Help Print this page 
Title and reference
Mezinárodní obchod s nebezpečnými chemickými látkami

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Mezinárodní obchod s nebezpečnými chemickými látkami

Evropská unie (EU) upravuje vývoz a dovoz některých nebezpečných chemických látek a pesticidů. Přijetím nařízení (EU) č. 649/2012 se provádí Rotterdamská úmluva s cílem podporovat sdílenou odpovědnost a spolupráci a chránit zdraví člověka a životního prostředí.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012 ze dne 4. července 2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek

PŘEHLED

Nařízení stanovuje pravidla týkající se vývozu chemických látek, které jsou v Evropské unii (EU) zakázány nebo přísně omezeny. Vývozci mají povinnost informovat o vývozu chemických látek podle tohoto nařízení ještě před uskutečněním vývozu. Mimo to chemické látky uvedené v Rotterdamské úmluvě a chemické látky, které jsou v Unii zakázány nebo přísně omezeny, nesmějí být vyváženy bez souhlasu dovážející země.

Cílem tohoto nařízení je zaručit, aby se ustanovení nařízení o klasifikaci, označování a balení vztahovala na všechny chemické látky též při jejich vývozu z členských států do jiných smluvních stran nebo jiných zemí, pokud tato ustanovení nejsou v rozporu s některými zvláštními požadavky uvedených smluvních stran nebo jiných zemí.

Příslušné chemické látky

Toto nařízení se vztahuje na:

  • některé nebezpečné chemické látky, na které se vztahuje postup předchozího souhlasu („postup PIC“) v rámci Rotterdamské úmluvy;
  • některé nebezpečné chemické látky, které jsou v Unii nebo v některém členském státě zakázány nebo přísně omezeny; a
  • všechny vyvážené chemické látky, pokud jde o jejich klasifikaci, označování a balení.

Některé látky jsou z oblasti působnosti této úmluvy vyňaty, a to:

Vnitrostátní orgány

Každý členský stát určí orgán nebo orgány, které vykonávají správní funkce požadované tímto nařízením.

Agentura pro chemické látky

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) pomáhá Komisi při řízení technických, vědeckých a správních aspektů souvisejících s dovozem a vývozem dotčených látek. Zejména předává oznámení vývozců určená dovážejícím zemím, které nejsou členy EU, zajišťuje poskytování souvisejících informací a spravuje databázi vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek, kterou zveřejňuje na svých internetových stránkách.

Postup oznamování a výslovného souhlasu

Toto nařízení stanovuje lhůty a povinnosti týkající se postupu oznamování a postupu udělování výslovného souhlasu v závislosti na kategorii, do které chemická látka spadá.

Dovoz

Komise přijme rozhodnutí o dovozu formou konečné nebo prozatímní odpovědi o dovozu jménem Unie, týkající se budoucího dovozu dotčené chemické látky. Pokud se na chemickou látku začnou vztahovat doplněná nebo pozměněná omezení podle právních předpisů Unie, přijme Komise opravené rozhodnutí o dovozu.

V případě, že je chemická látka zakázána nebo přísně omezena, Komise zohlední tuto informaci ve svém rozhodnutí o dovozu.

Vývoz

Vývozce musí dodržovat rozhodnutí zúčastněných stran týkající se dovozu. Vývoz chemické látky se nesmí uskutečnit, pokud dovážející smluvní strana neodpověděla na žádost o výslovný souhlas s dovozem této látky. Nicméně pokud dovážející smluvní strana udělila svůj výslovný souhlas s dovozem této chemické látky, je možné vývoz uskutečnit.

Veškerý vývoz chemické látky, která je zakázána nebo přísně omezena právními předpisy Evropské unie, musí být oznámen dovážející zemi, a tato země musí podle úmluvy potvrdit přijetí oznámení.

Výměna informací

Komise, jíž je nápomocna ECHA, a členské státy usnadní poskytování vědeckých, technických, ekonomických a právních informací o chemických látkách v oblasti působnosti tohoto nařízení.

Technická pomoc

Komise, určené vnitrostátní orgány členských států a ECHA, při zohlednění zejména potřeb rozvojových zemí a zemí v procesu hospodářské transformace, spolupracují na podpoře technické pomoci, včetně odborné přípravy, pro rozvoj infrastruktury, kapacit a odborných znalostí nezbytných pro správné nakládání s chemickými látkami během celé doby jejich životnosti.

Sankce

Sankce za porušení ustanovení tohoto nařízení stanoví členské státy. Stanovené sankce musejí být účinné, přiměřené a odrazující.

Zrušení

Nařízení (ES) č. 689/2008 se zrušuje s účinkem od 1. března 2014.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (EU) č. 649/2012

16. 8. 2012

Úř. věst. L 201 ze dne 27. 7. 2012

See also

  • Rotterdamská úmluva (EN) (ES) (FR)

Poslední aktualizace: 31.01.2013

Top