Help Print this page 
Title and reference
Small Business Act pro evropské MSP

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Small Business Act pro evropské MSP

Takzvaný Small Business Act (SBA), neboli zákon o malých a středních podnicích (MSP), tvoří strategický rámec, který má umožnit lépe využívat růstový a inovační potenciál malých a středních podniků (MSP). Ten by měl napomoci k trvalé konkurenceschopnosti Evropské unie (EU) a k jejímu přechodu na ekonomiku založenou na znalostech.

AKT

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 25. června 2008 s názvem Zelenou malým a středním podnikům.Small Business Act pro Evropu (KOM(2008) 394 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

PŘEHLED

Cílem iniciativy s názvem Small Business Act (SBA) pro Evropu je vytvořit příznivé podmínky pro růst a trvalou konkurenceschopnost malých a středních podniků (MSP) v EU. Vnitrostátní politiky a politiky Společenství musí lépe docenit úlohu MSP v hospodářském růstu a tvorbě pracovních míst.

SBA spočívá na dvou principech, které mají tvořit rámec pro stanovení politik Společenství a členských států a pro praktická opatření na jejich provádění.

Rozvoj prostředí příznivého pro podnikání s cílem usnadnit zakládání MSP a podpořit převody podniků, zvláště rodinné MSP.

Komise musí podporovat podnikatelskou kulturu prostřednictvím prohlubování vzájemných kontaktů mezi podniky a výměny zkušeností. Členské státy musí přijmout opatření v oblastech školství, odborného vzdělávání, daní a pomoci podnikatelům, zvláště specifickým skupinám jako ženy a mladí lidé.

Podpora poctivých podnikatelů, kteří chtějí obnovit činnost po úpadku.

Komise podporuje rozvoj politiky druhé šance. Ta vyžaduje, aby členské státy zavedly režimy podpory a zkrátily všechny právní postupy spojené s ukončením činnosti podniku v případě nepodvodného úpadku.

Tvorba právních předpisů podle zásady Zelenou malým a středním podnikům.

Před přijetím nových právních předpisů musí Komise a členské státy zhodnotit jejich dopad v testu MSP a vést konzultace se zainteresovanými stranami. Musí být přijatá zvláštní opatření pro malé a střední podniky, zejména ve věci požadavků na informace a výkaznictví.

Přizpůsobení veřejné správy potřebám MSP a odstranění administrativních překážek.

Členské státy musí častěji využívat zjednodušených postupů, prosazovat elektronickou správu a systém centrálních kontaktních míst. Je třeba, aby urychlily postup při zakládání podniků a zahájení podnikatelské činnosti.

Přizpůsobení nástrojů veřejné politiky při zadávání veřejných zakázek a přidělování státní podpory.

Komise musí zejména předložit kodex osvědčených postupů stanovující pokyny pro zadavatele veřejných zakázek a zveřejnit příručky o státní podpoře pro MSP. Členské státy musí přizpůsobit zvláštní opatření malým a středním podnikům a informovat je o existujících možnostech.

Přístup k různým typům financování, jako je rizikový kapitál, mikroúvěry a mezaninové financování.

Komise musí vytvořit příznivé podmínky pro investování, a to zejména na přeshraniční úrovni. Členské státy musí zahájit nové programy pobídek s využitím možností, které se nabízejí z fondů Společenství, jako je rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace 2007– 2013 (CIP), programy politiky soudržnosti a Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD).

Přizpůsobení politiky jednotného trhu potřebám MSP, zejména pomocí lepšího řízení politiky jednotného trhu a větší informovanosti o této politice.

Komise musí dbát na to, aby MSP měly prospěch z příležitostí, které jim nabízí společný trh, a měly přístup k patentům a ochranným známkám. Navíc musí členské státy dohlížet na řádné provádění zásady vzájemného uznávání a posílení systému řešení problémů SOLVIT.

Posílení potenciálu pro inovace, výzkum a vývoj MSP, zejména díky získávání potřebných kvalifikací pro podnikatele a jejich zaměstnance, shromažďování podniků do skupin a koordinaci vnitrostátních iniciativ.

Komise musí podporovat účast MSP na programech Společenství, jako je program Leonardo Da Vinci pro mobilitu učňů a rámcový program pro výzkum a vývoj (RP7). Musí usnadnit přístup ke státní finanční podpoře.

