Help Print this page 
Title and reference
Systém Společenství pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Systém Společenství pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS)

Systém Společenství EMAS má za úkol podpořit evropské organizace, jak soukromé společnosti, tak subjekty veřejné správy, aby zlepšily vliv své činnosti na životní prostředí. Toto nové nařízení si klade za cíl rozšířit stávající systém a podpořit účast většího počtu organizací. Představuje značné výhody. Přináší jim zejména přidanou hodnotu, pokud jde o regulativní kontrolu, snížení nákladů a obraz, který si o nich vytvoří veřejnost, pokud budou moci prokázat, že došlo ke zlepšení vlivu jejich činnosti na životní prostředí.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 ze dne 25. listopadu 2009 o dobrovolné účasti organizací v systému Společenství pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS) a o zrušení nařízení (ES) č. 761/2001 a rozhodnutí Komise2001/681/ES a 2006/193/ES

PŘEHLED

Systém Společenství pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS) je nástroj umožňující dobrovolnou účast organizací usazených ve Společenství nebo mimo něj. Jeho cílem je podporovat neustálé zlepšování vlivu činnosti organizací, které pocházejí ze všech odvětví hospodářské činnosti, na životní prostředí:

 • environmentálním přezkumem všech svých environmentálních aspektů;
 • stanovením a zaváděním systémů environmentálního řízení na základě výsledků environmentálního přezkumu;
 • systematickým, objektivním a pravidelným hodnocením systémů;
 • výměnou informací o dosažených výsledcích;
 • konzultacemi s veřejností a dalšími zúčastněnými stranami;
 • aktivní účastí zaměstnanců a vhodným výcvikem.

Registrace organizací

Žádosti o registraci organizací z jednoho členského státu se podávají příslušnému orgánu v daném členském státě. Orgány jsou určeny členskými státy. Lze podat pouze jednu žádost o registraci. Pokud má organizace další místa v rámci Společenství nebo třetích zemích, požádá o společnou registraci.

Před podáním žádosti o registraci by každá organizace měla:

 • uskutečnit environmentální přezkum všech svých environmentálních aspektů (viz příloha I a bod A.3.1 přílohy II);
 • přezkoumat, vypracovat a zavést systém environmentálního řízení (viz příloha II);
 • provést interní audit (viz bod A.5.5 přílohy II a příloha III);
 • vyhotovit environmentální prohlášení (viz příloha IV);
 • prokázat, že dodržuje veškeré požadavky vyplývající z příslušných právních předpisů týkajících se životního prostředí;
 • nechat ověřit akreditovaným environmentálním ověřovatelem environmentální přezkum, systém environmentálního řízení, postup auditu a jeho průběh a nechat schválit týmž ověřovatelem environmentální prohlášení.

Žádost o registraci obsahuje:

 • environmentální prohlášení schválené environmentálním ověřovatelem ;
 • prohlášení environmentálního ověřovatele (viz příloha VII);
 • formulář obsahující údaje požadované pro registraci (viz příloha VI);
 • doklad o zaplacení příslušných poplatků, pokud se vybírají.

Povinnosti registrovaných organizací

Registrované organizace alespoň jednou za tři roky musí:

 • nechat ověřit systém environmentálního řízení a plán auditu a ověřit jejich používání;
 • aktualizovat environmentální prohlášení a nechat jej schválit environmentálním ověřovatelem;
 • předat aktualizované a schválené environmentální prohlášení příslušnému orgánu;
 • předat příslušnému orgánu formulář obsahující údaje požadované pro registraci (viz příloha VI);
 • uhradit příslušnému orgánu poplatek za prodloužení registrace, pokud se poplatek vybírá.

Každoročně musí registrované organizace provádět interní audit vlivu činnosti organizace na životní prostředí a audit dodržování příslušných požadavků vyplývajících z právních předpisů týkajících se životního prostředí a aktualizovat environmentální prohlášení, které musí být po svém schválení předáno příslušnému orgánu spolu s úhradou poplatku za další vedení registrace, pokud se poplatek vybírá.

Environmentální prohlášení organizací by měla být veřejně dostupná.

Použití loga EMAS

Registrovaným organizacím je povoleno používat logo EMAS (viz příloha V), a to pouze po dobu platnosti jejich registrace.

Pokud logo neslouží k propagaci systému EMAS, musí být opatřeno registračním číslem organizace.

Logo může být použito u informací o životním prostředí, které byly schváleny environmentálním ověřovatelem. Naopak nemůže být použito na výrobcích nebo jejich obalech nebo ve spojení se srovnávacími tvrzeními týkajícími se jiných činností a služeb, ani způsobem, který by mohl vyvolat záměnu se značkami ekologicky šetrných výrobků.

Úkoly environmentálních ověřovatelů

Environmentální ověřovatelé posuzují shodu environmentálního přezkumu, environmentální politiky, systému řízení a postupů auditu a jejich provádění a environmentální prohlášení. Ověřovatelé kontrolují také dodržování požadavků vyplývajících z právních předpisů týkajících se životního prostředí ze strany organizace, neustálé zlepšování vlivu činnosti organizace na životní prostředí a příslušnou spolehlivost údajů a informací.

Environmentální ověřovatelé schválí v intervalech nepřekračujících dvanáct měsíců všechny aktualizované údaje v environmentálním prohlášení.

Za účelem získání akreditace nebo licence podá uchazeč o pozici ověřovatele žádost u vybraného akreditačního nebo licenčního orgánu.

Sankce

Členské státy přijmou vhodná právní nebo správní opatření v případech nedodržování ustanovení tohoto nařízení. Mohou použít opatření přijatá v souladu se směrnicí 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách.

Informace

Komise aktualizuje a zpřístupňuje veřejnosti:

 • rejstřík environmentálních ověřovatelů a rejstřík registrovaných organizací v systému EMAS;
 • databázi environmentálních prohlášení;
 • databázi osvědčených postupů týkajících se systému EMAS;
 • seznam prostředků Společenství pro financování systému EMAS.

Kontext

Tímto nařízením se nahrazuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001, které učinilo systém EMAS dostupný pro všechna veřejná a soukromá hospodářská odvětví.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 1221/2009

11. 1. 2010

-

Úř. věst. L 342 ze dne 22. 12. 2009

SOUVISEJÍCÍ AKT

Rozhodnutí Komise 2013/131/EU ze dne 4. března 2013, kterým se vytváří příručka pro uživatele, která stanoví kroky nutné k účasti v systému EMAS podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovolné účasti organizací v systému Společenství pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS)(Úř. věst. L 76 ze dne 19.3.2013) : rozhodnutí vytváří příručku pro uživatele EMAS, jejímž cílem je poskytnout jasné a prosté rady organizacím, které se o tento systém zajímají, a přinést podrobné pokyny, podle nichž lze snadno postupovat. Příručka popisuje hlavní prvky a kroky, které musí organizace učinit, pokud se chce tohoto systému účastnit.

Poslední aktualizace: 12.11.2013

Top