

Analýza rizika

Analýza rizika pro zdraví probíhá v několika fázích: hodnocení, řízení a informování veřejnosti. Tento postup probíhá nezávislým, objektivním a průhledným způsobem. Je založený na dostupných vědeckých informacích a údajích.

Pokud analýza odhalí přítomnost rizika, mohou země EU a Komise použít zásadu předběžné opatrnosti a přijmout náležitá předběžná opatření.

Mezinárodní trh

Potraviny a krmivo vyvážené nebo znovu vyvážené ze Společenství za účelem uvedení na trh třetí země musí splňovat odpovídající požadavky právních předpisů týkajících se potravin, pokud nestanoví jinak orgány dovážející země.

EU přispívá k vypracování mezinárodních oborově specifických norem pro potraviny a krmiva a hygienických a rostlinolékařských norem.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA)

EFSA poskytuje vědecká stanoviska a vědeckou a technickou podporu ve všech oblastech, které mají přímý nebo nepřímý vliv na bezpečnost potravin a krmiv. Je nezávislým zdrojem informací o všech záležitostech v těchto oblastech a zabezpečuje komunikaci o rizicích vůči veřejnosti.

Účast v EFSA je otevřena pro země EU a země, které používají právní předpisy EU v oblasti bezpečnosti potravin.

EFSA má také za úkol:

 • koordinovat hodnocení rizik a identifikovat nově vznikající rizika;
 • poskytovat vědecká a technická stanoviska Komisi, mimo jiné i v rámci postupů pro řízení krizí;
 • shromažďovat a zveřejňovat vědecké a technické údaje v oblasti bezpečnosti potravin;
 • vytvořit systém propojených sítí organizací, které působí v oblastech bezpečnosti potravin.

Systém včasné výměny informací

Systém včasné výměny informací RASFF (Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva) propojuje země EU, Komisi a EFSA. Umožňuje výměnu informací, které se týkají:

 • opatření přijatých s cílem omezit uvádění potraviny nebo krmiva na trh nebo prosadit jejich stažení z trhu;
 • kroků podniknutých s profesionálními hospodářskými subjekty, které mají regulovat používání určitých potravin;
 • odmítnutí dávky potravin nebo krmiv na hraničním přechodu v EU.

Pokud se vyskytne nějaké riziko týkající se potravin, musí být informace šířené v rámci systému předány veřejnosti.

Mimořádné situace

Pokud je zřejmé, že potraviny nebo krmivo pocházející ze Společenství nebo dovezené ze třetí země mohou představovat vážné riziko pro lidské zdraví, zdraví zvířat nebo životní prostředí, a pokud se nelze s tímto rizikem úspěšně vypořádat, přijme Komise neprodleně jedno nebo více z těchto opatření a:

 • pozastaví uvádění na trh nebo používání produktů pocházejících z EU;
 • pozastaví dovoz produktů pocházejících ze třetích zemí.

Pokud však Komise poté, co byla informována o existenci vážného rizika, nepřijme žádné opatření, může země EU přijmout dočasná ochranná opatření. Do deseti pracovních dnů předloží Komise tuto záležitost Stálému výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat s cílem prodloužit, změnit nebo zrušit dočasná vnitrostátní ochranná opatření.

Obecný plán řízení krizí

Pokud dojde k situaci představující přímá nebo nepřímá rizika pro lidské zdraví, kterým pravděpodobně nemohou stávající nařízení předejít, může Komise, EFSA a země EU vypracovat obecný plán řízení krizí.

Stejně tak pokud Komise zjistí, že existuje vážné riziko, kterému stávající předpisy nemohou předejít, neprodleně zřídí krizovou jednotku, na jejíž činnosti se úřad podílí a které v případě potřeby poskytuje vědeckou a technickou pomoc. Tato krizová jednotka shromažďuje a vyhodnocuje všechny významné informace a stanoví dostupné možnosti, jak co nejúčinněji a nejrychleji předejít riziku pro lidské zdraví.

Kontext

Rozhodnutí 68/361/EHS, 69/414/EHS a 70/372/EHS se zrušují.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 178/2002

21. 2. 2002

1. 1. 2005

Úř. věst. L 31 ze dne 1. 2. 2002

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 1642/2003

1. 10. 2003

-

Úř. věst. L 245 ze dne 29. 9. 2003

Nařízení (ES) č. 575/2006

28. 4. 2006

-

Úř. věst. L 100 ze dne 8. 4. 2006

Nařízení (ES) č. 202/2008

25. 3. 2008

-

Úř. věst. L 60 ze dne 5. 3. 2008

Nařízení (ES) č. 596/2009

7. 8. 2009

-

Úř. věst. L 188 ze dne 18. 7. 2009

Postupné změny a opravy nařízení (ES) č. 178/2002 byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Komise (ES) č. 2230/2004 ze dne 23. prosince 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, která se týkají sítě organizací působících v oblastech, které podléhají poslání Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (Úřední věstník L 379 ze dne 24.12.2004).

Rozhodnutí Komise 2004/478/ES ze dne 29. dubna 2004 o přijetí obecného plánu řízení krizí v oblasti potravin a krmiv (Úřední věstník L 160 ze dne 30.4.2004).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (Úřední věstník L 139 ze dne 30.4.2004).

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 284/2012 ze dne 29. března 2012 , kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 961/2011 (Úř. věst. L 92 ze dne 30.3.2012).

Toto nařízení aktualizuje zvláštní podmínky pro dovoz potravin a krmiv stanovené pro Japonsko po havárii ve Fukushimě, aby byly zohledněny změny v dané situaci.

Poslední aktualizace: 20.01.2015

Top