Help Print this page 
Title and reference
Čisté ovzduší pro Evropu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Čisté ovzduší pro Evropu

Tato směrnice reviduje evropskou legislativu týkající se venkovního ovzduší za účelem snížení znečištění na úroveň, která by co nejvíce zmenšila jeho škodlivé účinky na lidské zdraví a životní prostředí, a za účelem zlepšení informovanosti veřejnosti o podstupovaných rizicích.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ESze dne 21. května 2008 ohledně kvality venkovního ovzduší a čistého ovzduší pro Evropu.

PŘEHLED

Tato směrnice stanoví opatření s cílem:

 • definovat a stanovit cíle týkající se kvality venkovního ovzduší *, aby byly sníženy škodlivé účinky na zdraví a životní prostředí;
 • na základě společných kritérií a metod vyhodnotit kvalitu venkovního ovzduší v členských zemích;
 • shromáždit informace o kvalitě venkovního ovzduší zejména za účelem kontroly dlouhodobých tendencí;
 • postupovat tak, aby informace o kvalitě ovzduší byly k dispozici veřejnosti;
 • zachovat kvalitu venkovního ovzduší, pokud je dobrá, a zlepšit ji, pokud taková není;
 • podporovat spolupráci mezi členskými zeměmi za účelem omezení znečišťování ovzduší.

Členské země navrhnou příslušné úřady a organizace pověřené vyhodnocováním kvality vnějšího ovzduší, schvalováním měřicích zařízení, zaručením přesnosti měření, analýzou metod hodnocení a spoluprací s ostatními členskými zeměmi a Komisí.

Hodnocení kvality ovzduší

Tato směrnice stanoví systém hodnocení kvality vnějšího ovzduší, pokud jde o oxid siřičitý, oxid dusičitý a oxidy dusíku, částice PM10 a PM2,5, olovo, benzen, oxid uhelnatý a také ozon.

Členské země zřídí na celém svém území pásma (městské, poloměstské, venkovské, základní venkovské) a budou hodnotit kvalitu ovzduší a správy kvality ovzduší.

Tato směrnice stanoví prahy hodnocení podle znečišťujícího činitele, kritéria vztahující se k hodnotící metodě (především určení míst odběru), referenční metody pro měření, mezní hodnoty * pro ochranu lidského zdraví a životního prostředí, cíl i závazek omezit vystavení obyvatelstva působení částic PM2,5, informativní prahovou hodnotu * a varovnou prahovou hodnotu *, kritické úrovně * pro ochranu vegetace a seznam informací, které by se měly vyskytovat v akčních plánech na zlepšení kvality ovzduší.

Každý členský stát vybuduje nejméně jednu měřicí stanici a může se dohodnout na vybudování jedné nebo více společných měřicích stanic se sousedními členskými státy.

Řízení kvality ovzduší a akční plány

Pokud je úroveň koncentrace znečišťujících látek ve vnějším ovzduší nižší než mezní hodnoty stanovené tímto nařízením, členské země dbají na udržení úrovně těchto znečišťujících látek pod mezními hodnotami a snaží se zachovat kvalitu ovzduší slučitelnou s udržitelným rozvojem.

Pokud úrovně znečišťujících látek ve vnějším ovzduší překračují některou z mezních hodnot nebo některou cílovou hodnotu *, vždy zvýšenou o odpovídající pásmo překročení, členské státy sestaví plány vztahující se ke kvalitě ovzduší pro příslušnou zónu nebo aglomeraci, a to za účelem dosažení cílové hodnoty nebo předem definované mezní hodnoty.

V případě překročení těchto mezních hodnot po lhůtě stanovené k uskutečnění plánů počítají tyto plány vztahující se ke kvalitě ovzduší s vhodnými opatřením tak, aby období překračování limitů bylo co možná nejkratší. Plány mohou obsahovat specifická dodatečná opatření na ochranu citlivých kategorií obyvatel. Mohou být zvážena opatření podobná těm, která stanoví rámec krátkodobých akčních plánů.

