Help Print this page 
Title and reference
Boj proti nezákonné těžbě dřeva

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Boj proti nezákonné těžbě dřeva

Nezákonná těžba dřeva* je celosvětový problém s výraznými negativními hospodářskými, environmentálními a sociálními dopady. Evropská unie (EU) přijala právní předpis s cílem bojovat proti této hrozbě.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 ze dne 20. října 2010, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky.

PŘEHLED

Nezákonná těžba dřeva* je celosvětový problém s výraznými negativními hospodářskými, environmentálními a sociálními dopady. Evropská unie (EU) přijala právní předpis s cílem bojovat proti této hrozbě.

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Zakazuje, aby bylo na trh EU uváděno nezákonně vytěžené dřevo, a stanoví předběžné podmínky pro obchodování se dřevem a dřevařskými výrobky v EU.

KLÍČOVÉ BODY

Nařízení požaduje, aby „hospodářské subjekty“, které poprvé uvádějí dřevařské výrobky na trh EU, vykonaly „náležitou péči“*, aby dodávaly výrobky vyrobené ze zákonně vytěženého dřeva. Hospodářské subjekty proto musí používat systém náležité péče.

Hospodářské subjekty si mohou vytvořit vlastní systém náležité péče nebo používat systém vytvořený kontrolní organizací.

Kontrolní organizace jsou uznány Evropskou komisí. Mají za úkol pomáhat hospodářským subjektům dodržovat požadavky nařízení.

Pro usnadnění zpětného vysledování dřevařských výrobků musí všichni obchodníci, kteří nakupují a prodávají dřevo na trhu, udržovat záznamy o svých dodavatelích a zákaznících.

Nařízení, které se vztahuje na dřevo vytěžené v EU i na dovezené dřevo, pokrývá širokou škálu dřevařských výrobků, které jsou uvedeny v příloze a jsou v souladu s celním kodexem Unie.

Nařízení považuje dřevo/dřevařské výrobky za zákonně vytěžené, pokud mají licenci prosazování práva, správu a obchod v oblasti lesnictví (FLEGT) (vytvořenou nařízením (ES) č. 2173/2005) nebo povolení CITES (nařízení (ES) č. 338/97).

Postup uznávání a odejímání uznání kontrolních organizací je rozšířen v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 363/2012 a podrobná pravidla pro systém náležité péče stanoví nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 607/2012.

KONTEXT

Nezákonná těžba je všudypřítomný environmentální, hospodářský a sociální problém, který přispívá ke změně klimatu, ztrátě biologické rozmanitosti, ztrátě příjmů, konfliktům (někdy ozbrojeným) kvůli půdě a zdrojům a korupci.

Další informace najdete na internetových stránkách Evropské komise v části o nezákonné těžbě.

KLÍČOVÉ POJMY

* Nezákonná těžba: těžba dřeva v rozporu s právními předpisy země těžby.

* Náležitá péče: činnost v oblasti řízení rizik s cílem minimalizovat riziko nezákonně vytěženého dřeva (nebo výrobků z tohoto dřeva) nabízeného k prodeji na trhu EU.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (EU) č. 995/2010

2. 12. 2010

-

Úř. věst. L 295 ze dne12. 11. 2010, s. 23-34

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č.363/2012 ze dne 23. února 2012 o procedurálních pravidlech pro uznávání kontrolních organizací a odejímání takových uznání stanovených v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky (Úřední věstník L 115 ze dne 27.4.2012, s. 12-16).

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 607/2012 ze dne 6. července 2012 o prováděcích pravidlech pro systém náležité péče a pro četnost a povahu kontrol kontrolních organizací podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky (Úřední věstník L 177 ze dne 7.7.2012, s. 16-18).

Nařízení Rady (ES) č. 2173/2005 ze dne 20. prosince 2005 o zavedení režimu licencí FLEGT pro dovoz dřeva do Evropského společenství (Úřední věstník L 347 ze dne 30.12.2005, s. 1-6).

Nařízení Komise (ES) č. 1024/2008 ze dne 17. října 2008, kterým se stanoví podrobná opatření k provádění nařízení Rady (ES) č. 2173/2005 o zavedení režimu licencí FLEGT pro dovoz dřeva do Evropského společenství (Úřední věstník L 277 ze dne 18.10.2008, s. 23-29).

Poslední aktualizace: 13.05.2015

Top