Přeměna výzev životního prostřední na příležitosti, týkající se výroby a uvádění na trh zboží a služeb

Komise musí zejména usnadnit přístup malých a středních podniků do systému řízení podniků a auditu z hlediska životního prostředí (EMAS). Členské státy musí poskytovat pobídky MSP k rozvoji nových výrobků a služeb šetrných k životnímu prostředí a ekologicky účinnému podnikání.

Otevřenost MSP vnějším trhům

MSP potřebují účinnější podporu při zdolávání překážek v obchodování se třetími zeměmi, zejména na rychle rostoucích nových trzích. Za tím účelem Komise zakládá evropská podnikatelská střediska na mezinárodní úrovni, v prvé řadě v Číně a Indii, a podporuje otevření soukromých a veřejných trhů třetích zemí.

Legislativní návrhy

SBA také předpokládá soubor nových legislativních opatření odpovídajících potřebám MSP. Tyto návrhy se týkají možností nabízených MSP v oblasti státní podpory slučitelné se společným trhem, statutu evropské soukromé společnosti (SPE), snížení některých sazeb DPH, zjednodušení a harmonizace stávajících pravidel pro fakturaci a zkrácení prodlení plateb.

Kontext

Podnikatelské prostředí MSP se zlepšilo zejména díky provádění nástrojů politik Společenství, jako je moderní politika pro MSP a Evropská charta pro malé podniky. Adekvátní politická reakce však musí být poskytována s ohledem na nový hospodářský vývoj, zejména v důsledku světové finanční krize a jejího dopadu na reálnou ekonomiku.

Small Business Act byl formálně přijat v závěrech Rady pro konkurenceschopnost ze dne 1. a 2. prosince 2008.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Inteligentní regulace - reakce na potřeby malých a středních podniků [ KOM (2013) 0122 v konečném znění].

Sdělení bilancuje všechna opatření týkající se problematiky zátěže malých a středních podniků, která Komise přijala od roku 2011. Od přijetí zákona Small Business Act Komise usiluje o omezení byrokracie a zjednodušení stávajícího právního prostředí. Sdělení přezkoumává postup v následujících oblastech:

  • Vynětí mikropodniků z právních předpisů EU: než Komise přijme legislativní návrh, jsou pomocí analýzy dopadů systematicky vyhodnoceny náklady, které se pro MSP pojí s právními předpisy. Analýza dopadů stanovuje možnost mikropodniky z daného nařízení v náležitých případech vyjmout.
  • Podpora méně zatěžujících programů pro MSP: v případech, kdy není možné zajistit pro MSP výjimky, mohou regulační návrhy zavést programy s méně zatěžujícími povinnostmi pro malé podniky (např. v oblastech informování a konzultování pracovníků, hygieny potravin, odpadů a roční účetní závěrky).
  • Zveřejnění diagramu pro MSP: Komise zveřejňuje každoroční diagram identifikující regulační iniciativy, u nichž se očekává, že budou mít podstatný dopad na MSP. Zároveň může umožnit sledování postupu legislativního procesu od návrhu Komise k provedení v členských státech.
  • Podpora a konzultování MSP: Komise prostřednictvím plánů konzultuje zúčastněné subjekty, jako jsou podniky, sociální partneři a organizace občanské společnosti, a vede s nimi otevřený dialog, aby zajistila, že její návrhy odpovídají praxi. Provádění SBA je podporováno sítí národních zástupců MSP.

Nový program pro účelnost a účinnost právních předpisů (REFIT), spuštěný v prosinci 2012, činí z identifikace příležitostí k zjednodušení, nadbytečných regulačních nákladů a oblastí, kde je zapotřebí zlepšit výkonnost, nedílnou a trvalou součást postupu přípravy politik.

Sdělení Komise Evropskému Parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Akční plán Podnikání 2020 - Opětovné probuzení podnikatelského ducha v Evropě [ KOM(2012) 795 v konečném znění]

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Přezkum iniciativy Small Business Act pro Evropu [ KOM(2011) 78 v konečném znění - nebylo zveřejněno v Úředním věstníku]

Poslední aktualizace: 08.11.2013

Top