Help Print this page 
Title and reference
Trestněprávní ochrana životního prostředí

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Text

Trestněprávní ochrana životního prostředí

Tato směrnice stanoví minimální soubor trestných činů proti životnímu prostředí a ukládá členským státům, aby zavedly více odrazující trestní sankce proti těmto trestným činům, pokud byly spáchány úmyslně nebo v důsledku hrubé nedbalosti.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/99/ES ze dne 19. listopadu 2008 o trestněprávní ochraně životního prostředí

PŘEHLED

Tato směrnice ukládá členským státům trestně postihovat určité konání, které způsobí vážné poškození životního prostředí. Tento minimální práh harmonizace umožňuje lepší použití práva na ochranu životního prostředí v souladu s cílem ochrany životního prostředí, jak ho uvádí článek 174 Smlouvy o založení Evropského společenství (Smlouva o ES).

Postihovaná jednání

Členské státy zajistí, aby následující jednání představovala trestný čin, pokud porušují právní předpisy Společenství v oblasti ochrany životního prostředí a byla spáchána úmyslně nebo z hrubé nedbalosti:

 • protiprávní * vypouštění, emise nebo uvolňování množství materiálu nebo ionizujícího záření do ovzduší, půdy nebo vody, které způsobují nebo mohou způsobit smrt nebo těžkou újmu na zdraví osob nebo podstatné zhoršení kvality životního prostředí;
 • protiprávní sběr, přeprava, zpracovávání nebo odstraňování odpadů, které způsobují nebo mohou způsobit smrt nebo těžkou újmu na zdraví osob nebo podstatné zhoršení kvality životního prostředí;
 • protiprávní přeprava odpadu v množství jiném než zanedbatelném;
 • protiprávní provozování zařízení, ve kterém je prováděna nebezpečná činnost nebo v němž se skladují nebo používají nebezpečné látky či přípravky a které způsobuje nebo může způsobit smrt nebo těžkou újmu na zdraví osob nebo podstatné zhoršení kvality životního prostředí;
 • protiprávní výroba, zpracování, manipulace, použití, držení, skladování, přeprava, dovoz, vývoz nebo ukládání jaderných materiálů nebo jiných nebezpečných radioaktivních látek, které způsobují nebo mohou způsobit smrt nebo těžkou újmu na zdraví osob nebo podstatné zhoršení kvality životního prostředí;
 • protiprávní usmrcování, ničení, držení nebo odchyt jedinců chráněných druhů volně žijících živočichů nebo planě rostoucích rostlin;
 • protiprávní poškození stanoviště v chráněné lokalitě;
 • protiprávní výroba, dovoz, vývoz, uvádění na trh nebo používání látek poškozujících ozonovou vrstvu.

Členské státy zajistí, aby návod a pomoc k úmyslnému spáchání inkriminovaných skutků bylo možné trestat jako trestný čin.

Sankce

Trestní sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.

Členské státy zajistí, aby právnické osoby * mohly být činěny odpovědnými za výše uvedené trestné činy, kterých se v jejich prospěch dopustí jakákoli osoba, jež v právnické osobě působí ve vedoucím postavení, jednající samostatně nebo jako člen orgánu této právnické osoby na základě:

 • oprávnění zastupovat tuto právnickou osobu;
 • pravomoci činit rozhodnutí jménem této právnické osoby; nebo
 • pravomoci vykonávat kontrolu v rámci této právnické osoby.

Tato odpovědnost může být trestní nebo správní povahy v závislosti na právním systému dotčeného členského státu.

Členské státy zajistí, aby právnické osoby mohly být činěny odpovědnými v případě, kdy nedostatek dohledu nebo kontroly ze strany osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby umožnil spáchání trestného činu ve prospěch právnické osoby osobou jí podřízenou.

Kontext

Komise v roce 2001 přijala návrh směrnice o trestněprávní ochraně životního prostředí. V roce 2003 Rada přijala rámcové rozhodnutí 2003/80/SVV založené na ustanoveních Smlouvy o EU o spolupráci členských států v trestních věcech. V roce 2005 Evropský soudní dvůr toto rámcové rozhodnutí zrušil v důsledku chybného právního základu. Společenství přijalo opatření obsažená v rámcovém rozhodnutí v rámci své politiky ochrany životního prostředí. Komise proto dne 12. února 2007 přijala nový návrh, který vedl k přijetí této směrnice.

Klíčové pojmy aktu

 • Protiprávní: porušující právní předpisy Společenství nebo zákon, správní nařízení nebo rozhodnutí příslušného orgánu členského státu v oblasti ochrany životního prostředí.
 • Právnická osoba: jakýkoli právní subjekt, jemuž takový status náleží podle použitelného vnitrostátního práva, kromě států nebo veřejných subjektů při výkonu státní moci a veřejných mezinárodních organizací.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Směrnice 2008/99/ES

19. 11. 2008

26. 12. 2010

Úř. věst. L 328 ze dne 6. 12. 2008

Poslední aktualizace: 13.06.2009

Top