Pokud existuje riziko, že úroveň znečišťujících látek překročí stanovené prahy poplachu, členské státy sestaví akční plány určující opatření, která je třeba krátkodobě přijmout, aby bylo omezeno riziko nebo zkráceno jeho trvání. Tyto akční plány mohou zejména pozastavit činnosti, které přispívají k riziku překročení (silniční provoz, stavební práce, provoz průmyslových zařízení atd.). Tyto akční plány mohou navíc obsahovat zvláštní opatření na ochranu citlivých kategorií obyvatel, především dětí.

V případě překročení prahů v důsledku přeshraničního pohybu látek znečišťujících ovzduší dotyčné členské země spolupracují a koordinují svoji činnost, aby ukončily toto překročení.

Informování veřejnosti

Členské státy dbají na to, aby byly veřejnost a příslušné organizace systematicky a adekvátně informovány o koncentracích znečišťujících látek, kterých se týká toto nařízení, ve vnějším ovzduší. V případě, že došlo k překročení prahů poplachu a prahů informování obyvatelstva, zveřejní členské státy:

Členské země rovněž dají veřejnosti k dispozici výroční zprávy o všech znečišťujících látkách, kterých se směrnice týká.

Sankce

Členské země definují režim sankcí uplatnitelných v případě porušení národních předpisů, které byly přijaty při provádění této směrnice, a přijmou všechna nezbytná opatření k její realizaci. Sankce mají být účinné, přiměřené a odstrašující.

Kontext

Tato směrnice ruší a nahrazuje směrnici 96/62/ES týkající se hodnocení a správy kvality venkovního ovzduší, směrnici 1999/30/ES o mezních hodnotách pro oxid siřičitý, oxid dusičitý a oxidy dusíku, částice a olovo ve vnějším ovzduší, směrnici 2000/69/ES o mezních hodnotách pro benzen a oxid uhelnatý ve venkovním ovzduší, směrnici 2002/3/ES o ozonu ve vnějším ovzduší a rozhodnutí 97/101/ES, kterým se zavádí vzájemná výměna informací a údajů o znečištění ovzduší v členských zemích.

Klíčové pojmy aktu

 • Vnější ovzduší: venkovní vzduch v troposféře mimo těch pracovišť, která definuje nařízení 89/645/EHS.
 • Mezní hodnota: úroveň stanovená na základě vědeckých poznatků pro vyvarování se, zamezení nebo omezení škodlivých účinků na lidské zdraví a/nebo životní prostředí v jeho celku; úrovně má být dosaženo v dané lhůtě a poté nemá být překročena.
 • Cílová hodnota: úroveň stanovená za účelem vyvarování se, zamezení nebo omezení škodlivých účinků na lidské zdraví a/nebo životní prostředí v jeho celku, úrovně má být dosahováno v rámci možností po danou dobu.
 • Informativní prahová hodnota: úroveň, nad kterou představuje krátkodobé vystavení se škodlivým látkám riziko pro lidské zdraví zvlášť citlivých skupin obyvatel a při které jsou nezbytné okamžité a přiměřené informace.
 • Varovná prahová hodnota: úroveň, nad kterou představuje krátkodobé vystavení se škodlivým látkám riziko pro lidské zdraví celého obyvatelstva a při které musí členské země neprodleně přijmout opatření.
 • Kritická úroveň: úroveň stanovená na základě vědeckých poznatků, nad kterou může dojít ke škodlivým účinkům na některé příjemce, například stromy, jiné rostliny nebo přírodní ekosystémy, ale ne na lidské bytosti.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Směrnice 2008/50/ES (schválení COD/2005/0183)

11. 6. 2008

10. 6. 2010

Úř. věst. L 152, 11. 6. 2008

See also

 • Pro více informací o evropské politice v oblasti kvality ovzduší navštivte stránku generálního ředitelství Evropské komise pro životní prostředí (EN) věnovanou tomuto tématu.

Poslední aktualizace: 07.08.2008

Top