Help Print this page 
Title and reference
Boj proti nezákonné těžbě dřeva

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Boj proti nezákonné těžbě dřeva

Nezákonná těžba dřeva a odlesňování přispívají ke změně klimatu a poklesu biologické rozmanitosti. Toto nařízení zakazuje uvádět na evropský trh dřevo vytěžené nezákonným způsobem, zavádí předběžné podmínky pro uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh a stanovuje požadavky na kontrolní organizace.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 ze dne 20. října 2010, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky

PŘEHLED

Pojem nezákonná těžba dřeva označuje všechny formy těžby a zpracování dřeva nebo jeho uvádění na trh, které jsou v rozporu s použitelnými právními předpisy v zemi původu vytěženého dřeva. Nezákonná těžba dřeva přispívá k odlesňování a znehodnocování lesa, což má vážné dopady na životní prostředí, zejména na pokles biologické rozmanitosti a nárůst emisí CO2. Nezákonná těžba dřeva má také závažné hospodářské a sociální důsledky.

Výrobky, na které se nařízení vztahuje: dřevo a dřevařské výrobky

Toto nařízení se nevztahuje jenom na dovezené dřevo, ale také na dřevo, které bylo vytěženo v Evropské unii. Pokrývá širokou škálu dřevařských výrobků uvedených v příloze podle nomenklatury celního kodexu Společenství.

Dřevo a dřevařské výrobky s licencí FLEGT (režim licencí zavedený podle nařízení (ES) č. 2173/2005) nebo povolením CITES (režim licencí zavedený podle nařízení (ES) č. 338/97) se však považují za odpovídající požadavkům tohoto nařízení.

Povinnosti pro hospodářské subjekty

Nařízení stanoví tři základní povinnosti:

  • zákaz uvádění dřeva a dřevařských výrobků pocházejících ze zákonné těžby na trh EU;
  • povinnost pro hospodářské subjekty, které uvádějí na trh dřevo a dřevařské výrobky, používat systém náležité péče. To je systém řízení rizik s cílem minimalizovat riziko přítomnosti dřeva vytěženého nezákonným způsobem v dodavatelském řetězci. Hospodářské subjekty musí být schopny poskytnout určité informace o dřevě a dřevařských výrobcích, které uvádějí na trh, a provést analýzu rizik;
  • povinnost pro obchodníky nakupující nebo prodávající dřevo nebo dřevařské výrobky již na trhu identifikovat své dodavatele a klienty, aby bylo možné zaručit minimální sledovatelnost dřeva.

Systém náležité péče a kontrolní organizace

Nařízení nabízí hospodářským subjektům možnost využívat systémy náležité péče, které spravují kontrolní organizace. Jedná se o organizace mající odpovídající odborné znalosti a kapacitu, které jim umožňují pomáhat svým členům při dodržování předpisů.

Komise uzná za kontrolní organizaci žadatele, který prokáže, že má nejen odpovídající odborné znalosti a systém náležité péče s postupy nezbytnými pro jeho náležité uplatňování, ale také strategii s cílem zajistit nepřítomnost střetu zájmů.

Provádění

Toto nařízení se použije od 3. března 2013. Nařízení je závazné pro všechny země EU.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (EU) č. 995/2010

2. 12. 2010

-

Úř. věst. L 295 ze dne 12. 11. 2010

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Rady (ES) č. 2173/2005 ze dne 20. prosince 2005 o zavedení režimu licencí FLEGT pro dovoz dřeva do Evropského společenství.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 363/2012 ze dne 23. února 2012 o procedurálních pravidlech pro uznávání kontrolních organizací a odejímání takových uznání stanovených v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky.

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 607/2012 ze dne 6. července 2012 o prováděcích pravidlech pro systém náležité péče a pro četnost a povahu kontrol kontrolních organizací podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky. Text s významem pro EHP.

Poslední aktualizace: 17.01.2014

Top