Help Print this page 
Title and reference
Čistší ovzduší pro Evropu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Čistší ovzduší pro Evropu

Vzduch, který dýcháme, by měl být kvůli ochraně lidského zdraví a životního prostředí co nejčistší. To znamená, že je nutné přijmout aktivní opatření k monitorování čistoty vnějšího ovzduší a odstranění všech znečišťujících látek.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES ze dne 21. května 2008 o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu.

PŘEHLED

Vzduch, který dýcháme, by měl být kvůli ochraně lidského zdraví a životního prostředí co nejčistší. To znamená, že je nutné přijmout aktivní opatření k monitorování čistoty vnějšího ovzduší a odstranění všech znečišťujících látek.

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

Stanovuje cíle v oblasti kvality ovzduší, včetně ambiciózních, nákladově efektivních cílů ke zlepšení lidského zdraví a kvality životního prostředí do roku 2020. Specifikuje rovněž způsoby posuzování těchto cílů a přijetí jakýchkoli opatření, pokud daných standardů není dosaženo. Stanoví, že veřejnost musí být informována.

KLÍČOVÉ BODY

Tato směrnice slučuje většinu stávajících právních předpisů v oblasti kvality ovzduší do jedné směrnice a zahrnuje tyto klíčové prvky:

jsou stanoveny prahové, limitní hodnoty a cílové hodnoty k posuzování každé znečišťující látky, na kterou se směrnice vztahuje: oxidu siřičitého, oxidu dusičitého, částic, olova, benzenu a oxidu uhelnatého,

vnitrostátní orgány určí konkrétní subjekty, které budou tyto úkoly provádět s využitím údajů získaných na vybraných místech odběru vzorků,

tam, kde jsou úrovně znečištění v konkrétní oblasti vyšší než prahové hodnoty, musí být zavedeny plány kvality ovzduší s cílem napravit danou situaci. Může se jednat o konkrétní opatření chránící citlivé skupiny, například děti,

existuje-li riziko, že úrovně znečištění překročí prahové hodnoty, musí být pro odvrácení rizika prováděny krátkodobé akční plány, například na omezení silniční dopravy, stavebních prací nebo určité průmyslové činnosti,

vnitrostátní orgány musí zajistit, že nejen veřejnost, ale i organizace zaměřené na životní prostředí, organizace spotřebitelů a další zainteresované organizace, například subjekty zaměřené na zdravotní péči a odvětvové svazy, budou informovány o kvalitě vnějšího ovzduší (tedy venkovního vzduchu) ve své oblasti,

vlády EU musí zveřejňovat výroční zprávy týkající se všech znečišťujících látek, na které se vztahuje tento právní předpis.

Více informací je k dispozici zde:

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 2008/50/ES

11. 6. 2008

10. 6. 2010

Úř. věst. L 152 ze dne 11. 6. 2008, s. 1-44

Různé opravy směrnice 2008/50/ES byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění je míněno čistě jako dokumentační nástroj.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Program Čisté ovzduší pro Evropu (COM(2013) 918 final ze dne 18. 12. 2013).

Poslední aktualizace: 30.06.2015

Top