Help Print this page 
Title and reference
Směrnice o odpadech

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Směrnice o odpadech

Za účelem odstranění stávající souvislosti mezi nárůstem a vznikem odpadů přijímá Evropská unie (EU) právní rámec, jehož cílem je kontrolovat celý životní cyklus odpadu počínaje vznikem a konče likvidací s důrazem na využití a recyklaci.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a rušící některé směrnice

PŘEHLED

Tato směrnice vytváří právní rámec pro zpracování odpadů v rámci EU. Jejím cílem je chránit životní prostředí a lidské zdraví předcházením škodlivým účinkům vzniku odpadů a nakládání s nimi.

Vztahuje se na odpady, které neobsahují:

 • plynné odpady;
 • radioaktivní prvky;
 • vyřazené výbušniny;
 • exkrementy;
 • odpadní vody;
 • vedlejší produkty živočišného původu;
 • mrtvá těla zvířat, která uhynula jiným způsobem než porážkou;
 • části nerostných surovin.

Hierarchie odpadů

S cílem zlepšit ochranu životního prostředí musí členské státy přijmout opatření pro zpracování svých odpadů v souladu s následující hierarchií, která se použije jako pořadí priorit:

 • předcházení vzniku ;
 • příprava k opětovnému použití;
 • recyklace ;
 • jiné využití , zejména energetické použití;
 • odstranění.

Členské státy mohou přijmout legislativní opatření na posílení této hierarchie zpracování odpadů. Musí však zajistit, aby nakládání s odpady neohrožovalo lidské zdraví a nepoškozovalo životní prostředí.

Nakládání s odpady

Každý původce nebo držitel odpadu musí provádět zpracování odpadu sám nebo ho nechá zpracovat prostřednictvím nějakého obchodníka, zařízení nebo podniku. V případě potřeby mohou členské státy spolupracovat na vybudování sítě zařízení na odstraňování odpadu. Tato síť musí umožňovat nezávislost Evropské unie v oblasti nakládání s odpady.

Nebezpečné odpady musí být skladovány a zpracovány za podmínek ochrany životního prostředí a zdraví. V žádném případě se nesmí směšovat s jinými nebezpečnými odpady a musí být zabaleny a označeny v souladu s mezinárodními normami a normami Společenství.

Povolení a registrace

Každé zařízení nebo podnik, který plánuje provádět zpracování odpadů, získá povolení u příslušných orgánů, jež určí zejména množství a druh zpracovávaného odpadu, používaný postup a činnosti v oblasti sledování a kontroly.

Jakýkoli způsob spalování nebo spoluspalování pro energetické využití se musí provádět pouze v případě, že toto využití probíhá s vysokým stupněm energetické účinnosti.

Plány a programy

Pro nakládání s odpady jsou příslušné orgány povinny stanovit jeden nebo více plánů, které pokryjí celé území dotyčného členského státu. Tyto plány obsahují zejména druh, množství, zdroj odpadů, stávající systémy sběru a kritéria pro umístění.

Musí být rovněž vypracovány plány předcházení s ohledem na zrušení souvislosti mezi hospodářským růstem a dopady na životní prostředí spojenými se vznikem odpadů.

Členské státy oznámí tyto plány Evropské komisi.

Kontext

Vznik odpadů má v rámci Evropské unie vzrůstající tendenci. Proto je pro lepší vymezení činností v oblasti nakládání s odpady důležité upřesnit klíčové pojmy, jako jsou využití a odstraňování odpadů.

Je také důležité posílit opatření, která je nutno přijmout pro předcházení a snižování vlivu vzniku odpadů a nakládání s nimi na životní prostředí. Za účelem zachování přírodních zdrojů by dále mělo být podporováno využití odpadů.

Tato směrnice zrušuje směrnice 75/439/EHS , 91/689/EHS a 2006/12/ES .

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Směrnice 2008/98/ES

12. 12. 2008

12. 12. 2010

Úř. věst. L312/3 ze dne 22. 11. 2008

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Návrh nařízení Rady, kterým se stanoví kritéria vymezující, kdy sběrový papír přestává být odpadem ve smyslu čl. 6 odst. 1 směrnice 2008/98/ES o odpadech [COM(2013) 502 final - Nezveřejněno v Úředním věstníku].

Poslední aktualizace: 07.04.2014

Top