Help Print this page 
Title and reference
Pesticidy

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Pesticidy

Evropská unie (EU) stanoví rámec Společenství pro dosažení udržitelného používání pesticidů. Navrhovaná opatření se zaměřují na posílení dohledu, na odbornou přípravu a informování uživatelů a na zvláštní opatření při používání těchto látek.

AKT

Směrnice 2009/128/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 21. října 2009, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství za účelem dosažení udržitelného používání pesticidů

PŘEHLED

Pesticidy se používají v zemědělství pro regulaci růstu rostlin mimo zemědělskou půdu nebo k jiným účelům (např. biocidní přípravky používané k ochraně dřeva, dezinfekce nebo určité použití v domácnosti). Používají se také k ničení a regulování škodlivých organismů.

Oblast působnosti

Tato rámcová směrnice se vztahuje pouze na pesticidy, které jsou považovány za přípravky na ochranu rostlin. Nevztahuje se na biocidní přípravky.

Členské státy mohou uplatňovat zásadu předběžné opatrnosti při omezování nebo zákazu používání pesticidů za určitých okolností nebo v určitých oblastech.

Národní akční plány

Národní akční plány musí obsahovat cíle, opatření a harmonogramy pro snížení rizik používání pesticidů na lidské zdraví a životní prostředí. Musí také podporovat používání alternativních přístupů nebo postupů šetrnějších k životnímu prostředí.

Národní akční plány obsahují rovněž ukazatele pro sledování používání přípravků na ochranu rostlin, které obsahují účinné látky vzbuzující zvláštní obavy.

Odborná příprava, prodej pesticidů a informace

Členské státy vytvoří systém vzdělávání pro profesionální uživatele, distributory a poradce. Tyto odborné přípravy budou doloženy získáním osvědčení. Tato osvědčení potvrzují, že profesionální uživatelé, distributoři a poradci získali dostatečné znalosti o platných právních předpisech, nebezpečích a rizicích souvisejících s pesticidy, způsobech zjišťování a kontroly, postupech při přípravě zařízení pro aplikaci, mimořádných opatřeních v případě nehody atd.

Osoby odpovědné za prodej pesticidů pro profesionální použití musí být držitelem výše uvedeného osvědčení.

Členské státy musí informovat veřejnost a podporovat programy pro informování a zvyšování povědomí o rizicích pro lidské zdraví, necílové organismy a životní prostředí vyplývajících z používání pesticidů.

Kontrola zařízení pro aplikaci pesticidů

Profesionálně používané zařízení pro aplikaci pesticidů musí být kontrolováno každých pět let subjekty určenými členskými státy. Od roku 2020 se četnost kontrol zvýší na každé tři roky. Tyto kontroly slouží k ověření, že zařízení funguje spolehlivě a je správně používáno ke stanovenému účelu, aby bylo zajištěno, že pesticidy mohou být přesně dávkovány a distribuovány.

Provádí se kontrola tohoto zařízení: převodové části, čerpadla, míchací zařízení, nádrže, měřicí, kontrolní a regulační systémy, hadice a trubky, filtry atd.

Letecký postřik pesticidy

Letecký postřik pesticidy je zakázán. Nicméně jsou možné výjimky, pokud neexistují jiné přijatelné alternativy nebo tam, kde letecký postřik představuje výhody, pokud jde o lidské zdraví nebo životní prostředí ve srovnání s pozemní aplikací. Je-li udělena výjimka, je nutné učinit informační a bezpečností opatření.

Ochrana vodního prostředí a pitné vody

Členské státy zavedou zvláštní opatření na ochranu vodního prostředí a zdrojů pitné vody. Tato opatření kladou důraz na používání co nejméně škodlivých látek, nejúčinnějších technik, zařízení omezujících rozptyl přípravků a zřízení nárazníkových zón podél vodních toků. Cílem těchto opatření je také omezit nebo zakázat postřiky v blízkosti silnic nebo železnic nebo na povrchu, kde může v důsledku vsakování nebo odplavení dojít k zamoření povrchových nebo podzemních vod.

Ochrana citlivých oblastí

V některých citlivých oblastech je používání pesticidů zakázáno nebo přísně omezeno. Cílem tohoto opatření je chránit oblasti, na které se vztahují směrnice „Ptáci“ a „Stanoviště“ a oblasti navštěvované širokou veřejností nebo citlivými skupinami obyvatel (parky, veřejné zahrady, sportoviště, školní prostory atd.).

Integrovaná ochrana proti škůdcům

Integrovaná ochrana proti škůdcům klade důraz na nejméně nebezpečné alternativy pro lidské zdraví a životní prostředí. Profesionální uživatelé musí proto zvažovat veškeré metody ochrany rostlin s cílem odstranit škůdce. Musí se zaměřit zejména na metody, které nejméně narušují zemědělské ekosystémy, a podporovat mechanismy přirozené ochrany proti škůdcům. Tyto obecné zásady integrované ochrany rostlin se stávají závaznými od 1. ledna 2014.

Ukazatele rizika

Komise stanoví harmonizované ukazatele na základě statistických údajů získaných členskými státy. Tyto ukazatele umožní odhadnout směry vývoje rizik plynoucích z používání pesticidů.

Členské státy mohou kromě harmonizovaných ukazatelů na úrovni Společenství používat své vlastní vnitrostátní ukazatele.

Kontext

Původně byla rámcová směrnice jedním ze dvou legislativních návrhů připojených ke sdělení z roku 2006 nazvanému Tematické strategie udržitelného používání pesticidů. Druhý legislativní návrh vedl k přijetí nařízení (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Směrnice 2009/128/ES

25. 11. 2009

14. 12. 2011

Úř. věst. L 309 ze dne 24. 11. 2009

Poslední aktualizace: 27.04.2010

Top