Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Nový politický rámec pro evropský cestovní ruch

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Nový politický rámec pro evropský cestovní ruch

Evropa je přední světová destinace cestovního ruchu. Pro udržení vůdčího postavení Evropy Komise podporuje nový koordinovaný akční rámec v Evropské unii (EU) na posílení konkurenceschopnosti a kapacity udržitelného růstu evropského cestovního ruchu.

AKT

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – „Evropa jako přední světová destinace cestovního ruchu – nový politický rámec pro evropský cestovní ruch“ (KOM(2010) 352 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

PŘEHLED

V souladu s novými prioritami Evropské unie (EU) stanovenými ve strategii „Evropa 2020“ a s cílem udržet Evropu jako přední světovou destinaci cestovního ruchu Komise navrhuje nový rámec pro koordinované akce v oblasti cestovního ruchu na úrovni EU na posílení konkurenceschopnosti a kapacity udržitelného růstu evropského cestovního ruchu.

Cestovní ruch představuje třetí nejrozsáhlejší socioekonomickou činnost v EU a odhadem díky němu vzniká více než 10 % HDP EU a přibližně 12 % pracovních míst. Je to tudíž důležité odvětví jak pro občany EU, tak pro průmysl, s příznivým dopadem na hospodářský růst a zaměstnanost v EU.

Lisabonská smlouva uznala význam cestovního ruchu a umožnila EU podporovat, koordinovat a doplňovat činnosti zemí EU v tomto odvětví. Vymezení a vyjasnění kompetencí EU v této oblasti umožní vytvoření komplexního akčního rámce. Podle Lisabonské smlouvy by se konkrétní opatření EU v odvětví cestovního ruchu měla zaměřovat na tyto cíle:

 • podporovat vytváření prostředí, které bude příznivé pro rozvoj podniků v tomto odvětví;
 • podporovat spolupráci mezi zeměmi EU, zejména výměnou osvědčených postupů.

Úkoly a příležitosti evropského průmyslu cestovního ruchu

Evropský cestovní ruch prošel ekonomickými obtížemi v důsledku finanční a hospodářské krize v roce 2008, která měla významný dopad na poptávku po službách v oblasti cestovního ruchu. Situace se ještě zhoršila přerušením letecké dopravy kvůli oblakům sopečného prachu po erupci sopky Eyjafjöll v roce 2010, což vedlo k nemalému počtu zrušených pobytů turistů a následně ke značným ztrátám v odvětví letecké dopravy a také v případě ubytovacích zařízení a jiných subjektů provozujících činnosti spojené s cestovním ruchem.

Nový akční rámec v evropském cestovním ruchu

V souladu s ekonomickou strategií „Evropa 2020“ je možné budovat rámec pro akce v cestovním ruchu na úrovni EU na základě následujících čtyřech priorit:

 • Stimulace konkurenceschopnosti odvětví cestovního ruchu v Evropě na základě:
  • rozvoje inovace v odvětví cestovního ruchu například pomocí odvětví a podnikům, které v něm působí, s přizpůsobením se vývoji trhu v oblasti informačních a komunikačních technologií a inovací;
  • zlepšení profesní kvalifikace v tomto odvětví prostřednictvím propagace příležitostí, které nabízejí různé programy EU, například Leonardo nebo rámcový program pro inovace a konkurenceschopnost a jeho součásti „Erasmus pro mladé podnikatele“ a „Digitální gramotnost pro inovace“;
  • pokusu změnit sezónní charakter poptávky například pomocí dobrovolných turistických výměn mezi zeměmi EU, zejména během nízké sezóny a pro zvláštní cílové skupiny společnosti, a podporovat vytvoření dobrovolného mechanismu výměny elektronických informací s cílem lépe koordinovat školní prázdniny mezi zeměmi EU;
  • podpory diverzifikace turistické nabídky zejména lepším zaměřením se na společné dědictví Evropy a jeho propagací a také začleněním „přírodního“ dědictví do strategií cestovního ruchu;
  • přispění k lepší koordinaci výzkumné činnosti související s cestovním ruchem a upevněním základny socioekonomických znalostí o cestovním ruchu na evropské úrovni.
 • Podpora rozvoje udržitelného, odpovědného a kvalitního cestovního ruchu na základě:
  • rozvoje systému ukazatelů udržitelného řízení destinací, který by mohl přispět k rozvoji značky, která bude propagovat udržitelné turistické destinace;
  • organizace osvětové kampaně, které budou evropské turisty lépe informovat o destinacích, včetně informování o dopravě a vztazích s místními obyvateli;
  • vytvoření evropské známky pro kvalitní turistiku na základě vnitrostátních zkušeností pro zvýšení bezpečnosti turistických produktů a důvěry spotřebitelů v tyto produkty;
  • usnadnění odhalování rizik spojených se změnou klimatu, aby evropský průmysl cestovního ruchu předcházel ztrátovým investicím a prozkoumaly se možnosti vytváření alternativních turistických nabídek;
  • návrhu listiny udržitelného a odpovědného cestovního ruchu;
  • návrhu strategie pro udržitelný pobřežní a mořský cestovní ruch;
  • vytvoření nebo posílení spolupráce EU s rozvíjejícími se zeměmi a se zeměmi Středomoří k propagaci modelů rozvoje udržitelného a odpovědného cestovního ruchu a výměny osvědčených postupů.
 • Lepší obraz a viditelnost Evropy jakožto souboru udržitelných a kvalitních turistických destinací na základě:
  • podpory vytvoření známku „Evropa“ v úzké spolupráci se zeměmi EU a jako doplněk k jejich propagační činnosti, aby evropské destinace měly lepší postavení ve srovnání s ostatními mezinárodními turistickými destinacemi;
  • propagace Evropy jako udržitelné a kvalitní turistické destinace prostřednictvím internetového portálu „visiteurope.com“ a na velkých mezinárodních akcích nebo na velkých veletrzích či výstavách cestovního ruchu;
  • posílení účasti EU na mezinárodních fórech.
 • Maximalizovat potenciál politik a finančních nástrojů EU v zájmu rozvoje cestovního ruchu na základě:
  • lepší integrace a koordinace cestovního ruchu s ostatními politikami EU, jako je politika v oblasti dopravy, hospodářské soutěže, vnitřního trhu, daní, ochrany spotřebitelů, životního prostředí, vzdělání a odborné přípravy, regionálního rozvoje a rozvoje venkova, protože všechny tyto politiky mají přímý nebo nepřímý vliv na cestovní ruch;
  • podporování a využívání nástrojů a programů podpory Společenství ve prospěch cestovního ruchu, jako je Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova a Evropský rybářský fond.

Poslední aktualizace: 08.09.2010

Top