Help Print this page 
Title and reference
Zachování volně žijících ptáků

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Zachování volně žijících ptáků

Početnost velkého množství druhů volně žijících ptáků přirozeně se vyskytujících na evropském území klesá. Pro zvrácení tohoto trendu Evropská unie (EU) zavádí obecnou právní úpravu zakazující postupy, které ohrožují zachování druhů ptáků. Zavedené opatření na ochranu rovněž zahrnuje stanovení zvláště chráněných oblastí (SPA) pro ohrožené a stěhovavé ptáky, pro které byla přijata opatření na ochranu, a péči o stanoviště.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/CE ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně volně žijících ptáků

PŘEHLED

Členské státy Evropské unie (EU) musí přijmout opatření pro poskytnutí ochrany a pro regulování využívání ptáků, kteří se přirozeně vyskytují ve volné přírodě na evropském území, aby byla populace udržena na uspokojivé úrovni nebo byla k této úrovni přivedena.

Ochrana stanovišť

Vymizení nebo poškození stanovišť ohrožuje zachování volně žijících ptáků. Proto má jejich ochrana zásadní význam.

Pro ochranu, zachování nebo obnovu biotopů a stanovišť ptáků je nutné, aby státy:

 • stanovily chráněné oblasti;
 • udržovaly a pečovaly o stanoviště v souladu s ekologickými potřebami;
 • obnovily zničené biotopy a vytvářely další.

Zvláště chráněné oblasti

Členské státy musí vytvářet zvláště chráněné oblasti pro ohrožené druhů ptáků a pro stěhovavé ptáky (viz příloha I). Tyto oblasti se nacházejí v přirozeném areálu rozšíření ptáků a mohou zahrnovat zimoviště, hnízdiště nebo místa zastávek na tahových cestách.

Členské státy musí věnovat zvláštní pozornost mokřadům, kterých po celé Evropě ubývá. Musí také vytvářet příznivé podmínky pro přežití nebo rozmnožování druhů vyskytujících se ve zvláště chráněných oblastech. Za tímto účelem přijmou nezbytná opatření pro předcházení znečišťování a poškozování stanovišť a pro jakékoli rušivé zásahy, které ptáky negativně ovlivňují. Musí také posoudit dopady projektů, které by mohly mít podstatný vliv na stanovené lokality, a přijmout vhodná opatření, aby jim předešly.

Zvláště chráněné oblasti (SPA) tvoří se zvláštními oblastmi ochrany (SAC) směrniceO stanovištích (92/43/EHS) evropskou síť Natura 2000 chráněných ekologických lokalit.

Ochrana volně žijících ptáků

Tato směrnice stanovuje obecnou právní úpravu ochrany všech druhů volně žijících ptáků vyskytujících se na evropském území. Zakazuje zejména:

 • úmyslné usmrcování nebo odchyt volně žijících ptáků;
 • ničení nebo poškozování hnízd;
 • sběr vajec nebo jejich držení (a to i prázdných);
 • postupy, které úmyslně vyrušují ptáky a ohrožují zachování druhů;
 • obchod a držení živých nebo mrtvých jedinců, jejichž lov a odchyt jsou zakázány (tento zákaz se rovněž vztahuje na jakoukoli část těchto ptáků nebo odvozenin).

Za určitých podmínek se mohou členské státy odchýlit od ustanovení o ochraně volně žijících ptáků. Důsledky odchylek však nesmí být v rozporu s cíli ochrany stanovenými ve směrnici.

Členské státy musí podporovat výzkum za účelem péče, ochrany a přiměřeného využívání druhů volně žijících ptáků na evropském území (viz příloha V).

Lov

Mohou být loveny druhy, jejichž počet, rozšíření a reprodukční potenciál to umožní. Při lovu se však musí dodržovat určité zásady:

 • počet odebraných ptáků nesmí ohrozit udržení populace lovných druhů na uspokojivé úrovni;
 • tyto druhy nejsou loveny během období rozmnožování nebo odchovu mláďat;
 • stěhovaví ptáci nejsou loveni během období jejich návratu na hnízdiště;
 • metody usmrcování nebo odchyt ve velkém měřítku a nevýběrovým způsobem jsou zakázány (viz příloha IV).

Seznam druhů, jejichž lov je povolen, je uveden v příloze II (v části A je uveden seznam lovných druhů v celé Evropské unii a v části B seznam lovných druhů pouze v některých zemích).

Kontext

Tato směrnice nahrazuje směrnici 79/409/EHS ze dne 2. dubna 1979 (obecněji známé pod názvem směrnice O ptácích), která byla nejstarším legislativním dokumentem EU o ochraně přírody. Nicméně provedené změny jsou zcela formální. Směrnice O ptácích poprvé stanovila obecnou právní úpravu pro ochranu všech druhů volně žijících ptáků, kteří se přirozeně vyskytují na území Evropské unie. Uznává, že volně žijící ptáci, mezi nimiž je velký počet stěhovavých ptáků, tvoří společné dědictví členských států EU a pro jejich účinnou ochranu je nezbytná spolupráce v celosvětovém měříku.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Směrnice 2009/147/ES

15. 2. 2010

-

Úř. věst. L 20 ze dne 26. 1. 2010

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Směrnice 2013/17/EU

1. 7. 2013

1. 7. 2013

Úř. věst. L 158 ze dne 10. 6. 2013

Poslední aktualizace: 06.05.2014

Top